Tiêu chuẩn ohsas 18001

tiêu chuẩn ohsas 18001

Một hệ thống quản lý khoa học và chặt chẽ nhằm ngăn ngừa những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp như OHSAS 18001sẽ giúp cho Doanh nghiệp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên, đảm bảo Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của luật liên quan đến an tòan và sức khỏe nghề nghiệp, ngăn ngừa những rủi ro về tai tiếng do bị cáo buộc về vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm với người lao động.  

Trong bài viết này, Luật Rong Ba sẽ giúp Quý Khách có được sự hiểu biết sơ lược về tiêu chuẩn ohsas 18001.

Tiêu chuẩn ohsas 18001 là gì

tiêu chuẩn ohsas 18001 là Chuỗi đánh giá hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS). Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong tổ chức. OHSAS 18001 giúp cho tổ chức có thể kiểm soát các rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S) và cải tiến việc thực hiện OH&S.

Nó không phải là chuẩn mực thực hiện OH&S của quốc gia, cũng không chỉ ra chi tiết việc xây dựng hệ thống quản lý.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng tiêu chuẩn ohsas 18001 nhằm sử dụng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Nó không được dùng cho các phạm vi sức khỏe và an toàn khác như chương trình an sinh người lao động, an toàn sản phẩm, thiệt hại tài sản tác động môi trường

Phiên bản mới nhất hiện nay của tiêu chuẩn này là phiên bản OHSAS 18001:2007

Nội dung của tiêu chuẩn ohsas 18001

tiêu chuẩn ohsas 18001 gồm các nội dung như sau:

Phạm vi của tiêu chuẩn

Các tài liệu viện dẫn

Thuật ngữ và định nghĩa

Các yêu cầu của tiêu chuẩn. Các yêu cầu chính của tiêu chuẩn ohsas 18001 gồm có:

Yêu cầu chung: Một tổ chức phải thiết lập, tài liệu, thực thi, duy trì và cải tiến liên tục một hệ thống quản lý OH&S phù hợp với các tiêu chuẩn ohsas 18001 và xác định xem nó đáp ứng các yêu cầu đó nhưthế nào.

Chính sách OH&S: Lãnh đạo cao nhất phải xác lập và cho phép tiến hành một chính sách OH&S và đảm bảotrong phạm vi xác định của hệ thống quản lý OH&S và chính sách này

Tính hoạch định: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì thủ tục cho việc xác định các mối nguy, kiểm soátrủi ro và xác định các sự kiểm soát cần thiết.

Tổ chức phải thiết lập và duy trì thủ tục để xác định và tiếp cận các yêu cầu pháp lý và cácyêu cầu khác về OH&S có thể áp dụng cho tổ chức.

Tổ chức phải thiết lập và duy trì các mục tiêu bằng văn bản về OH&S ở mỗi bộ phận chứcnăng và cấp có liên quan trong phạm vi tổ chức.

Thực hiện và tác nghiệp: Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình và quyền hạnLãnh đạo cao nhất phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với OH&S và hệ thống quản lý OHSAS 18001

Năng lực, đào tạo và nhận thức: tổ chức phải đảm bảo rằng bất cứ người nào dưới sự kiểm soát của tổ chức thực hiện cácnhiệm vụ mà có thể tác động tới OH&S phải có năng lực dựa trên nền tảng giáo dục, đàotạo hoặc kinh nghiệm thích hợp, và lưu giữ các hồ sơ có liên quan.

Trao đổi thông tin, tham gia, và tham vấn: Đối với các mối nguy về OH&S và hệ thống quản lý OHSAS 18001, tổ chức phải thiết lập, thi hành vàduy trì nó

Hệ thống tài liệu.

Kiểm soát tài liệu: Các tài liệu yêu cầu bởi hệ thống quản lý OH&S và bởi tiêu chuẩn ohsas 18001 phải được kiểmsoát. Hồ sơ là một loại tài liệu đặc biệt và phải được kiểm soát phù hợp với các yêu cầutrong mục 4.5.4

Kiểm soát thao tác: Tổ chức phải xác định các thao tác và các hoạt động gắn với các mối nguy đã được xác địnhkhi việc thi hành các kiểm soát là cần thiết để quản lý các rủi ro OH&S. Điều này phải baogồm cả quản lý sự thay đổi

Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục

Kiểm tra đo lường và theo dõi việc thực hiện: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để theo dõi và đo lường việc thihành OH&S một cách định kỳ.

Đánh giá sự tuân thủ: Nhất quán với sự cam kết tuân thủ (4.2 c), tổ chức phải thiết lập và duy trì một/nhiềuthủ tục để đánh giá định kì sự tuân thủ các yêu cầu của pháp luật (xem 4.3.2).

Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa: Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để ghi nhận, khảo sát và phântích các sự cố

Kiểm soát hồ sơ: Tổ chức phải thiết lập và duy trì các hồ sơ cần thiết để chứng minh cho sự phù hợp với cácyêu cầu của hệ thống quản lý OH&S và tiêu chuẩn ohsas 18001 này, và các kết quả đạt được.

Đánh giá nội bộ: Tổ chức phải đảm bảo các cuộc đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý OH&S được tiến hànhtheo thời biểu được hoạch định

Xem xét của lãnh đạo: Tại các khoảng thời gian xác định, lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải xem xét hệ thống quản lý OHSAS 18001 để đảm bảo tính thích hợp, tính thích đáng và tính hiệu lực liên tục của hệ thống.

Việc xem xét bao gồm cả đánh giá cơ hội cho sự cải tiến và các nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý OH&S, bao gồm cả chính sách OH&S, mục tiêu OH&S. Các hồ sơ của xem xét của lãnh đạo phải được lưu giữ.

Tiêu chuẩn ohsas 18001 áp dụng cho doanh nghiệp nào

Tiêu chuẩn OSHAS 18001 có thể áp dụng cho bất kì tổ chức (doanh nghiệp) có mong muốn :

Thiết lập một hệ thống quản lý OH&S để loại trừ hoặc giảm thiểu rủi ro tới con người và các bên liên quan trong các hoạt động của họ.

Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn ohsas 18001 được nhằm để đưa vào bất cứ hệ thống quản lý
OH&S nào.

Phạm vi áp dụng phụ thuộc vào các yếu tố như chính sách OH&S của tổ chức, bản chất các hoạt động và các rủi ro và mức độ phức tạp của các tác nghiệp.

tiêu chuẩn ohsas 18001

tiêu chuẩn ohsas 18001

Tại sao chứng nhận Ohsas 18001 (ISO 18001)  lại quan trọng đối với một tổ chức

Nội dung quan trọng của chứng nhận Ohsas 18001. Chính là việc tuân thủ các yêu cầu về pháp lý về sự an toàn cho người lao động. Được thể hiện cụ thể qua công tác An toàn lao động và an toàn vệ sinh lao động.

Nếu doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động thì sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. 

Ohsas 18001 được đưa ra một khung để xác định và giám sát việc tuân thủ pháp luật liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động.

Như vậy có thể nói điểm quan trọng nhất đó là Ohsas 18001 bảo vệ người lao động. Khi người lao động được bảo vệ sức khỏe và sự an toàn. Họ sẽ gắn bó với doanh nghiệp lâu dài từ đó cống hiến năng lực giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển

Người lao động an tâm gắn bó với doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp ổn định năng suất và chất lượng. Áp dụng Ohsas 18001 sẽ tăng lợi nhuận kinh doanh giúp doanh.

Đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro, đền bù liên quan đến tai nạn lao động, biến động nhân sự. Các quy trình lao động của doanh nghiệp cũng được cải thiện ổn định hơn.

Không một doanh nghiệp tổ chức nào muốn kết hợp với các doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó thường xuyên gây tai tiếng trong lao động, nhân sự không thống nhất, lộn xộn.

Chính vì vậy khi áp dụng tiêu chuẩn ohsas 18001  sẽ giúp tăng giá trị doanh nghiệp và tăng cơ hội kết hợp với các doanh nghiệp lớn hơn.

Doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn  ISO 18001 sẽ gây được thiện cảm với người tiêu dùng về sự nhân quyền. Tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp sẽ được chính quyền, nhà nước tạo điều kiện kinh doanh phát triển.

Lợi ích khi tham gia tiêu chuẩn ohsas 18001  ISO 18001 thì có rất nhiều nhưng có thể tóm gọn lại thành 4 vấn đề chính sau:

Bảo vệ người lao động.

Doanh nghiệp ổn định, tăng lợi ích kinh doanh.

Giảm thiểu các rủi ro, lãng phí.

Được chính quyền và người tiêu dùng tạo điều kiện phát triển

Hướng dẫn áp dụng  thực hiện OHSAS 18001

Viện đào tạo ECS xin gửi bảng hướng dẫn thực hiện OHSAS 18001

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN(dự kiến)

TRÁCH NHIỆM

KẾT QUẢ

I

KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1. Khảo sát thực trạng hệ thống tại cơ sở của khách hàng

2. Hướng dẫn khách hàng thành lập Ban  .

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án

1-2 ngày

Cán bộ Chủ chốt tại cơ sở + Chuyên gia tư vấn

– Báo cáo khảo sát.

– Ban  .

 – Kế hoạch chi tiết để thực hiện.

II

XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN

Đào tạo nhận thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 – 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức chung về Bộ Tiêu chuẩn   OHSAS 18001

Đào tạo nhận thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn   OHSAS 18001

1/2 – 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Quý Khách hàng nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn

Hướng dẫn :

– Xây dựng Hệ thống tài liệu và phương pháp quản lý tài liệu

– Vai trò của các văn bản trong công tác quản lý

1/2 – 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Trang bị kiến thức cho thành viên nhóm soạn thảo về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Soạn thảo các văn bản của Hệ thống

Dự kiến ≤ 30 ngày

 

Quý khách hàng + Chuyên gia tư vấn

Tập tài liệu về hệ thống đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn   

III

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Hướng dẫn :

Áp dụng hệ thống quản lý   OHSAS 18001

1 – 2 ngày

Chuyên gia tư vấn

Cán bộ tại Cơ sở nắm rõ hệ thống văn bản/tài liệu đã xây dựng

– Triển khai áp dụng vào thực tiễn

45 ~ 60 ngày

Quý khách hàng

Đảm bảo tính hiệu lực của tài liệu được ban hành.

IV

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP   OHSAS 18001

Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

1/2 – 1 ngày

Chuyên gia tư vấn + Quý khách hàng

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác đánh giá chất lượng nội bộ.

Hướng dẫn và Đánh giá nội bộ

1 – 2 ngày

Quý khách hàng + Tư vấn

Kiểm tra vận hành của HTQL trên thực tế và so sánh với hệ thống tài liệu xem có thể cải tiến hệ thống.

Hướng dẫn khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

Phụ thuộc tình hình thực tế

Quý khách hàng + Tư vấn

Quý khách hàng hiểu rõ về cách thức khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ

 

Xem xét của lãnh đạo về HTQL

1/2 ngày

Quý khách hàng

Đưa ra các quyết định liên quan đến việc áp dụng HTQL

V

Đánh giá sơ bộ/ đánh giá giai đoạn 1(nếu cần)

1/2 — 1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Báo cáo kết quả, kiến nghị cấp Giấy chứng nhận.

Đánh giá chứng nhận/ đánh giá giai đoạn 2

1 ngày

Tổ chức chứng nhận

Khắc phục những điểm không phù hợp (sau đánh giá chứng nhận, nếu có)

Phụ thuộc kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận

Quý khách hàng + Chuyên gia Tư vấn

Hồ sơ về hành động khắc phục, gửi cho Tổ chức chứng nhận

Cấp chứng chỉ

Sau đánh giá chứng nhận 10 ngày

Tổ chức chứng nhận

Bản Chứng chỉ HTQL phù hợp với tiêu chuẩn   OHSAS 18001, được thừa nhận trên toàn cầu

Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đây đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ohsas 18001. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin