Thừa phát lại tại Hòa Bình

thừa phát lại tại Hòa Bình

Xác minh điều kiện thi hành án là một thủ tục rất quan trọng, không thể thiếu trong quá trình tổ chức thi hành án, là cơ sở pháp lý để Chấp hành viên đề ra biện pháp thi hành án phù hợp đối với từng vụ việc.

Tuy nhiên, khi áp dụng qui định về xác minh điều kiện thi hành án vào thực tiễn cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, dẫn đến góp phần làm tăng thêm án tồn đọng, mà chưa có biện pháp khắc phục. 

Vậy quy định xác minh điều kiện thi hành án trong thừa phát lại tại hòa bình được quy định như thế nào. Bài viết về thừa phát lại tại hòa bình của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng thừa phát lại tại hòa bình

Khác với Cơ quan Thi hành án Dân sự, Thừa Phát Lại có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xác minh điều kiện Thi hành án ngay cả khi Cơ quan Thi hành án Dân sự chưa tiếp nhận và thụ lý hồ sơ Thi hành án theo yêu cầu của người được Thi hành án.

Việc xác minh Điều kiện Thi hành án Dân sự được tiến hành nhưng người phải Thi hành án không biết, để dùng thù đoạn đối phó, tẩu tán tài sản

Thừa Phát Lại làm việc theo Hợp đồng Dịch vụ. Do đó, Thừa Phát Lại áp dụng mọi biện pháp để Xác minh điều kiện Thi hành án mà không phải chịu bất cứ sự tác động từ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.

Khi có kết quả Xác minh điều kiện Thi hành án, lúc này người được Thi hành án mới làm Đơn yêu cầu Cơ quan Thi hành án thụ lý hồ sơ, kèm theo đơn là Kết quả Xác minh Thi hành án; Cơ quan Thi hành án có thể thụ lý và tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn hoặc sớm Tổ chức Thi hành án.

Trong trường hợp sau khi Xác minh với Kết quả người phải Thi hành án không đủ điều kiện Thi hành án, thì người được Thi hành án không làm Đơn yêu cầu Thi hành án gửi tới Cơ quan Thi hành án nữa. Điều đó góp phần giảm thiểu thời gian, công sức thụ lý, xác minh của Cơ quan Thi hành án, giảm thiểu án tồn đọng.

Xác minh điều kiện thi hành án là gì

Xác minh điều kiện thi hành án là việc chứng minh người phải thi hành án có tài sản để thi hành án.

Thừa phát lại có quyền tương tự thẩm quyền chấp hành viên cơ quan thi hành án yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, khi xác minh điều kiện thi hành án.

Việc xác minh điều kiện thi hành được thực hiện trên  cơ sở thỏa thuận giữa người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án và Trưởng Văn phòng Thừa phát lại.

Thỏa thuận phải lập thành văn bản và có các nội dung chủ yếu như: Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh về điều kiện tài sản hay các điều kiện khác của đương sự; thời gian thực hiện việc xác minh; quyền, nghĩa vụ của các bên; chi phí xác minh…

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án  của thừa phát lại là căn cứ để tổ chức thi hành án.

thừa phát lại tại Hòa Bình
thừa phát lại tại hòa bình

Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án

Trên cơ sở yêu cầu và thỏa thuận xác minh về điều kiện thi hành án, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định  xác minh; quyết định phải ghi rõ căn cứ, nội dung xác minh và được vào sổ thụ lý.

Việc xác minh được tiến hành bằng văn bản yêu cầu hoặc trực tiếp. Khi trực tiếp xác minh, Thừa phát lại xuất trình Thẻ Thừa phát lại, công bố quyết định và phải lập biên bản về việc xác minh.

Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh.

Các quy định khác của pháp luật về thi hành án dân sự cũng được áp dụng trong việc xác minh điều kiện thi hành án.

Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan đăng ký  tài sản khác và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

Việc xác minh điều kiện thi hành án, tùy từng trường hợp cụ thể nên tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

+ Đối với việc xác minh điều kiện về tài sản: phải trả lời được câu hỏi người phải thi hành án có tài sản hay không, tài sản đó là gì và có đủ để đảm bảo thi hành án hay không; tình trạng tài sản thế nào, có thể sử dụng hay không; tài sản đang ở đâu, ai quản lý, là sở hữu chung hay sở hữu riêng…

+ Xác minh các điều kiện khác của đương sự có thể tập trung xác định một số nội dung như: xác định thu nhập của người phải thi hành án từ hoạt động kinh doanh của họ; xác định khả năng khai thác tài sản mà người phải thi hành án đang trực tiếp khai thác; về việc người phải thi hành án có tự nguyện chấm dứt việc thực hiện công việc mà theo bản án, quyết định không; khả năng bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung bản án, quyết định của người phải thi hành án (trường hợp họ là người sử dụng lao động)…

Nếu việc xác minh được thực hiện bằng văn bản thì thừa phát lại phải lập công văn trong đó nêu rõ đối tượng cần xác minh, các nội dung cần xác minh, thông tin cần cung cấp… sau đó gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần xác minh, cung cấp thông tin để yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc xác minh.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

Khi trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án của đương sự, Thừa phát lại phải  trực tiếp thu thập thông tin, gặp các bên liên quan hay trực tiếp đến nơi có tài sản để xác minh về tình trạng tài sản của người phải thi hành án. Việc xác minh phải được lập thành biên bản.

Biên bản xác minh phải có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân, công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.

Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên môn và chuyên gia có liên quan không chỉ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp mà còn phải tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian cung cấp thông tin.

Khi yêu cầu các tổ chức và cá nhân này cung cấp thông tin, thừa phát lại phải giải thích rõ các quy định về trình tự, thủ tục này.

Văn bản xác minh điều kiện thi hành án được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của thừa phát lại và những người có liên quan khác (người làm chứng, chuyên gia, đại diện cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin…).

Nội dung văn bản xác minh phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết giữa Văn phòng thừa phát lại với đương sự.

Ngoài ra, văn bản xác minh điều kiện thi hành án có thể thể hiện các nội dung khác nhằm chứng minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án như: tài liệu thu thập từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân; kết luận của cơ quan chuyên môn, chuyên gia;…

Thủ tục chung về thi hành án của thừa phát lại tại hòa bình (Điều 56 NĐ 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại)

Thừa phát lại thực hiện các thủ tục về thi hành án theo quy định của Nghị định này và pháp luật thi hành án dân sự.

Xử lý trường hợp chuyển vụ việc từ cơ quan thi hành án dân sự sang Văn phòng Thừa phát lại và ngược lại:

a) Đối với các vụ việc đang do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành nhưng sau đó đương sự có văn bản yêu cầu không tiếp tục và đình chỉ thi hành án để Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành thì đương sự không có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thi hành đối với các khoản đã được cơ quan thi hành án ra quyết định đình chỉ thi hành án;

b) Đối với các vụ việc đang do Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành nhưng sau đó đương sự có văn bản yêu cầu không tiếp tục thi hành án và chấm dứt hợp đồng với Văn phòng Thừa phát lại thì người được thi hành án có thể yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại khác có thẩm quyền tiếp tục tổ chức thi hành, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

c) Yêu cầu thi hành án mới của đương sự phải nêu rõ kết quả thi hành án trước đó; những nội dung yêu cầu tổ chức thi hành án tiếp và thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung yêu cầu.

Trình tự, thủ tục, kết quả quá trình thi hành án trước đó nếu thực hiện đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị pháp lý, được công nhận và được sử dụng làm căn cứ để tiếp tục tổ chức thi hành án.

Chi phí xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại tại hòa bình

Chi phí thực hiện thi hành án dân sự của Thừa phát lại, mức phí này được quy định chung cho cả cơ quan thi hành án dân sự của nhà nước và thi hành án dân sự tư – Thừa phát lại tại thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi thi hành án dân sự như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng;

Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng.

Chi phí cho việc thi hành án của Thừa phát lại cùng được quy định chung một mức với cơ quan thi hành án dân sự, tuy nhiên, nếu một người có yêu cầu Thừa phát lại thi hành bản án, quyết định mà mình là người được hưởng quyền lợi, thi yêu cầu đó lại mang tính chất dân sự.

Vì vậy, Điều 65, nghị định 08/2020/NĐ-CP cũng ghi nhận sự thỏa thuận của các bên về chi phí này, đối với những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thi hành án xác minh điều kiện thừa phát lại tại hòa bình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thừa phát lại tại hòa bình và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin