MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Khi muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, làm việc với nhân viên thì những người sử dụng lao động hay người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải thoả mãn không chỉ các điều kiện về nội dung, tức là những lý do để được đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật thì còn phải đảm bảo thời hạn báo trước mới được ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc. Như vậy, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được soạn như thế này? Trí Tâm xin đưa ra bài tư vấn về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. 

Thời hạn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Theo đó, thời hạn báo trước đối với hợp đồng lao động, làm việc như sau:

Đối với hợp đồng làm việc thì trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc vì bị buộc thôi việc, các trường hợp còn lại, đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết ít nhất 45 ngày với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc 30 ngày với hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Đối với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất:

– 45 ngày với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– 30 ngày với hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– 03 ngày làm việc với trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị và với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Để đảm bảo về thời hạn báo trước này, đơn vị sự nghiệp công lập cũng như người sử dụng lao động phải gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc bằng văn bản đến nhân viên.

Do đó, Trí Tâm gửi cho bạn mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc mới nhất để bạn tham khảo như sau:

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                    …, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Kính gửi:…

Căn cứ Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng  6 năm 2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa công ty …với ông/bà …(sau đây gọi là “Người lao động”),

Công ty xin thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông/bà …

– Chức vụ …

Kể từ ngày …/…/…

Lý do:…

Trước khi hợp đồng lao động hết hiệu lực, người lao động có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài sản, hồ sơ, tài liệu, công việc đã và đang làm cho Phòng … tiếp nhận công việc.

Đề nghị người lao động thực hiện theo đúng pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp.

Trân trọng

Nơi nhận:                                                                                                           Giám đốc

–    Ông/bà: …(thực hiện);                                                                              (Ký và đóng dấu)

–    Phòng …(thực hiện);

 –    Lưu: VT.

mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                              …, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng làm việc

Kính gửi:…

Căn cứ Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng  11 năm 2010;

Căn cứ Hợp đồng làm việc … số… được ký kết vào ngày …/…/… (sau đây gọi là “Hợp đồng”) giữa … với ông/bà …,

… xin thông báo hợp đồng làm việc của ông/bà … sẽ hết hiệu lực kể từ ngày …/…/…

Lý do:….

Đề nghị ông/bà … thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của công ty trong thời gian chuyển tiếp. Trưởng các đơn vị có liên quan bố trí người nhận bàn giao các công việc mà ông/bà … đang đảm nhiệm trước ngày …/…/… ./

Nơi nhận:                                                                                    Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

–    Ông/bà: …(thực hiện);                                                                            (Ký và đóng dấu) 

–    Phòng …(thực hiện);

–    Lưu: VT.

Các lưu ý khi soạn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, thử việc

Lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng lao động chỉ trong những nội dung được liệt kê như sau:

Đối với hợp đồng làm việc:

– Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

– Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định.

– Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn.

– Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hợp đồng lao động:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, với hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn được tạm hoãn hợp đồng lao động.

Ngoài những lý do trên mà đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc sẽ bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quy định về vấn đề mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách chưa rõ xin vui lòng liên hệ tới đường dây nóng của Tư Vấn Trí Tâm  0397597960 hoặc qua Email: tuvantritam@gmail.com; chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của quý khách.

Rất mong được đồng hành cùng với quý khách hàng!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035