Thông báo giải thể doanh nghiệp

thông báo giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trình tự thủ tục nhằm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp về mặt pháp lý. Khi giải thể doanh nghiệp cần phải lựa chọn những mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mà các cơ quan Nhà nước đã yêu cầu bắt buộc sử dụng.

Vậy mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp theo quy định mới nhất là gì? Cách viết mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp ra sao? Hãy cùng Luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể chỉ sự không còn hoặc làm cho không còn đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể, một tổ chức nữa.

Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Khoản 6 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tình trạng của doanh nghiệp đã giải thể “là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp”.

Khi thực hiện xong thủ tục giải thể doanh nghiệp, tình trạng này sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định 

Theo căn cứ pháp lý tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 quy định các trường hợp được phép thông báo giải thể doanh nghiệp cụ thể như sau:

(i) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

(ii) Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp ;

(iii) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

(iv) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Đối với trường hợp (i) và trường hợp (ii), đây là hai trường hợp doanh nghiệp giải thể theo ý chí của doanh nghiệp. Tức là, doanh nghiệp có quyền tự quyết định giải thể.

Tuy nhiên, khi doanh nghiệp rơi vào trường hợp (iii) và trường hợp (iv), doanh nghiệp phải giải thể. Trường hợp được gọi là trường hợp giải thể bắt buộc.

Thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

Lý do giải thể;

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động

Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;

Gửi tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;

Gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;

Gửi tới Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;

Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;

Gửi quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Thời hạn gửi quyết định: Thời hạn 07 ngày kể từ ngày công ty ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ hải quan cho doanh nghiệp;

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Kế hoạch và Đầu tư.

Mẫu đơn thông báo giải thể doanh nghiệp

Khi giải thể, công ty cần tìm hiểu các mẫu đơn, công văn giải thể do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Chúng tôi xin cung cấp một số mẫu đơn tham khảo cụ thể:

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp mới nhất

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…..

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ inhoa):………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :…………… Ngày cấp…/…/…… Nơi cấp:………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số:………….. ngày…. /…. /……        

Lý do giải thể:…………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

thông báo giải thể doanh nghiệpthông báo giải thể doanh nghiệp

Mẫu công văn xin giải thể doanh nghiệp:

CÔNG TY ……..

———–

Số: /CV/20….

V/v: Giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

…………. ngày,    tháng,   năm 20….

Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………………………………

Công ty ………………..được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số……………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………………….…………………………………………………….

Căn cứ vào Điều 207 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …………………………. quyết định giải thể doanh nghiệp, đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

– Cục thuế tp……….

– Chi cục thuế ……….

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..

– LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

Một số lưu ý khi soạn thảo thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:

Cơ quan nhận thông báo này là Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Về lý do giải thể, doanh nghiệp ghi rõ lý do giải thể, ví dụ: Do không huy động được vốn, tài chính để hoạt động, hiện tại Công ty không còn đủ điều kiện và khả năng để duy trì và tiếp tục hoạt động kinh doanh…

Đối với nội dung thông báo giải thể, doanh nghiệp cần lưu ý xác định rõ thông báo về việc giải thể sẽ được gửi trong giai đoạn nào, bởi mục đích và nội dung thông báo ở mỗi giai đoạn là khác nhau, cụ thể:

Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh công bố và cập nhật tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và các phương án giải quyết nợ (nếu có) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có thể tiếp cận được thông tin giải thể của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi đáp ứng đủ tất cả các điều kiện giải thể (bao gồm việc thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, …), doanh nghiệp sẽ nộp các hồ sơ giải thể theo quy định của Luật Doanh Nghiệp để hoàn tất các thủ tục giải thể, đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể doanh nghiệp.

Về các giấy tờ gửi kèm thông báo

Trong giai đoạn công bố giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi kèm thông báo các tài liệu sau: (1) Biên bản họp; (2) Quyết định giải thể; (3) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Trong giai đoạn nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên Cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất các thủ tục giải thể, doanh nghiệp gửi kèm theo thông báo các tài liệu sau: (1) Báo cáo thanh lý tài sản; (2) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; (3) Danh sách người lao động; (4) Con dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu của Công an; (5) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (7) Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); (8) Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thông báo giải thể doanh nghiệp. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp cho doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775