Hợp đồng mua bán trái cây

Hợp đồng mua bán trái cây có đối tượng thực hiện hợp đồng là trái cây (các loại trái ăn quả). Theo đó, bên bán thực hiện việc giao trái cây cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc nội dung hợp đồng mua bán trái cây theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khái niệm hợp đồng

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

So với định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005 có thể nhận thấy định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2015 có một sự tiến bộ đáng kể: Nếu Điều 394 Bộ luật dân sự 2005 sử dụng thuật ngữ “Khái niệm hợp đồng dân sự” thì Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 đã bỏ đi cụm từ “dân sự” và chỉ để “Khái niệm hợp đồng”.

Định nghĩa này thể hiện sự tiến bộ và hợp lý bởi lẽ khái niệm hợp đồng vừa thể hiện sự ngắn gọn, súc tích vừa mang tính khái quát cao được hiểu là bao gồm tất cả các loại hợp đồng theo nghĩa rộng (hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ…) chứ không chỉ là các hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp đơn thuần.

Các loại hợp đồng

Điều 402 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định rõ về các loại hợp đồng cơ bản như sau:

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau;

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ;

Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ;

Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính;

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó;

Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên. Hình thức của hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Có một số hợp đồng bắt buộc phải công chứng như Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… còn lại thì không yêu cầu bắt buộc công chứng.

Nội dung của hợp đồng

Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

Đối tượng của hợp đồng;

Số lượng, chất lượng;

Giá, phương thức thanh toán;

Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

Quyền, nghĩa vụ của các bên;

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

Phương thức giải quyết tranh chấp.

Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng mua bán trái cây là gì

Hợp đồng mua bán trái cây được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản.

Các bên trong hợp đồng lập hợp đồng văn bản trong quá trình ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng

Đối tượng trong hợp đồng là trái cây (các loại trái ăn quả).

Một số nội dung chủ yếu trong hợp đồng mua bán trái cây

Những nội dung chủ yếu trong hợp đồng mua bán trái cây có những nội dung cụ thể như sau:

+ Tên hợp đồng

Ví dụ:

Hợp đồng mua bán trái cây

Hợp đồng số:…….…/HĐMBTC

+ Thông tin bên mua và bên bán

Ví dụ:

Bên mua (bên A):

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Tài khoản số:

Mã số thuế doanh nghiệp:

Đại diện bởi ông (bà):

Chức vụ:

Bên bán (bên B):

Đại diện bởi ông (bà):

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Số CMND: cấp ngày …… tháng …… năm ….tại

Mã số thuế (nếu có):

+ Đối tượng hợp đồng

Ví dụ:

Tên các loại trái cây:  

Số lượng:

Trong đó:

Loại , số lượng , đơn giá thành tiền:

Tổng giá trị hàng hoá nông sản đồng (viết bằng chữ)

+ Tiêu chuẩn chất lượng và quy cách hàng hoá

Ví dụ:

Chất lượng hàng theo quy định

Quy cách hàng hoá

Bao bì đóng gói

+ Quy định về ứng trước

Ví dụ:

Bên A ứng trước cho bên B về vật tư và vốn, cụ thể:

Vật tư:

Tên vật tư , số lượng đơn giá thành tiền

Tổng giá trị vật tư ứng trước đồng(viết bằng chữ).

Phương thức giao vật tư:

Vốn: 

Tiền Việt Nam đồng thời gian ứng vốn

Ngoại tệ USD (nếu có) thời gian ứng vốn

+ Phương thức giao nhận trái cây

hợp đồng mua bán trái cây
hợp đồng mua bán trái cây

Ví dụ:

Thời gian giao nhận: Bên A và Bên B thoả thuận thời gian giao nhận hàng hoá. Bên A thông báo lịch nhận hàng cụ thể cho Bên B trước thời gian thu hoạch ít nhất 5 ngày để Bên B chuẩn bị. Nếu “độ chín” của hàng trái cây sớm hơn hay muộn đi so với lịch đã thoả thuận trước thì Bên B đề nghị Bên A xem xét chung toàn vùng đề có thể điều chỉnh lịch giao hàng có lợi nhất cho hai bên.

Địa điểm giao nhận: do hai bên thoả thuận sao cho hàng trái cây được vận chuyển thuận lợi và bảo quản tốt nhất (trên phương tiện của Bên A tại …..  (hoặc tại kho của bên A tại ).

Trách nhiệm của hai bên:

Nếu Bên A không đến nhận hàng đúng lịch đã thoả thuận thì phải chịu chi phí bảo quản trái cây…………đồng/ngày và bồi thường thiệt hại …….% giá trị sản phẩm do để lâu chất lượng hàng hoá giảm sút.

Nếu địa điểm thoả thuận giao hàng tại nơi thu hoạch, Bên B có trách nhiệm chuẩn bị đủ hàng. Khi Bên A đến nhận hàng đúng theo lịch mà bên B không có đủ hàn giao để Bên A làm lỡ kế hoạch sản xuất và lỡ phương tiện vận chuyển thì Bên B phải bồi hoàn thiệt hại vật chất gây ra (bồi thường do hai bên thoả thuận).

Khi đến nhận hàng: người nhận hàng của Bên A phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp do Bên A cấp. Nếu có sự tranh chấp về số lượng và chất lượng hàng hoá thì phải lập biên bản tại chỗ, có chữ ký của người đại diện mỗi bên.

Sau khi nhận hàng: các bên giao và nhận hàng phải lập biên bản giao nhận hàng hoá xác nhận rõ số lượng, chất lượng hàng có chữ ký và họ tên của người giao và nhận của hai bên. Mỗi bên giữ một bản.

+ Phương thức thanh toán

Ví dụ:

Thanh toán bằng tiền mặt đồng hoặc ngoại tệ

Thanh toán bằng khấu trừ vật tư, tiền vốn ứng trước đồng hoặc ngoại tệ\

Trong thời gian và tiến độ thanh toán:

+ Chia sẻ rủi ro bất khả kháng và biến động giá cả thị trường

Ví dụ:

Trường hợp phát hiện hoặc có dấu hiệu bất khả kháng thì mỗi bên phải thông báo kịp thời cho nhau để cùng bàn cách khắc phục và khẩn trương cố gắng phòng tránh, khắc phục hậu quả của bất khả kháng. Khi bát khả kháng xảy ra, hai bên cùng phải tiến hành theo đúng các thủ tục quy định của pháp luật, lập biên bản về tổn thất của hai bên, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã (huyện) nơi xảy ra bất khả kháng để được miễn trách nhiệm khi thanh lý Hợp đồng.

Trường hợp giá cả thị trường có đột biến gây thua thiệt quá khả năng tài chính của bên A thì hai bên bàn bạc để Bên B điều chỉnh giá bán nông sản hàng hoá cho Bên B so với giá đã ký tại Điều  của Hợp đồng này.

Ngược lại, nếu giá cả thị trường tăng có lợi cho Bên A thì hai bên bàn bạc để Bên A tăng giá mua nông sản cho Bên B.

+ Trách nhiệm vật chất của các bên trong việc thực hiện Hợp đồng

Ví dụ:

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được thoả thuận trong Hợp đồng, bên nào không thực hiện đúng, thực hiện không đầy đủ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bị phạt bồi thường thiệt hại vật chất.

Mức phạt vi phạm Hợp đồng về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian và địa điểm phương thức thanh toán do hai bên thoả thuận ghi vào Hợp đồng.

Mức phạt về không bảo đảm số lượng: ( % giá trị hoặc đồng/đơn vị)/

Mức phạt về không bảo đảm thời gian

Mức phạt về sai phạm địa điểm

Mức phạt về thanh toán chậm

Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu chất lượng hàng hoá không phù hợp với quy định của Hợp đồng.

+ Giải quyết tranh chấp Hợp đồng

Ví dụ:

Hai bên phải chủ động thông báo cho nhau về tiến độ thực hiện Hợp đồng. Những vấn đề phát dinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng có nguy cơ dẫn tới không đảm bảo tốt cho việc thực hiện Hợp đồng, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau tìm cách giải quyết. Trường hợp có tranh chấp về Hợp đồng thì Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm phối với Hội nông dân Việt Nam cùng cấp và Hiệp hội ngành hàng tổ chức và tạo điều kiện để hai bên thương lượng, hoà giải. Trường hợp có tranh chấp về chất lượng hàng hoá, hai bên mời cơ quan giám định có thẩm quyền tới giám định, kết luận của cơ quan giám định là kết luận cuối cùng.

Trường hợp việc thương lượng, hoà giải không đạt được kết quả thì các bên đưa vụ tranh chấp ra Toà kinh tế để giải quyết theo pháp luật.

+ Hiệu lực Hợp đồng

Ví dụ:

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm đến ngày ….. tháng …… năm….

Mọi sửa đổi, bổ sung (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi được sự thoả thuận của các bên và lập thành biên bản có chữ ký của các bên xác nhận.

Hai bên sẽ tổ chức và lập biên bản thanh lý Hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên mua có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm họp thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành……. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hợp đồng mua bán trái cây. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng mua bán trái cây và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035