HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH

Hợp đồng thực tập sinh

Câu hỏi của bạn:

Xin cho hỏi ở Việt Nam có luật hay quy định nào cho hợp đồng thực tập, khi một công ty muốn nhận người vào thực tập: Quy đinh về mức lương tối thiểu, thời gian thực tập và thời hạn của hợp đồng thực tập. Xin cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

QUY ĐỊNH HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH

Căn cứ Điều 61, Điều 62 Bộ Luật Lao động năm 2012, việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề thực hiện như sau:

Người sử dụng lao động khi tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động, hai bên đều phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

Nội dung của hợp đồng đào tạo nghề

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Nghề đào tạo;

– Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

– Chi phí đào tạo;

– Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

– Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

– Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, khoản 3 và khoản 4, Điều 2 Luật BHXH, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng với người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 lao động trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Luật BHXH không có quy định về BHXH, BHTN bắt buộc đối với người học nghề theo hợp đồng đào tạo nghề. Tuy nhiên, đối với người học nghề theo hợp đồng đào tạo nghề công ty có thể hỗ trợ tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện.

Sau thời gian học nghề, khi người lao động được ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng như công ty đã cam kết, thì phải tham gia BHXH bắt buộc, Công ty và người lao động phải đóng BHXH , BHTN, BHYT theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Hợp đồng thực tập sinh
Hợp đồng thực tập sinh

MẪU HỢP ĐỒNG THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH

Số:…/HĐTTS

Hợp đồng thực tập sinh (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) này được lập ngày…tháng…năm… tại…giữa các bên sau đây:

BÊN A: BÊN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Đại diện: …

Chức vụ: …

Phòng/Ban: …

Địa chỉ: …

Mã số thuế: …

Số điện thoại: … Fax: …

Email: …

BÊN B: BÊN THỰC TẬP SINH

ÔNG/BÀ…

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: … Cấp ngày: … Tại: …

Địa chỉ thường trú: …

Nơi ở hiện tại: …

Số điện thoại: … Fax: …

Email: …

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất các điều khoản của hợp đồng sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Công ty tuyển dụng Ông/Bà… vào vị trí thực tập sinh với thời gian và chế độ thực tập được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2. THỜI GIAN THỰC TẬP

 • Công ty tạo điều kiện cho Thực tập sinh được thực tập theo Hợp đồng trong thời hạn …tháng, kể từ ngày…tháng…năm …đến ngày… tháng…năm…
 • Thời gian thực tập là: ….ngày/tuần (từ thứ….đến thứ….)

+ Sáng từ: ….giờ đến ….giờ.

+ Chiều từ: ….giờ đến ….giờ.

 • Thời gian nghỉ trưa từ: ….giờ đến ….giờ.

ĐIỀU 3. CHI PHÍ TRỢ CẤP, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, THỜI HẠN THANH TOÁN TRỢ CẤP

3.1 Chi phí trợ cấp:

 • Thực tập sinh được trả trợ cấp trong quá trình thực tập là: …/tháng.
 • Trong trường hợp Thực tập sinh làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm tiền trợ cấp tính theo công thức: mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm sẽ bằng mức tiền trợ cấp của 1 giờ làm việc trong 1 ngày làm việc bình thường. Cụ thế như sau:

+ Vào ngày thường, mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm;

+ Vào ngày nghỉ hàng tuần, mức tiền trợ cấp bằng ….% mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng trợ cấp, mức tiền trợ cấp bằng …. % mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm;

 • Ngoài ra, Thực tập sinh được thanh toán các khoản phụ cấp khác sau đây:

+ Tiền xăng: ………………./tháng.

+ Tiền giữ xe: ………………./tháng.

+ Tiền cơm trưa: ………………./tháng.

 • Các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực tập sẽ được Công ty xem xét và hoàn trả lại cho Thực tập sinh

3.2 Phương thức thanh toán:

 • Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với thông tin người thụ hưởng trợ cấp như sau:

+ Chủ tài khoản: …

+ Ngân hàng: … Chi nhánh: …

+ Nội dung: …

3.3  Thời hạn thanh toán:

Công ty thanh toán trợ cấp thực tập cho Thực tập sinh vào ngày…hàng tháng.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THỰC TẬP SINH

4.1 Quyền lợi:

 • Được Công ty hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian thực tập.
 • Được quyền tham gia các khóa học ngoại khóa phục vụ cho quá trình thực tập do Công ty tổ chức.
 • Được Công ty đóng dấu và ký xác nhận thực tập sau khi kết thúc thời gian thực tập.
 • Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình học việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
 • Được quyền nghỉ những ngày lễ, tết theo các quy định của pháp luật và nghỉ phép có hưởng trợ cấp tối đa là ….ngày/tháng.
 • Sau khi kết thúc thời gian thực tập, nếu Thực tập sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty thì sẽ được Công ty xem xét, cân nhắc và ký hợp đồng lao động chính thức với Thực tập sinh theo quy chế của Công ty.

4.2 Nghĩa vụ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ trong Hợp đồng, nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các công việc được phân công và báo cáo kết quả công việc được giao cho người quản lý trực tiếp.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn mà công ty tổ chức.
 • Bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

5.1 Quyền hạn:

 • Yêu cầu Thực tập sinh thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Công ty giao cho Thực tập sinh thực hiện.
 • Công ty có quyền xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Thực tập sinh vi phạm hợp đồng, nội quy, quy chế Công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu Thực tập sinh bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

5.2 Nghĩa vụ:

 • Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Thực tập sinh được học tập và làm việc.
 • Đóng dấu và ký xác nhận thực tập cho Thực tập sinh sau kết thúc hợp đồng thực tập sinh.
 • Thanh toán trợ cấp thực tập cho Thực tập sinh đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên trong Hợp đồng ký tên.
 • Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) một bản gốc.

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Hợp đồng lao động công nhân

3. Các lưu ý khi soạn hợp đồng học việc, thực tập

 • Ghi rõ và đẩy đủ thông tin của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp ký kết với học viên, thực tập sinh.
 • Quy định rõ, chi tiết quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dựa theo quy chế, nội quy của công ty và theo quy định của Bộ luật lao động nói riêng và pháp luật hiện hành nói chung.
 • Điều khoản quy định về trợ cấp không phải là một điều khoản bắt buộc trong hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh. Công ty dựa vào khả năng tài chính của mình, sự thỏa thuận với học viên, thực tập sinh mà có thể quy định hoặc không quy định về việc chi trả trợ cấp trong hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh.
 • Hợp đồng học việc, hợp động thực tập sinh không phải là hợp đồng lao động thuộc điều chỉnh của Bộ luật lao động, do đó, trong nội dung hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh không cần quy định điều khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trên đây là toàn bộ nội dung về hợp đồng thực tập sinh. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tổng đài Tư vấn Trí Tâm 1900 6581 để được gặp các Luật sư, chuyên viên tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Tư vấn Trí Tâm mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn!

Trân trọng./.

 

 

Recommended For You

About the Author: Kim Anh

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581