MẪU HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn là gì

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi… đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Tư vấn Trí Tâm cung cấp bài viết mẫu hợp đồng không xác định thời hạn cho khách hàng để lập hoặc giao kết hợp đồng đúng quy định, phòng tránh rủi ro khi phát sinh tranh chấp. 

mẫu hợp đồng không xác định thời hạn
mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Tên đơn vị:                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/….                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                            HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho đơn vị (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………………………………………………………………..

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: …………………………………………………………………………

Cấp ngày …… tháng …. năm …… tại…………………………………………………………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

– Địa điểm làm việc (2): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Nhiệm vụ (3): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): ………………………………………………………………………………………………………………………………

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:……………………………………………………………………………………….

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền li của người được tuyển dụng

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (5):…………………………………………………………………………………………………………………

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (6): …………………………………………………………………………………..

Bậc: ……..…….. Hệ số lương: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Phụ cấp (nếu có) (7): ………………………………………………………………………………………………………………………………

được trả …………… lần vào các ngày ……… và ngày …….. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Khoản trả ngoài lương…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có):………………………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Các chế độ bảo hiểm (8):………………………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi:………………………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9):

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (10): …………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 (ba) bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 (hai) bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 (một) bản và hợp đồng có hiệu lực từ ngày ……. tháng …… năm …….

Hợp đồng này làm vào ngày …. tháng …. năm …. tại………………………

Người được tuyển dụng và
ký kết hợp đồng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Xem thêm: Hợp đồng lao động

Hướng dẫn soạn Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

(1) Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

(2) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

(3) Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

(4) Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

(5) Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

(6) Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

(7) Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có). Ví dụ: khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

(8) Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

(9) Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

(10) Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức.

Trên đây là những nội dung về mẫu hợp đồng không xác định thời hạn Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề mẫu hợp đồng không xác định thời hạn trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn điều gì thắc mắc về vấn đề này, quý khách hàng hãy nhấc máy và gọi điện đến tổng đài 1900.6581 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng!

Recommended For You

About the Author: Thu Hiền

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581