Văn bản nhận tài sản thừa kế

văn bản nhận tài sản thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế là mẫu văn bản được người thừa kế tài sản lập ra để xác nhận về việc thừa kế tài sản của người trao thừa kế cho mình.

Văn bản nêu rõ người được thừa kế, số tài sản thừa kế được nhận, có sự chứng thực, xác nhận của chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân. Để có thể hiểu hơn về văn bản nhận tài sản thừa kế như thế nào, mời bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Cũng giống thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản với di sản do người chết để lại cho người được hưởng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khai nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 58 Luật Công chứng chỉ xảy ra trong 02 trường hợp:

– Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật;

– Những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó.

Do đó, so với việc những người cùng hàng thừa kế nêu tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 phân chia cụ thể phần di sản của từng người thì khai nhận thừa kế lại thống nhất không chia di sản đó hoặc khi người thừa kế chỉ có duy nhất một người.

Lập văn bản nhận tài sản thừa kế ở đâu? 

Văn bản nhận tài sản thừa kế phải được soạn thảo đúng hình thức và nội dung chuẩn chỉ theo trình tự thủ tục luật định để hạn chế các trường hợp làm giả văn bản nhận tài sản thừa kế để nhận tài sản không hợp pháp.

Căn cứ vào quy định về địa điểm mở thừa kế theo Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 thì người khai nhận di sản thừa kế có thể liên hệ các cơ quan sau để lập văn bản khai nhận di sản thừa kế tại UBND xã hoặc văn phòng công chứng nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản hoặc nơi có di sản/ phần lớn di sản (Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người đã chết).

Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (3): …………………………………………………………………….

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ……… chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ……….do Uỷ ban nhân dân ………………cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………………… để lại như sau (8): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà ………….. không còn người thừa kế nào khác.

 

Người nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………..)

Tại……………………………(9), tôi …………………………………….., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………………. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ………………………………………………. tỉnh/thành phố ……………………………………….

CHỨNG THỰC:

Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà …………………………………………………………… lập;

– Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại …………….. từ ngày ……… tháng ….. năm ….. đến ngày ……. tháng ……… năm ……… Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

– Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… (12)

Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế …………… bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số ………………………….., quyển số ……………. TP/CC-SCT/HĐGD.

 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Thủ tục khai nhận tài sản thừa kế 

Bạn đọc còn đang thắc mắc về trình tự, thủ tục đi khai nhận tài sản thừa kế như thế nào? thì sau đây là các bước thủ tục khai nhận thừa kế theo di chúc theo trình tự luật quy định.

văn bản nhận tài sản thừa kế
văn bản nhận tài sản thừa kế

Bước 1: Công bố nội dung di chúc cho gia đình

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di chúc chết. Người quản lý di chúc công bố nội dung di chúc để mọi người được biết, đặc biệt là những người được quyền hưởng thừa kế theo pháp luật.

Bước 2: Tổ chức họp gia đình về di sản thừa kế

Gia đình họp bàn có vừa nhất trí lại việc phân chia di sản bởi có những người được hưởng di sản nhưng từ chối nhận di sản, hoặc mọi người đồng thuận thay đổi lại nội dung phân chia di sản,…

Ngoài ra những vấn đề quan trọng như cử người quản lý di sản hoặc các nghĩa vụ phải dùng di sản để thực hiện do người để lại di sản thừa kế trước khi chết vẫn còn đang phải thực hiện (Ví dụ: Người đã mất đang vay nợ ngân hàng).

Bước 3: Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Gia đình thực hiện việc công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế tại VPCC hoặc UBND xã để thực hiện thủ tục khai nhận di sản.

Cơ quan công chứng sẽ kiểm tra các hồ sơ và nếu các hồ sơ đã đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật, văn phòng công chứng sẽ niêm yết hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản tại trụ sở UBND cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản và nơi có bất động sản do người chết để lại.

Sau 15 ngày niêm yết, nếu không có ai khiếu nại, tố cáo gì liên quan đến việc nhận tài sản thừa kế này, văn phòng công chứng sẽ công chứng thỏa thuận phân chia tài sản của những người thừa kế.

Bước 4: Đăng ký chuyển quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản

Di sản là tài sản phải đăng ký quyền sử dụng hoặc quyển sở hữu (Ví dụ: ô tô, Quyền sử dụng đất, …) dùng bản công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo di chúc để thực hiện thủ tục sang tên.

Hồ sơ khai nhận tài sản thừa kế

Người đi thực hiện thủ tục khai nhận tài sản thừa kế cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau (lưu ý các giấy tờ là bản sao thì phải công chứng, chứng thực):

– Sơ yếu lý lịch của người được nhận di sản thừa kế

– CCCD/CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người nhận di sản thừa kế

– Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (trong trường hợp xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

– Giấy chứng tử của người chết

– Di chúc

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là di sản thừa kế của người chết (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, giấy chứng nhận cổ phần…).

Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng 2014 quy định về hồ sơ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản thừa kế như sau:

Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

Điều 59 Luật Công chứng quy định việc công chứng văn bản từ chối nhận di sản, hồ sơ khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản như sau: 

Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

Phải niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Để xác định di sản là tài sản của người chết để lại, xác định quan hệ nhân thân của người để lại di sản được thông qua việc niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản theo quy định tại Điều 18 Nghi định số 29/2015/NĐ-CP, như sau:

Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. 

Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.

Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại UBND cấp xã nơi có bất động sản.

theo quy định tại  Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (tình trạng còn hiệu lực) thì UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền xác nhận chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, không xác nhận nội dung ghi trong các giấy tờ, văn bản

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về văn bản nhận tài sản thừa kế. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn bản nhận tài sản thừa kế và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin