Thành lập công ty tài chính mới

thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính là một trong những ngành đặc thù của nước ta nên điều kiện để thành lập công ty tài chính rất nhiều và thủ tục thực hiện khác phức tạp. Vậy thành lập công ty tài chính như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Căn cứ pháp lý thành lập công ty tài chính

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010

Nghị định số 39/2014/NĐ- CP về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Nghị định 141/2006/NĐ-CP  ban hành về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Nghị định số 10/2011/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141/2006/NĐ-CP

Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Thế nào là công ty tài chính?

Công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín phi ngân hàng; huy động vốn cho vay, đầu tư; cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính; tiền tệ nhưng trên nguyên tắc riêng được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm.

Theo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung năm 2017 thì:

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Trước khi thành lập công ty tài chính, bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Hiện nay theo quy định của pháp luật; công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, quý khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Thực tế hiện nay công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa bởi những ưu điểm trong việc huy động vốn và phát triển mô hình.

Các loại hình công ty tài chính

Công ty Tài chính nhà nước: Là Công ty Tài chính do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.

Công ty Tài chính cổ phần: Là Công ty Tài chính do tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh

Công ty Tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo qui định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân

Công ty Tài chính liên doanh: Là Công ty Tài chính được thành lập bằng cách góp vốn giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài, trên cở sở hợp đồng liên doanh.

Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: Là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Điều kiện về vốn khi thành lập công ty tài chính

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cụ thể là công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của chính phủ từng thời kỳ. 

Doanh nghiệp có vốn tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng; đối với tập đoàn kinh tế sẽ phải có vốn tối thiểu là 1000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ công ty tài chính.

Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm thành lập công ty tài chính.

Vốn góp phải là phần vốn đã trừ đi khoản chênh lệch của các dự án đầu tư và các khoản nợ.

Điều kiện về ngành nghề khi thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính để có thể thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép)

Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ; năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất; công nghệ, phương tiện; thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép

Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn; cơ sở vật chất; công nghệ; phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ về quản lý ngoại hối

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép đối với Công ty tài chính gồm:

Đơn xin cấp Giấy phép ( phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2002/TT- NHNN);

Dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu;

Danh sách, lý lịch, các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính;

Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn ( theo quy định công ty tài chính yêu cầu có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 500 tỷ đồng và Vốn điều lệ của Công ty tài chính được góp bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi nhưng phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ lệ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm góp vốn.)

Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:

Quyết định thành lập;

Điều lệ hiện hành ;

Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành;

Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;

Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.

thành lập công ty tài chính
thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép thì cần thêm điều kiện sau:

Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo  quy định của pháp luật của nước tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà công ty tài chính nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi công ty tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính;

Công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

Công ty tài chính nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật Các tổ chức tín dụng;

Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an oan ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của công ty tài chính;

Điều kiện đối với thành viên sáng lập: là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính, cụ thể:

Đối với tổ chức:

Đối với doanh nghiệp Việt Nam không phải là tổ chức tín dụng:

Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng vào năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công tytài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Trường hợp tập đoàn kinh tế đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả ( mức hỗ trợ Hội đồng quản trị quyết định trong từng trường hợp cụ thể );

Kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính;

Vốn góp tham gia thành lập phải đảm bảo: vốn chủ sở hữu trừ đi phần chênh lệch giữa các khoản đầu tư dài hạn và nợ dài hạn tối thiểu bằng số vốn góp theo cam kết (cách xác định theo phụ lục số 04.ĐGH kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-NHNN).

Trường hợp là tổ chức tín dụng Việt Nam phải đảm bảo:

Duy trì tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật sau khi góp vốn vào công ty tài chính;

Có tổng tài sản Có tối thiểu 50.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhỏ hơn 3% tại thời điểm xin góp vốn thành lập công ty tài chính;

Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 06 tháng liên tục trước thời điểm đề nghị thành lập công ty tài chính;

Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính.

Trường hợp thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài:

Có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác;

Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính;

Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài là ngân hàng, ngoài các điều kiện nêu trên phải là ngân hàng có uy tín, được tổ chức xếp hạng quốc tế xếp hạng từ mức trung bình và ổn định trở lên, có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đối với cá nhân:

Mang quốc tịch Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;

Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập công ty tài chính;

Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích;

Có bằng đại học hoặc trên đại học ngành kinh tế hoặc Luật;

Cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả.

Hồ sơ xin cấp giấy phép được nộp tại Ngân hàng nhà nước ( cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng)

Thời hạn xem xét và cấp giấy phép là 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, trong trường hợp từ chối cấp phép, Ngân hàng nhà nước có văn bản giải thích lý do.

Lưu ý để công ty tài chính thực hiện hoạt động ngân hàng thì cần có các điều kiện sau:

Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ về quản lý ngoại hối.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty tài chính. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu thành lập công ty tài chính và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin