Thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu mới

thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Văn phòng điều hành là văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động tại địa phương có công trình xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Vậy thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Thành lập thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Điều 49 Luật đầu tư 2020 quy định về thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó:

-. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

– Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành bao gồm:

a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

d) Bản sao hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật đầu tư 2020. Cụ thể:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành.

Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành bao gồm:

a) Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

c) Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;

d) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;

đ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

e) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

g) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

h) Bản sao hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu
thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu

Mẫu Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:

NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………………………. …

Ngày sinh:……… ………….Quốc tịch:……………………… ….

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[1] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………. …

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………. ….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………… ….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):       ….

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………………………………………………………………….. …..

Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………….. …..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[2] số: ……; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….. 

Địa chỉ trụ sở: ……

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):       ……

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):……………………………………………… ……

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …….

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Tên dự án: ………………………………………………………………………………… …….

Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: ……………………………………………………………………………….. ……..

Ngày cấp:………………………………………………………………………….. ……..

Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………………… ….

Địa điểm thực hiện dự án: …………………………………………………………………………………… ….

Mục tiêu dự án: …………………………………………………………………………………… ….

Tiến độ:……………………………………………………………………………… …..

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên văn phòng điều hành:

Tên bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………………………. ……

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………………………………………. ……

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………………… ….

Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): …………………………………………………………………………….

Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): ……………………………………………………………………………………….

Thời hạn hoạt động (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ……………………………………………………………………………………….

Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:

Họ tên: …………….. Giới tính: ……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………….…………….Quốc tịch: ……………………………

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……… ….. Nơi cấp: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………………………………………………………………….

NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).

Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..).

 

 

… …….., ngày ….. tháng …… năm …

Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh
và đóng dấu (nếu có)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:

NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:……… ………….Quốc tịch:………………………

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[3] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):      

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………………………………………………………………….

Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………….. …..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[4] số: ……; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….. 

Địa chỉ trụ sở:

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):      

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………….

Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp (lần đầu): ……………………………Điều chỉnh (nếu có):………………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………….

Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………………………….

Mục tiêu dự án: ……………………………………………………………………………………….

Tiến độ:…………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài đã cấp:

STT

Số Giấy

Ngày cấp

Cơ quan cấp

Ghi chú

(Còn hoặc hết hiệu lực)

 

 

 

 

 

Nội dung điều chỉnh

2.1 Nội dung điều chỉnh 1:

– Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài:……………………………………………………………………………….

– Nay đăng ký sửa thành:……………………………………………………………………………….

– Lý do điều chỉnh:……………………………………………………………………………….

2.2 Nội dung điều chỉnh tiếp theo (nếu có):ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1:…………………………………………………………………………………….

Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).

NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

 

…….., ngày ….. tháng …… năm …

Nhà đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh
và đóng dấu (nếu có))

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:

NHÀ ĐẦU TƯ

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………………………………………….. ..

Ngày sinh:……… ………….Quốc tịch:……………………… …

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[5] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………. …

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………….. …

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………… ….

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):       ….

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: …………………………………………………………………………………… ….

Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………………….. …..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[6] số: ……; ngày cấp: ……; Cơ quan cấp:….. 

Địa chỉ trụ sở: …..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):       …..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):……………………………………………… …..

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): …..

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Tên dự án: ……………………………………………………………………………………….

Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp:  ……………………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………….

Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………………………………………………………….

Mục tiêu dự án: ……………………………………………………………………………………….

Tiến độ:…………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Tên văn phòng điều hành:

Tên bằng tiếng Việt: ……………………………………………………………………………………… .

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………………………………………………… .

Tên viết tắt (nếu có):………………………….……………………………………………………

Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): ……………………………………………………………………………………….

Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ……………………………………………………………………………….

Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:

Họ tên: …………….. Giới tính: ……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………….…………….Quốc tịch: ……………………………

Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……… ….. Nơi cấp: ……………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư (tên văn phòng điều hành) ……………………….., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số………ngày………với nội dung như sau:

Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư: từ ngày…………………………………………………………………………………

Giải trình lý do chấm dứt hoạt động: ……………………………………………………………………………………….

NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tư.

Các văn bản khác có liên quan.

 

… …….., ngày ….. tháng …… năm …

Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm thủ tục thành lập văn phòng điều hành nhà thầu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775