Thừa phát lại tại Vĩnh Long

thừa phát lại tại Vĩnh Long

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự đề ra trong Nghị quyết 49/NQ-TW  về chiến lược cải cách Tư pháp đến 2020,

Nhà nước đã từng bước xây dựng chế định Thừa phát lại. Vậy, Văn phòng thừa phát lại là gì. Vậy phân biệt văn phòng thừa phát lại tại vĩnh long được quy định như thế nào.

Bài viết về thừa phát lại tại vĩnh long của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Thừa phát lại là gì

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP định nghĩa:

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan

Theo đó, Thừa phát lại là một chức danh chỉ người được bổ nhiệm để tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện và tổ chức thi hành án dân sự.

Trong đó:

– Tống đạt là thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện.

– Vi bằng là văn bản ghi lại sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Vi bằng được lập theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, nhiều người biết đến Thừa phát lại thông qua hoạt động lập vi bằng. Đặc biệt là việc lập vi bằng để mua bán đất bởi vi bằng được Thừa phát lại lập dựa theo thực tế chứng kiến, hành vi, sự kiện có thật nên sẽ là một trong những nguồn chứng cứ chính xác để sử dụng khi có tranh chấp.

Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP cũng khẳng định như sau:

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Thừa phát lại là người thực hiện việc tống đạt giấy tờ, tài liệu, hồ sơ do chính Thừa phát lại thực hiện cũng như thực hiện lập vi bằng để ghi nhận lại sự thật thực tế xảy ra khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Văn phòng công chứng là gì

Văn phòng công chứng là tổ chức dịch vụ công được cơ quan có thẩm quyền cấp phép được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản khác có liên quan.

Văn phòng công chứng phải có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên. Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

Hiện nay trong Luật Công chứng không có khái niệm cụ thể về văn phòng công chứng mà chỉ quy định Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng thừa phát lại tại vĩnh long

Căn cứ Điều 18 Nghị định 08/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 24/02/2020) quy định quyền và nghĩa vụ của văn phòng Thừa phát lại như sau:

– Văn phòng Thừa phát lại có các quyền sau đây:

+ Ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình;

+ Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

+ Ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định của Nghị định này;

+ Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ sau đây:

+ Quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

+ Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

+ Niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

+ Thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

+ Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

+ Tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ Thừa phát lại;

+ Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

+ Bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

thừa phát lại tại Vĩnh Long
thừa phát lại tại vĩnh long

Sự khác nhau giữa văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại tại vĩnh long

Có thể thấy được rằng rất nhiều người hiện nay thường nhầm lẫn về văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại, ở nội dung dưới đây sẽ giải đáp cụ thể hơn về vấn đề này.

Văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại có sự khác nhau ở một số tiêu chí như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…Cụ thể như sau:

Tiêu chí

Văn phòng công chứng

Văn phòng Thừa phát lại

Khái niệm

Văn phòng công chứng là tổ chức dịch vụ công được cơ quan có thẩm quyền cấp phép được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản khác có liên quan. 

 

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Chức năng

Thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân, kết quả của hoạt động này là hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực.

Tống đạt văn bản, thực hiện lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Thành lập

Được thành lập bởi công chứng viên có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu theo quy định của Luật Công chứng

Do một thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. 

Do hai thành viên thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh

Giá trị pháp lý của văn bản

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. 

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

 

Như vậy từ những thông tin trên có thể thấy được rằng văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại có những điểm khác nhau tương đối rõ rệt và chịu sự điều chỉnh của các văn bản khác nhau theo quy định.

Thẩm quyền Văn phòng thừa phát lại tại vĩnh long

Hiện nay, Văn phòng Thừa phát lại được giao thực hiện một số công việc của hoạt động thi hành án dân sự, bao gồm:

– Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu.

–  Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

– Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.

Để thực hiện các công việc kể trên, Văn phòng thừa phát lại được pháp luật quy định các quyền và nghĩa vụ nhất định. Theo quy định tại điều 18, Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Văn phòng thừa phát lại có thẩm quyền như sau:

– Văn phòng Thừa phát lại có các quyền:

+ Ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình;

+ Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

+ Ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định của Nghị định này;

+ Các quyền khác theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

– Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ:

+ Quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

+ Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

+ Niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

+ Thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

+ Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

+ Tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

+ Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ Thừa phát lại;

+ Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

+ Bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về phân biệt văn phòng thừa phát lại tại vĩnh long. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại vĩnh long và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin