THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÍ THUẾ

Khi có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật. 

1/ Khi nào phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế?

Khi có sự thay đổi về thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế. Cụ thể khi doanh nghiệp có sự thay đổi về:

– Tên chính thức
– Địa chỉ trụ sở
– Địa chỉ nhận thông báo thuế
– Quyết định thành lập
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Đăng ký xuất nhập khẩu
– Ngành nghề kinh doanh chính
– Vốn điều lệ
– Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
– Loại hình kinh tế
– Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
– Năm tài chính
– Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
– Thông tin về người đại diện theo pháp luật
– Các loại thuế phải nộp
– Thông tin về các đơn vị có liên quan
– Thông tin khác về họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
– Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

Hoặc khi có bổ sung thông tin về tài khoản của người nộp thuế.

2/ Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bao gồm:

2.1/ Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế

2.2/ Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý

Tại nơi người nộp thuế chuyển đi:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tại nơi người nộp thuế chuyển đến

– Các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

thay đổi thông tin đăng kí thuế

3/ Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC và Thông tư 110/2015/TT-BTC như sau:

3.1/ Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3.2/ Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin thuế bằng giấy:

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3.3/ Thời hạn giải quyết và lệ phí thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đối với trường hợp  người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: Trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Đối với trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý: Không quá 10 (mười) ngày làm việc.

Lệ phí thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế: không thu phí.

4/ Xử phạt chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế 

Các quy định về thời hạn và mức xử phạt doanh nghiệp có hành vi chậm nộp thông báo thay đổi thông tin  đăng ký thuế như sau:

4.1/ Thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định rằng: khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

4.2/ Mức phạt chậm nộp thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 700.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 400.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp bị phạt cảnh cáo)

Phạt tiền 1.400.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt không thấp hơn 800.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

– Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày

– Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

Chi tiết về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng xem tại điều 9, điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Tư vấn Trí Tâm giải đáp cho Quý khách hàng liên quan đến thay đổi thông tin đăng kí thuế.  Nếu Quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết. Xin vui lòng liên hệ tổng đài 0397597960 – 0348361026 để được tư vấn cụ thể.

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thu Hiền

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581