Thủ tục chứng nhận hợp quy

thủ tục chứng nhận hợp quy

Thủ tục chứng nhận hợp quy thực hiện chính xác sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa hoặc đối tượng phải chứng nhận hợp quy nhanh nhất. Quy trình cụ thể như thế nào? Các bước thực hiện ra sao?

 

Yêu cầu trong chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy là yêu cầu bắt buộc nếu các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân muốn hoạt động sản xuất kinh doanh với đối tượng quy định phải chứng nhận hợp quy. Đối tượng phải chứng nhận hợp quy được quy định là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo tiêu chuẩn địa phương hoặc tiêu chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế.

Các đối tượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến an toàn, sức khỏe người sử dụng và môi trường mang tính chất buộc phải áp dụng. Chứng nhận hợp quy là hoạt động đánh giá, xác nhận chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Loại hình chứng nhận này được thực hiện dựa trên cơ sở về sự thỏa thuận của cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký hợp quy cho sản phẩm với tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định. quy chuẩn được sử dụng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật được ban hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tục chứng nhận hợp quy

Tất cả sản phẩm, hàng hóa hoặc những đối tượng khác được quy định trong 7 danh mục sản phẩm có khả năng gây mất an toàn chịu sự quản lý của các Bộ, ban ngành đều phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Sáu bước cụ thể trong thủ tục chứng nhận hợp quy bao gồm:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận hợp quy bằng cách tải mẫu Bản đăng ký chứng nhận hợp quy BM.01A-TT13 hoặc BM.01B-TT13 và điền đầy đủ thông tin bên trong. bản đăng ký chứng nhận hợp quy được lập thành 2 bản có ký đóng dấu của doanh nghiệp và nộp cho bộ phận đăng ký thuộc phòng tổ chức hành chính kèm theo các giấy tờ quy định trong phụ lục I của bản đăng ký chứng nhận.

Trong đó mẫu bản đăng ký chứng nhận hợp quy BM.01A-TT13 được sử dụng cho những trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận hợp quy theo phương thức đánh giá phù hợp từ 2 đến 6 được quy định trong điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Ngược lại mẫu bản đăng ký chứng nhận hợp quy BM.01B-TT13 được sử dụng cho những trường hợp cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận hợp quy theo phương thức đánh giá phù hợp từ 1, 7 hoặc 8 được quy định trong điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Bước 2: Xem xét hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy sau khi được nộp tại bộ phận đăng ký thì phòng tổ chức hành chính sẽ tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của cá nhân, tổ chức với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục phải chứng nhận hợp quy. Hồ sơ sẽ được xem xét tính hợp lệ để làm cơ sở chứng nhận sản phẩm, hàng hóa hợp quy.

Bước 3: Ký hợp đồng chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy được xác nhận bởi tổ chức chứng nhận phù hợp được chỉ định. vì vậy mọi hoạt động bao gồm xem xét cũng như đánh giá trong thủ tục chứng nhận hợp quy đều được thực hiện bởi bên thứ 3. Tùy thuộc vào tổ chức thứ ba mà cá nhân, đơn vị cần chứng nhận hợp quy thỏa thuận mà yêu cầu về hợp đồng chứng nhận cụ thể khác nhau.

Tổ chức chứng nhận phù hợp sẽ xem xét các điều kiện thực hiện để xác định khả năng cấp giấy chứng nhận hợp quy. Đơn vị, tổ chức xin cấp giấy chứng nhận hợp quy sẽ cùng trao đổi một số thông tin liên quan đến quá trình đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm như thử nghiệm, phương thức đánh giá sự phù hợp, các yêu cầu liên quan đến chứng nhận hợp quy… Sau khi đã thống nhất được giữa đôi bên thì cả hai sẽ hoạt điện thông tin và ký hợp đồng chứng nhận hợp quy để xác nhận.

Bước 4: Chuẩn bị đánh giá

Bên thứ ba là tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định và ký kết hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ yếu tố cần thiết phục vụ hoạt động đánh giá chứng nhận. Trong đó bao gồm:

 • Xây dựng chương trình chứng nhận hợp quy sản phẩm cho cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng;
 • Hỗ trợ cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng chứng nhận hợp quy sản phẩm về các thủ tục liên quan đến quá trình thử nghiệm sản phẩm;
 • Thành lập đoàn chuyên gia đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa muốn chứng nhận hợp quy;
 • Lập kế hoạch đánh giá sự phù hợp, trong đó trưởng đoàn chuyên gia sẽ đánh giá lập kế hoạch để trình lãnh đạo cấp cao hơn phê duyệt và gửi cho cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng trước ngày đánh giá để xác nhận trước khi tiến hành.

Bước 5: Thực hiện đánh giá sự phù hợp

Quá trình đánh giá sự phù hợp là khâu quan trọng trong thủ tục chứng nhận hợp quy. Tùy thuộc vào phương thức chứng nhận đối với sản phẩm cần phải chứng nhận hợp quy mà phương thức đánh giá cũng sẽ thay đổi cho phù hợp. Về cơ bản quá trình đánh giá sẽ được tiến hành với 2 nội dung là

 • Đánh giá hệ thống quản lý hoặc hệ thống đảm bảo chất lượng với những phương thức đánh giá sự phù hợp từ 2 đến 6 quy định tại điều 5, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.
 • Lấy mẫu và đánh giá kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Quyết định chứng nhận hợp quy

Dựa trên cơ sở kết quả đánh giá và xét tuyển hồ sơ đánh giá đề nghị cấp chứng nhận, tổ chức chứng nhận đã được chỉ định sẽ quyết định có cấp giấy chứng nhận và cho phép sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm đã đăng ký chấp nhận hay không.

thủ tục chứng nhận hợp quy
thủ tục chứng nhận hợp quy

Giấy chứng nhận hợp quy sau khi được các sẽ có thời hạn hiệu lực tùy thuộc vào phương thức đánh giá sự phù hợp. trong trường hợp sử dụng phương thức đánh giá bao gồm cả đánh giá quá trình sản xuất thì hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy được cấp là 3 năm tính từ ngày ra quyết định.

Quyết định cấp chứng nhận và giấy chứng nhận hợp quy sẽ được gửi đến cho cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng đối với quy định về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy hoặc dấu hợp quy đã nhận theo đúng quy định. Giấy chứng nhận và dấu hợp quy phục vụ cho hoạt động công bố hợp quy thực hiện ngay sau đó.

Quy định trong sử dụng giấy chứng nhận và dấu hợp quy

Giấy chứng nhận và dấu hợp quy được cấp theo đúng quy định. Trong đó hình dạng và kích thước của dấu hợp quy được quy định rõ tại phụ lục I, Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận hợp quy theo đúng thủ tục chứng nhận hợp quy sẽ phải công bố hợp quy. Quy trình thực hiện được quy định rõ trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Tổ chức được nhận chứng nhận hợp quy có quyền:

 • Quảng cáo sản phẩm đã được có nhận hợp quy trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng có thể nắm bắt dễ dàng;
 • Có thể sử dụng dấu chứng nhận hợp quy trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm;
 • Có thể sử dụng giấy chứng nhận để làm bằng chứng cho hồ sơ đấu thầu hoặc hồ sơ kỹ thuật…;
 • Có thể sử dụng kết quả chứng nhận ở quy để công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được thực hiện theo quy định.
 • Khi giấy chấp nhận hợp quy hết hiệu lực, cá nhân tổ chức muốn tiếp tục sử dụng cho sản phẩm thì phải yêu cầu đánh giá lại.

Nguyên tắc công bố hợp quy

Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý để công bố hợp quy quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hoạt động công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tư này là việc tổ chức, cá nhân thực hiện quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết quả tự đánh giá);

b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

 1. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chi phí làm giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm?

Theo quy định của Thông tư 183/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. Thì việc thu lệ phí và mức thu được quy định như sau:

Điều 2. Người nộp lệ phí

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa có thẩm quyền cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy là tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Mức thu lệ phí

Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy: 150.000 đồng/giấy đăng ký.

Điều 5. Kê khai, nộp lệ phí

 1. Thời điểm nộp lệ phí là thời điểm đăng ký làm thủ tục cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy quy định tại Thông tư này.
 2. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng và quyết toán theo năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Kết hợp với quy định trên chi phí còn tùy thuộc vào số lượng sản phẩm yêu cầu chứng nhận, quy mô sản xuất, tính phức tạp của sản phẩm khi thử nghiệm mẫu điển hình.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến quy định về thủ tục chứng nhận hợp quy. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về giấy chứng nhận này. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng  những tiêu chuẩn của loại chứng nhận này, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035