iso 25000

iso 25000

Hiện nay công nghệ phần mềm ngày càng được quan tâm, bất cứ cá nhân nào sử dụng thiết bị công nghệ đặc biệt là các loại máy tính thì cần phải có một phần mềm đảm bảo chất lượng thì mới có thể đảm bảo được hiệu quả công việc. Vì thế mà iso 25000 đã được ra đời để đặt ra những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đối với phần mềm.

Loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 25000, còn được gọi là SQuaRE (Yêu cầu và đánh giá chất lượng hệ thống và phần mềm), có mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ cho việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm.

Iso 25000 bao gồm một loạt các tiêu chuẩn dựa trên ISO / IEC 9126 và ISO / IEC 14598 với mục tiêu chính là hướng dẫn sự phát triển của các sản phẩm phần mềm thông qua việc đặc tả các yêu cầu chất lượng và đánh giá các đặc tính chất lượng.

Lịch sử hình thành iso 25000

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) và IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) tạo thành hệ thống chuyên biệt để tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới. Các cơ quan quốc gia là thành viên của ISO hoặc IEC tham gia vào việc phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế thông qua các ủy ban kỹ thuật do tổ chức tương ứng thành lập để giải quyết các lĩnh vực hoạt động kỹ thuật cụ thể. Các ủy ban kỹ thuật của ISO và IEC hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Các tổ chức quốc tế khác, chính phủ và phi chính phủ, có liên hệ với ISO và IEC, cũng tham gia vào công việc này. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ISO và IEC đã thành lập một ủy ban kỹ thuật chung, ISO / IEC JTC 1.

Các tiêu chuẩn quốc tế được soạn thảo phù hợp với các quy tắc được đưa ra trong Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2.

Nhiệm vụ chính của ủy ban kỹ thuật chung là chuẩn bị các Tiêu chuẩn Quốc tế. Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế được ủy ban kỹ thuật chung thông qua sẽ được gửi đến các cơ quan quốc gia để bỏ phiếu. Việc xuất bản như một Tiêu chuẩn Quốc tế yêu cầu phải có sự chấp thuận của ít nhất 75% các cơ quan quốc gia bỏ phiếu.

Người ta chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế. ISO và IEC sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền sáng chế như vậy.

ISO / IEC 25000 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, Tiểu ban SC 7, Kỹ thuật phần mềm và hệ thống.

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO / IEC 25000: 2005), trong đó nó là một bản sửa đổi nhỏ.

Chuỗi tiêu chuẩn SQuaRE bao gồm các phần sau dưới tiêu đề chung là Hệ thống và Yêu cầu Chất lượng Phần mềm và Đánh giá (SQuaRE):

– ISO / IEC 2500n, Bộ phận quản lý chất lượng,

– ISO / IEC 2501n, Bộ phận Mô hình Chất lượng,

– ISO / IEC 2502n, Bộ phận đo lường chất lượng,

– ISO / IEC 2503n, Bộ phận yêu cầu chất lượng, và

– ISO / IEC 2504n, Ban Đánh giá Chất lượng.

ISO / IEC 25050 đến ISO / IEC 25099 được dành riêng để sử dụng cho các Tiêu chuẩn Quốc tế và / hoặc Báo cáo Kỹ thuật mở rộng SQuaRE.

Giới thiệu về iso 25000

Máy tính đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong các lĩnh vực ứng dụng, và hoạt động đúng mục đích và chính xác của chúng thường rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp và / hoặc sự an toàn của con người. Do đó, phát triển hoặc lựa chọn các hệ thống và sản phẩm chất lượng cao là điều quan trọng hàng đầu. Đặc tả và đánh giá toàn diện hệ thống và chất lượng sản phẩm phần mềm là yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng đầy đủ.

Điều này có thể đạt được bằng cách xác định các đặc tính chất lượng thích hợp, đồng thời tính đến mục đích sử dụng dự kiến ​​của hệ thống và sản phẩm phần mềm. Điều quan trọng là mọi đặc tính chất lượng của hệ thống và sản phẩm phần mềm có liên quan phải được chỉ định và đánh giá, bất cứ khi nào có thể bằng cách sử dụng các biện pháp đã được xác thực hoặc được chấp nhận rộng rãi.

Vì các đặc tính chất lượng và các thước đo liên quan có thể hữu ích không chỉ để đánh giá hệ thống và sản phẩm phần mềm mà còn để xác định các yêu cầu chất lượng, tiền thân của SQuaRE, ISO / IEC 9126: 1991 đã được thay thế bằng hai Tiêu chuẩn quốc tế đa phần liên quan: ISO / IEC 9126 (Chất lượng sản phẩm phần mềm) và ISO / IEC 14598 (Đánh giá sản phẩm phần mềm). Những điểm sau đây rút ra từ việc sử dụng thực tế của cả hai loạt sản phẩm đã tạo ra động lực hợp lý để tạo ra loạt Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE mới:

– Cả ISO / IEC 9126 và ISO / IEC 14598 đều có gốc quy chuẩn, tham chiếu và chức năng chung.

– ISO / IEC 9126 và ISO / IEC 14598 tạo thành một bộ tiêu chuẩn bổ sung cho nhau.

– Các chu kỳ sống độc lập của cả hai chuỗi đã tạo ra sự mâu thuẫn giữa chúng.

Mục tiêu chung của việc tạo ra bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là để chuyển sang một chuỗi được tổ chức hợp lý, phong phú và thống nhất bao gồm hai quy trình chính: đặc tả yêu cầu chất lượng phần mềm và hệ thống và đánh giá chất lượng phần mềm, được hỗ trợ bởi hệ thống và quy trình đo lường chất lượng phần mềm. Mục đích của bộ Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE là hỗ trợ những người phát triển và có được các hệ thống và sản phẩm phần mềm với đặc điểm kỹ thuật và đánh giá các yêu cầu chất lượng.

iso 25000
iso 25000

Nó thiết lập các tiêu chí cho đặc điểm kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm, đo lường và đánh giá chúng. Nó bao gồm một mô hình chất lượng gồm hai phần để điều chỉnh các định nghĩa của khách hàng về chất lượng với các thuộc tính của quá trình phát triển. Ngoài ra, loạt bài này còn cung cấp các thước đo được đề xuất về hệ thống và các thuộc tính chất lượng sản phẩm phần mềm có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển, người mua và người đánh giá.

Cần phải nhấn mạnh rằng loạt Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE chỉ dành riêng cho hệ thống và chất lượng sản phẩm phần mềm. SQuaRE ISO / IEC 2500n – Bộ phận quản lý chất lượng giải quyết các hệ thống và yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm, đặc tả, đo lường và đánh giá, và tách biệt và khác biệt với “Quản lý chất lượng” của các quá trình, được định nghĩa trong bộ ISO 9000.

Các lợi ích chính của dòng SQuaRE so với các tiêu chuẩn tiền nhiệm của nó bao gồm:

 • Phối hợp hướng dẫn về hệ thống và đo lường và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm,
 • Hướng dẫn về đặc điểm kỹ thuật của hệ thống và các yêu cầu về chất lượng sản phẩm phần mềm, và
 • Hài hòa với ISO / IEC 15939 dưới dạng Mô hình tham chiếu đo lường chất lượng sản phẩm phần mềm được trình bày trong ISO / IEC 25020, Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm (SQuaRE) – Mô hình tham chiếu và hướng dẫn đo lường.

Sự khác biệt chính giữa chuỗi tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 9126, ISO / IEC 14598 và SQuaRE là:

– giới thiệu mô hình tham chiếu chung mới,

– giới thiệu các hướng dẫn tận tình, chi tiết cho từng bộ phận,

– việc giới thiệu chất lượng sản phẩm của hệ thống,

– giới thiệu mô hình chất lượng dữ liệu,

– sự ra đời của các Yếu tố Đo lường Chất lượng trong Bộ phận Đo lường Chất lượng,

– sự ra đời của Bộ phận Yêu cầu Chất lượng,

– kết hợp và sửa đổi các quá trình đánh giá,

– giới thiệu hướng dẫn sử dụng thực tế dưới dạng các ví dụ,

– phối hợp và hài hòa nội dung với ISO / IEC 15939.

Bộ tiêu chuẩn iso 25000 bao gồm năm bộ phận sau:

– ISO / IEC 2500n – Bộ phận quản lý chất lượng,

– ISO / IEC 2501n – Bộ phận Mô hình Chất lượng,

– ISO / IEC 2502n – Bộ phận đo lường chất lượng,

– ISO / IEC 2503n – Bộ phận yêu cầu chất lượng,

– ISO / IEC 2504n – Ban Đánh giá Chất lượng, và

– ISO / IEC 25050 đến ISO / IEC 25099 – Bộ phận mở rộng

SQuaRE(iso 25000) cung cấp:

– Các thuật ngữ và định nghĩa,

– Các mô hình tham khảo,

– Hướng dẫn chung,

– Hướng dẫn phân chia cá nhân, và

– Tiêu chuẩn quốc tế cho các mục đích đặc tả yêu cầu, lập kế hoạch và quản lý, đo lường và đánh giá.

SQuaRE bao gồm các Tiêu chuẩn Quốc tế về mô hình và thước đo chất lượng, cũng như về các yêu cầu và đánh giá chất lượng.

SQuaRE thay thế sê-ri ISO / IEC 9126 và sê-ri ISO / IEC 14598.

Phần này của loạt tiêu chuẩn SQuaRE là Tiêu chuẩn Quốc tế với mục tiêu cung cấp một tập hợp chung các mô hình tham chiếu, thuật ngữ, định nghĩa và hướng dẫn để sử dụng thực tế các tiêu chuẩn và báo cáo kỹ thuật liên quan.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn sử dụng loạt Tiêu chuẩn Quốc tế mới có tên là Yêu cầu và Đánh giá Chất lượng Hệ thống và phần mềm (SQuaRE). Mục đích của Hướng dẫn này là cung cấp một cái nhìn tổng quát về nội dung SQuaRE, các mô hình tham chiếu phổ biến và định nghĩa, cũng như mối quan hệ giữa các tài liệu, cho phép người sử dụng Hướng dẫn hiểu rõ về các chuỗi tiêu chuẩn đó, tùy theo mục đích sử dụng của họ. . Tiêu chuẩn này cũng giải thích về quá trình chuyển đổi giữa tiêu chuẩn ISO / IEC 9126 cũ sang tiêu chuẩn ISO / IEC 14598 và SQuaRE.

Loạt Tiêu chuẩn Quốc tế SQuaRE dành cho, nhưng không giới hạn, các nhà phát triển, người mua và người đánh giá độc lập hệ thống và sản phẩm phần mềm, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm xác định hệ thống và yêu cầu chất lượng phần mềm cũng như đánh giá hệ thống và sản phẩm phần mềm. Người sử dụng SQuaRE cũng như loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 14598 và ISO / IEC 9126 cũng nên sử dụng Tiêu chuẩn này làm hướng dẫn để thực thi nhiệm vụ của họ.

Tài liệu tham khảo quy phạm

Tiêu chuẩn này không yêu cầu bất kỳ tài liệu viện dẫn quy chuẩn nào. Tất cả các tài liệu tham khảo cung cấp thông tin được trình bày trong Thư mục tài liệu tham khảo.

4 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các định nghĩa sau được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Các định nghĩa chung cho tất cả các phần của loạt Tiêu chuẩn quốc tế SQuaRE.

 • Thuộc tính
 • Bối cảnh sử dụng
 • Phần mềm tùy chỉnh
 • Dữ liệu
 • Chất lượng dữ liệu
 • Người phát triển
 • Người dùng cuối
 • Phương pháp đánh giá
 • Mô-đun đánh giá
 • Người đánh giá
 • Thước đo bên ngoài về chất lượng hệ thống hoặc phần mềm
 • Nhu cầu ngụ ý
 • Chỉ báo
 • Nhu cầu thông tin
 • Hệ thống trung gian hoặc sản phẩm phần mềm
 • Thước đo nội bộ về chất lượng phần mềm
 • Đo lường (danh từ)
 • Đo lường (động từ)
 • Đo đạc
 • Quá trình đo lường
 • Quy trình
 • Sản phẩm
 • Chất lượng đang sử dụng
 • Thước đo chất lượng sử dụng
 • Yếu tố đo lường chất lượng
 • Mô hình chất lượng
 • Xếp hạng
 • Mức đánh giá
 • Tỉ lệ
 • Sản phẩm phần mềm
 • Đánh giá sản phẩm phần mềm
 • Chất lượng phần mềm

Mong rằng qua bài viết này, quý khách hàng và các doanh nghiệp có thể hểu được phần nào về  iso 25000. Từ đó doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng và chứng nhận ISO phù hợp với Doanh nghiệp mình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn và muốn tìm hiểu kỹ hơn về iso 25000, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775