Thủ tục quyết toán thuế tncn

thủ tục quyết toán thuế tncn

Người nộp thuế cần hoàn thiện thủ tục kê khai thế theo thời hạn đã quy định của pháp luật để xác định số tiền thuế phải nộp của năm liền trước, sau đó, dựa vào số tiền này để xác định số tiền thuế còn thiếu hoặc nộp thừa để làm căn cứ hoàn thuế. Quy trình này được gọi là quyết toán thuế TNCN. Vậy thủ tục quyết toán thuế tncn được quy định như thế nào. Bài viết về thủ tục quyết toán thuế tncn của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Căn cứ pháp lý thủ tục quyết toán thuế tncn

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ai phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Công văn 636/TCT-DNNCN quy định đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân là cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế gồm:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Khi tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do hoả hoạn, thiên tai, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế.

Khi nào cần thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNCN 2022?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn cho kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2021 đối với từng đối tượng như sau:

+ Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì thời hạn quyết toán thuế TNCN 2022 chậm nhất là ngày 31/3/2022.

+ Người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế TNCN 2022 chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Căn cứ Công văn 636/TCT-DNNCN cũng có quy định thời hạn phải quyết toán thuế cho thu nhập nhận được trong năm 2021 chậm nhất là ngày 02/5/2022. Tuy nhiên, để đảm bảo không bị dồn hồ sơ, Quý Doanh nghiệp nên thực hiện trước ngày 30/4/2022.

Cần chuẩn bị hồ sơ nào để làm thủ tục quyết toán thuế tncn

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC bao gồm:

Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công

+ Tờ khai thuyết toán thuế TNCN theo mẫu 05/QTT-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN.

Đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 80).

+ Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

+ Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Nếu tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức này đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế sẽ căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

+ Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

+ Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

+ Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

thủ tục quyết toán thuế tncn
thủ tục quyết toán thuế tncn

Các hình thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế TNCN thì các cá nhân sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức quyết toán sau:

Cách 1: Cá nhân ủy quyền để doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thay.

Cách 2: Cá nhân sẽ tự thực hiện quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế (CQT)

Hiện nay, đa phần người lao động nhận tiền lương từ doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức ủy quyền để doanh nghiệp quyết toán thuế thay.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2021

Theo thông tư số 119/2014/TT-BTC; 128/2014/TT-BTC; 156/2013/TT-BTC, 92/2015/TT-BTC,… các đối tượng quyết toán thuế TNCN cần chuẩn bị hồ sơ quyết toán để nộp lên cơ quan thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả thu nhập Hồ sơ quyết thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả thu nhập phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (theo mẫu 05/QTT-TNCN); Bảng kê chi tiết những cá nhân thuộc đối tượng giảm trừ gia cảnh (theo mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN) Bảng kê chi tiết những cá nhân thuộc đối tượng tính thuế theo biểu tính thuế lũy tiền từng phần (theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ) Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo suất từng phần (mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN);

Lưu ý: Khi kê khai thuế thì 2 bảng kê số 05-1 và 05-2/BK-QTT-TNCN bắt buộc doanh nghiệp phải có mã số thuế của người nộp thuế Không áp dụng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại nước ngoài khi tiến hành kê khai quyết toán tại các tổ chức chi trả thu nhập Doanh nghiệp trả thu nhập khi khai quyết toán phải điền đầy đủ các thông tin như tên, địa chỉ, SĐT, email,…

Hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân 

Đối với các cá nhân tự thực hiện quyết toán thuế cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế (theo mẫu 02/QTT-TNCN); Chứng từ, giấy tờ chứng minh số thuế đã khấu trừ Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (nếu có, theo mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN);

Lưu ý: Các cá nhân phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch khi tự làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Trường hợp, hồ sơ hoàn thuế TNCN thì cần ghi rõ số tài khoản ngân hàng cũng như chi nhánh mở.

Trình tự, thủ tục quyết toán thuế tncn

Bước 1: Nộp hồ sơ

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện như sau:

– Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại 01 nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định sau:

+ Cá nhân cư trú do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại 02 nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

– Cá nhân cư trú có thu nhập tiền công, tiền lương thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 02 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

Khi cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại 01 nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại 01 nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thủ tục quyết toán thuế tncn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thủ tục quyết toán thuế tncn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035