Mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên

mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Đối với loại hình công ty tnhh, khi làm thủ tục giải thể thì công ty cần phải có quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên. Vậy mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên như thế nào? mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc giải thể doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp: … … … (ghi tên doanh nghiệp)

– Mã số doanh nghiệp: … … …  ngày cấp … … … nơi cấp … … …

– Địa chỉ trụ sở chính: … … …

Điều 2: Lý do giải thể: … … …

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: (nêu rõ nội dung hợp đồng, thủ tục và thời hạn thanh lý hợp đồng. Lưu ý: thời hạn thanh lý không vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể). 

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

– Không được chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 – Doanh nghiệp còn các khoản nợ: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán.Lưu ý: Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.)

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng ………. (nêu số lượng lao động)lao động.Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao độngchậm nhất là vào ngày … / … / ….   

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại (nêu rõ các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

Điều 7: Các thành viên Hội đồng thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 8: Nghị quyết, quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ kèm phương án giải quyết nợ, được gởi đến người lao động, được gởi đến người có quyền và nghĩa vụ, lợi ích có liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:  
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
– Lưu:

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Lý do phải giải thể công ty TNHH hai thành viên?

Giải thể công ty TNHH hai thành viên với nhiều lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần tiến hành thủ tục giải thể công ty. Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên là những thủ tục cần thiết để xóa mã số thuế và các nghĩa vụ liên quan của công ty TNHH hai thành viên, thủ tục giải thể sẽ trở lên đơn giản với bạn nếu bạn nắm các quy định pháp luật nhưng nó sẽ trở lên cực kì rắc rối bạn cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà. Bạn mệt mỏi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào nếu bạn không hiểu rõ các thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên

mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên
mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên

Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp mới nhất quy định công ty TNHH 2 thành viên muốn giải thể cần phải thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể đó cần phải có những nội dung chính như: 

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty

+ Lý do giải thể;

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và các khoản nợ

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến đồng lao động

+ Họ, tên, chữ ký của người hoặc nhóm người (Hội đồng thành viên) đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi đã soạn thảo quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên, các bạn tiến hành các bước tiếp theo của thủ tục này. 

– Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản theo đúng quy định của luật này.

– Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Gửi đến toàn thể người lao động trong công ty, những bên có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra cũng cần gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác. 

Hoàn thành nghĩa vụ thuế  

Thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên tại cơ quan thuế, các bạn cần phải xin cấp Thông báo đóng mã số thuế tại Chi cục thuế trong thời gian quy định (nơi mà bạn vẫn đến để đóng thuế khi công ty còn hoạt động). Để hoàn tất thủ tục tại cơ quan thuế, các bạn phải quyết toán hết tất cả các khoản nợ bao gồm nợ công, nợ ngân hàng, nợ đối tác, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương… Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên tại cơ quan thuế bao gồm những giấy tờ như: Thông báo giải thể; Công văn xin chấm dứt hiệu lực Mã số thuế của công ty; Quyết định giải thể của Hội đồng thành viên; Xác nhận đóng Mã số hải quan tại Tổng cục Hải quan (nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu); Bản sao có công chứng GCNĐKKD.

Hoàn tất thủ tục trả con dấu pháp nhân (nếu có)

Trong trường hợp công ty bạn sử dụng con dấu pháp nhân do Công an tỉnh/TP cấp thì phải tiến hành trả và hủy con dấu theo đúng quy định. Nếu không dùng con dấu thì cũng cần có biên bản xác nhận công ty bạn không sử dụng con dấu nào của cơ quan này. Hồ sơ để trả con dấu được quy định cần phải có những giấy tờ như: Công văn trả dấu; Dấu pháp nhân; Bản chính GCN đăng ký mẫu dấu; Bản sao Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh có công chứng;

Thủ tục giải thể tại Sở kế hoạch & Đầu tư

Sau khi hoàn tất thủ tục trả con dấu, các bạn tiến hành hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên để nộp hồ sơ này lên Sở kế hoạch và Đầu tư. Bạn có thể đến cơ quan này để xin mẫu hồ sơ và hoàn tất theo đúng yêu cầu. Cụ thể cần phải có những giấy tờ như: Thông báo về việc giải thể công ty; Danh sách lao động và quyền lợi đã giải quyết; Báo cáo thanh lý tài sản của công ty; Danh sách chủ nợ đã thanh toán; Giấy tờ chứng minh việc đăng bố cáo giải thể theo quy định; Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc đã tất toán tài khoản; Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; Nếu công ty có chi nhánh hoặc là VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể của  các chi nhánh và VPĐD đó; Giấy chứng nhận về việc đã nộp, huỷ con dấu theo quy định; Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ;

Hồ sơ sau khi hoàn tất được nộp lên Sở kế hoạch và Đầu tư, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định cơ quan này sẽ giải quyết và hoàn tất việc giải thể công ty cho bạn bằng việc hẹn lịch nhận kết quả. 

Hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên bao gồm:

Thông báo giải thể công ty TNHH hai thành viên;

Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên;

Biên bản thanh lý tài sản;

Biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên;

Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng;

Xác nhận đóng mã số thuế;

Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có);

Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu);

Trình tự giải thể công ty TNHH hai thành viên:

Trường hợp công ty TNHH hai thành viên tự giải thể:

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp TNHH 2 hai thành viên. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

b) Lý do giải thể;

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho, các thành viên, cổ đông theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu mẫu quyết định giải thể công ty tnhh 2 thành viên và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035