Thủ tục chia tách doanh nghiệp

thủ tục chia tách doanh nghiệp

Chia, tách công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, trong đó không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện hoạt động chia, tách. Theo đó, chỉ có công ty cổ phần và công ty TNHH được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp. Vậy thủ tục chia tách doanh nghiệp như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Tách công ty là gì?

Hiện tại theo quy định của luật doanh nghiệp 2020, việc tách doanh nghiệp (công ty) chỉ áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (quy định tại khoản 1 điều 199 Luật doanh nghiệp 2020)

Điều 199. Tách công ty
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hình thức tách công ty

Việc tách công ty không áp dụng với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Công ty có thể tách bằng một trong hai hình thức sau hoặc áp dụng cả 2 hình thức:

– Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

Sau khi bị tách, công ty mới phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Thủ tục tách doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty.
Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty

Hồ sơ tách doanh nghiệp

Theo quy định về hồ sơ tách doanh nghiệp tại điều 25 nghị định 01/2021/NĐ-CP có thể hiểu đơn giản hồ sơ tách doanh nghiệp = hồ sơ giảm vốn công ty cũ + hồ sơ thành lập công ty mới. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách

Công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành vien trở lên

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

+ Nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty.

+ Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia, tách công ty

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, tách.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, tách.

+ Nghị quyết, quyết định chia, tách công ty.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách

Theo điều 61 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ gồm:

Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty

Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty

Thông báo thay đổi

Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

thủ tục chia tách doanh nghiệp
thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thủ tục về thuế khi tách công ty

Kê khai, nộp thuế: 

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế đối với trường hợp tách công ty theo điểm b khoản 7 điều 5 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Xuất hoá đơn:

theo hướng dẫn tại khoản 2.15 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC đối với các tài sản điều chuyển do tách doanh nghiệp phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp khi thực hiện tách công ty

– Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, HĐLĐ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và NLĐ của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

– Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Mẫu nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty

CÔNG TY CỐ PHẦN …
———–
Số: 02/20…/NQ-HĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
……, ngày … tháng … năm 20…

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỒ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 20…
NGÀY 16/11/20.. CÔNG TY CỒ PHẦN …

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2020

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần …;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày …/…/20…

Hôm nay ngày …/…/20… tại ….., Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cỗ phần … được tiến hành với sự tham gia của: … cổ đông, đại diện cho: …….. cổ phần, chiếm tỷ lệ: ……. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

Điều 1: Thông qua Phương án tách Công ty cổ phần … để thành lập Công ty cổ phần ….

Đại hội đã thông qua việc chuyển đổi từ mô hình hiện tại sang mô hình mong muốn và thực hiện hai bước:

– Bước 1: Tách công ty mẹ thành hai công tỵ với một công ty giữ lại toàn    bộ mảng kinh doanh của công ty mẹ và một công ty quản lý tất cả hoặc phần lớn vốn góp ở các công ty con hiện tại.

– Bước 2: Công ty cỗ phần … mua lại cổ phần của Công ty cổ phần … để trở thành công ty mẹ của công ty này.

Phương án tách Công ty với các nội dung sau:

– Công ty cổ phần … sẽ tách mảng đầu tư vào công tỵ con thành một doanh nghiệp hoạt động độc lập và giữ lại toàn bộ ngành, nghề kinh doanh hiện tại.

– Cỗ đông và tỷ lệ vốn góp của cổ đông là giống nhau tại 2 doanh nghiệp sau khi tách, số lượng cổ phần tại hai doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên tỷ lệ góp vốn tại hai doanh nghiệp.

– Thời hạn tách Công ty: Công ty cổ phần … chốt số liệu bàn giao tại thời điểm ngày …/…/20… và chậm nhất là ngày …/…/20… hoàn tât việc bàn giao thực tế liên quan đến việc tách Công ty.

Phương án cụ thể như sau:

Công ty bị tách:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẰN …
Trụ sở: …., Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: giữ nguyên như của Công ty cổ phần …

Điều lệ: như tờ trình kèm theo về việc Thông qua Sửa đỗi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Danh sách thành viên HĐQT: giữ nguyên như hiện tại, bao gồm:

+ Ông/bà …
+ Ông/bà  …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …

– Phương án sử dụng lao động: giữ lại toàn bộ lao động; các   chế độ, quy chế làm việc, vị trí công việc của người Ịao động sẽ tiếp tục duy trì

– Tài sản: Công ty cổ phần … sẽ chuyển ….. đồng từ “Đầu tư vào công ty con” sang Công ty cổ phần … để hình thành tài sản của Công ty cổ phần …, tất cả tài sản còn lại sẽ được giữ lại ờ Công ty cổ phần …

– Nguồn vốn: vốn điều lệ (hay vốn đầu tư của chủ sở hữu) tính đến thời điểm hiện tại là …….. đồng. Công ty cổ phần … sẽ tách ……. đồng từ vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản đã tách để hình thành vốn điều lệ của Công ty cổ phần … và giữ lại toàn bộ thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác, vốn điều lệ còn lại sau khi tách là …….. đồng

– Công ty cổ phần … sẽ giữ lại tất cả các quyền và nghĩa vụ như các Hợp đồng vay, Hợp đồng thương mại với nhà cung cấp, khách hàng, Hợp đồng với người lao động

  1. Công ty được tách:

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN …
Trụ sở: …, Việt Nam
Ngành nghề kinh doanh:
…………..
– Điều lệ: như Điều lệ Công ty cổ phần … kèm theo

– Danh sách thành viên HĐQT: giống như của Công ty cổ phần …, gồm 5 thành viên như sau:
+ Ông/bà …
+ Ông/bà  …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …
– Phương án sử dụng lao động: sẽ tuyển dụng lao động mới

Tài sản: Đầu tư vào công ty con = ….. đồng
– Nguồn vốn = vốn điều lệ = ….. đồng

Đại hội cũng đã ủy quyền cho HĐQT của 2 công ty thực hiện các công việc tiếp theo như sau:
+ Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành việc tách Công ty.
+ Soạn thảo và ký kết các tài liệu liên quan đến việc tách Công ty và đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua các điều khoản bổ sung, sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần  … theo Luật Doanh nghiệp 2020 và ủy quyền HĐQT hoàn chỉnh Điều lệ.

Điều 3: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần ….

Điều 4: Thông qua việc Giữ nguyên thành viên HĐQT của Công ty cổ phần … như hiện tại sau khi tách Công ty
Gồm 5 thành viên:
+ Ông/bà …
+ Ông/bà  …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …
+ Ông/bà …

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/20….

– Các ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần … và công ty cổ phần …   có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, điều lệ công ty.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về thủ tục sáp nhập công ty. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thủ tục sáp nhập công ty và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775