THÀNH LẬP CÔNG TY TÀI CHÍNH

Vấn đề tài chính hiện nay đang rất được nhiều người quan tâm vì đây chính là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong nền phát triển kinh tế đất nước.

Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều công ty tài chính ra đời nhưng hoạt động trong lĩnh vực tài chính lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu cao đối với vốn pháp định, về thủ tục thành lập công ty tài chính mà vấn đề này nhiều nhà đầu tư chưa nắm rõ. Hiểu vấn đề này, công ty Trí Tâm chúng tôi xin chia sẻ những kiến thức cũng như những khúc mắc khi thành lập công ty tài chính.

1. Công ty tài chính là gì ?

Theo luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì Công ty tài chính là Doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn cho vay, đầu tư, cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệnhưng nguyên tắc không được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm.

2. Các loại hình khi thành lập công ty tài chính

Trước khi muốn thành lập công ty tài chính, ta cần phải hiểu rõ các loại hình để xem xét các điều kiện thành lập công ty tài chính một các phù hợp.

 • Công ty tài chính cổ phần. Do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng. Do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của tổ chức tín dụng. Và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng sẽ có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập.
 • Công ty tài chính nhà nước. Do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh.
 • Công ty tài chính liên doanh. Công ty tài chính thành lập thông qua việc góp vốn giữa một bên là nhà đầu tư trong nước. Và một bên là nhà đầu tư nước ngoài trên cở sở hợp đồng liên doanh.
 • Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài. Được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.

thành lập công ty tài chính

3. Điều kiện về thành lập công ty tài chính hiện nay.

Thứ nhất, về điều kiện chung

 • Có vốn điều lệ, vốn được cấp tổi thiểu là 500 tỷ đồng
 • Chủ sở hữu công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn

Thứ hai, về điều kiện đối với chủ sở hữu công ty tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hành Nhà nước quy định

 • Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010
 • Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 • Có đề án thành lập công ty tài chính, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng

Thứ ba, điều kiện đối với thành viên sáng lập là các tổ chức, cá nhân có uy tín và năng lực tài chính:

 • Đối với tổ chức:

Đối với doanh nghiệp Việt Nam không phải là tổ chức tín dụng:

 • Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng vào năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp tập đoàn kinh tế đề nghị thành lập công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả;
 • Kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính
 • Vốn góp tham gia thành lập phải đảm bảo: vốn chủ sở hữu trừ đi phần chênh lệch giữa các khoản đầu tư dài hạn và nợ dài hạn tối thiểu bằng số vốn góp theo cam kết (cách xác định theo phụ lục số 04.ĐGH kèm theo Thông tư này).

Đối với tổ chức tín dụng Việt Nam phải đảm bảo:

 • Duy trì tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật sau khi góp vốn vào công ty tài chính
 • Có tổng tài sản Có tối thiểu 50.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ nhỏ hơn 3% tại thời điểm xin góp vốn thành lập công ty tài chính
 • Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 06 tháng liên tục trước thời điểm đề nghị thành lập công ty tài chính
 • Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính
  • Đối với cá nhân:
 • Mang quốc tịch Việt Nam, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định Luật doanh nghiệp 2014
 • Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập công ty tài chính
 • Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang có án tích
 • Có bằng đại học hoặc trên đại học ngành kinh tế hoặc Luật
 • Cam kết hỗ trợ về tài chính cho công ty tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp công ty tài chính gặp khó khăn về vốn hoặc khả năng chi trả

Thứ tư, Công ty tài chính liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Các điều kiện quy định đã được nêu phía trên tức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tài chính tại Việt Nam
 • Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính
 • Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà công ty tài chính nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi công ty tài chính nước ngoài đặt trụ sở chính
 • Công ty tài chính nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ đảm bảo an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Công ty tài chính nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật Các tổ chức tín dụng
 • Cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của công ty tài chính

Thứ năm, Điều kiện đối với thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài:

 • Có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp Hiệp định đầu tư song phương giữa Việt Nam và nước nguyên xứ có quy định khác
 • Hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn; có lãi trong năm liền kề trước năm đề nghị thành lập công ty tài chính
 • Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài là ngân hàng, ngoài các điều kiện nêu trên phải là ngân hàng có uy tín, được tổ chức xếp hạng quốc tế xếp hạng từ mức trung bình và ổn định trở lên, có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

4. Hồ sơ thành lập công ty tài chính

Hồ sơ để thành lập công ty tài chính cần có các giấy tờ sau đây:\

–  Đơn xin cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

– Dự thảo Điều lệ, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.

–  Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc công ty dịch vụ tài chính.

– Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn.

– Báo cáo tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp thì tài liệu phải có:

+ Quyết định thành lập

+ Điều lệ hiện hành

+ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành

+ Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp

+  Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.

Như vậy, trên đây là những thông tin tư vấn của công ty Tư vấn Trí Tâm về điều kiện và hồ sơ thành lập công ty tài chính, Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì hãy gọi đến tổng đài tư vấn 0397597960 của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được giải đáp, tư vấn pháp luật doanh nghiệp cũng như thủ tục thành lập công ty tài chính miễn phí một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự góp ý của quý khách hàng để chất lượng dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng khi sử dụng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thảo Luật Sư

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581