Quyết định giải thể chi nhánh

quyết định giải thể chi nhánh

Quyết định giải thể chi nhánh là văn bản ghi nhận các thông tin về doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp và lý do giải thể của chi nhánh nhằm hợp pháp hóa thủ tục giải thể chi nhánh do các chủ thể có thẩm quyền ban hành.

Để hiểu rõ hơn về quyết định giải thể chi nhánh , mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Vì sao phải thông báo giải thể chi nhánh công ty?

Bên cạnh những thức mắc của doanh nghiệp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh hay thành lập công ty, mở chi nhánh mới…. thì những thắc mắc về việc giải thể công ty cũng là một vấn đề được rất nhiều bạn quan tâm.

Trong đó, vì sao phải có đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng là vấn đề mà các chủ doanh nghiệp khá quan tâm. Vậy theo các bạn vì sao?

Có thể lý giải đơn giản như thế này. Việc làm đơn xin giải thể chi nhánh công ty cũng như việc bạn làm đơn xin nghỉ làm, đơn xin nghỉ học hay đơn xin ra khỏi Đảng….

Với mục đích thông báo cho cơ quan quản lý biết rằng bạn muốn được nghỉ làm, rút ra khỏi tổ chức, dừng hoạt động trong một lĩnh vực nào đó….

Như vậy muốn giải thể công ty dù là công ty nào hay chi nhánh thì việc trước tiên cần phải làm là phải có đơn xin giải thể.

Đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH hay là đơn xin giải thể của chi nhánh Công ty Cổ phần…. thì cũng đều có mục đích sử dụng giống nhau.

Đó là đều nhằm thông báo và trình bày lý do vì sao muốn giải thể để được cơ quan quản lý chấp thuận việc giải thể.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể hiểu đơn xin giải thể chi nhánh công ty, hay là đơn xin giải thể chi nhánh công ty TNHH… rất quan trọng trong việc thiết lập hồ sơ xin giải thể của doanh nghiệp.

Đó cũng là lý do vì sao nhất định các bạn phải có đơn xin giải thể này trong hồ sơ giải thể của mình. Và nếu không có đơn xin giải thể, đồng nghĩa với việc hồ sơ của bạn không đạt yêu cầu và không đúng với quy định.

Điều kiện giải thể chi nhánh công ty

Pháp luật không quy định về điều kiện để chấm dứt hoạt động của chi nhánh mà chỉ đề cập đến các trường hợp chi nhánh ngừng hoạt động;

Vấn đề về những khoản nợ và những hợp đồng mà chi nhánh đã giao kết trước khi chấm dứt tồn tại sẽ thuộc trách nhiệm giải quyết của công ty mẹ.

Trường hợp chi nhánh công ty ngừng hoạt động:

Theo quyết định của doanh nghiệp chủ chi nhánh đó;

Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ giải thể chi nhánh công ty

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (theo mẫu tại Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh (bao gồm: quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh) Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh

CÔNG TY ……                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Số:…….                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     ….., ngày…..tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………….

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty

Căn cứ Điều 207 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ vào Nghị định 01/2021/NĐ – CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1Chấm dứt hoạt động chi nhánh…………………..

1/ Loại hình doanh nghiệp: ……………………………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:……….cấp ngày……….tháng………năm…..…

3/ Địa chỉ trụ trở chính:……….………………..

4/ Điện thoại:…………… Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:……..……. Chức vụ:……………………………

Điều 2Lý do chấm dứt hoạt động…………….……………………………….

Điều 3. Cam kết

Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……tháng……năm…… .

                                                                                           Tổng giám đốc

                                                                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

quyết định giải thể chi nhánh
quyết định giải thể chi nhánh

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty:

Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi chi nhánh đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh và ty tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Bước 2: Nộp hồ sơ đóng cửa mã số thuế

Công ty cổ phần gửi công văn tới cơ quan thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 3: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Bước 4: Trả dấu pháp nhân

Chi nhánh sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nộp hồ sơ:                  

Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian giải thể chi nhánh:

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty.

Với dịch vụ giải thể chi nhánh công ty, Luật Việt An sẽ đại diện công ty thực hiện các bước thủ tục trên:

Tại cơ quan thuế:

Soạn và nộp hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho các cơ quan thuế;

Thanh hủy hóa đơn, giấy nộp tiền chưa sử dụng;

Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán giải thể và các báo cáo thuế;

Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;

Đại diện chi nhánh nhận thông báo khóa Mã số thuế:

Tiến hành đăng báo giải thể.

Tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Tại Cơ quan Công an:

Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh;

Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý khách;

Nhận thông báo trả dấu tròn;

Trả dấu tại Công an;

Nhận biên bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Mt s điu cn lưu ý

Quyết định giải thể là quyết định của chủ sở hữu, chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp của công ty mẹ nơi chi nhánh trực thuộ

Quyết định giải thể thể hiện sự tự nguyện của người quản lý doanh nghiệp khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty nữa bởi các lý do khác nhau.

Có thể là vì hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận, bị thua lỗ, có thể là do không đáp ứng được mục tiêu kinh doanh ban đầu đề ra hoặc cũng có thể là do chi nhánh không còn hoạt động tại địa chỉ đó.

Quyết định phải đảm bảo các nội dung như mẫu quyết định giải thể công ty nêu trê

Có cn phi thông báo gii th chi nhánh?

Hiện nay, khi tiến hành giải thể công ty thì bạn phải thực hiện đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệ

Tuy nhiên, thủ tục thông báo này không áp dụng đối với chi nhánh, có nghĩa là không phải thông báo giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệ Khi bạn nộp hồ sơ giải thể chi nhánh thì có kèm theo thông báo chứ không phải một thủ tục riêng biệt độc lập.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về quyết định giải thể chi nhánh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu quyết định giải thể chi nhánh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775