Hợp đồng mua bán nội thất

Hợp đồng mua bán nội thất, mua bán đồ phong thủy được sử dụng cho mục đích trao đổi, mua bán đồ sử dụng trong gia đình, đồ sinh hoạt, đồ gia dụng, đồ trang trí,.. Vậy hợp đồng mua bán nội thất được quy định như thế nào? Bài viết về hợp đồng mua bán nội thất của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Khái niệm hợp đồng mua bán nội thất là gì?

Hợp đồng mua bán nội thất như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là nội thất (các dụng cụ, đồ dùng được bày trí, sử dụng trong nhà0. Theo đó, bên bán thực hiện việc giao nội thất cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy.

Hợp đồng mua bán nội thất được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản. Các bên trong hợp đồng lập hợp đồng văn bản trong quá trình ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng

Đặc điểm hợp đồng mua bán nội thất

+ Là hợp đồng ưng thuận – tức là nó được coi là giao kết tại thời điểm các bên thỏa thuận xong các điều khoản cơ bản, thời điểm có hiệu lực của HĐ không phụ thuộc vào thời điểm bàn giao hàng hóa, việc bàn giao hàng hóa chỉ được coi là hành động của bên bán nhắm thực hiện nghĩa vụ của HĐ mua bán đã có hiệu lực.

+ Có tính đền bù – bên bán khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa cho bên mua thì sẽ nhận từ bên mua một lợi ích tương đương với giá trị hàng hóa theo thỏa thuận dưới dạng khoản tiền thanh toán.

+ Là hợp đồng song vụ – mỗi bên trong HĐ mua bán hàng hóa đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là bên có quyền đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trong HĐ mua bán hàng hóa tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau: nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao hàng hóa cho bên mua và nghĩa vụ của bên mua phải thanh toán cho bên bán.

Ý nghĩa của hợp đồng mua bán nội thất

Thông thường, HĐMB tài sản được thực hiện ngay sau khi các bên thỏa thuận xong về đối tượng và giá cả- bên mua trả tiền xong thì bên bán chuyển giao vật cho bên mua. Nhưng cũng có thể được các bên thỏa thuận khác như nhận tiền trước, giao vật sau hoặc giao vật trước, trả tiền sau.

Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là một số lượng lớn tài sản thì các bên có thể chuyển giao vật làm nhiều lần và mỗi lần theo một số lượng, khối lượng nhất định. Sau khi các bên thực hiện xong hợp đồng, họ sẽ thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng hoặc sản xuất, kinh doanh.

HĐMB là phương tiện pháp lí tạo điều kiện cho công dân, tổ chức trao đổi hàng hóa, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, quan hệ mua bán phản ánh mối quan hệ kinh tế về trao đổi vật tư, sản phẩm giữa các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Từ đó tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Giá và phương thức thanh toán hợp đồng mua bán nội thất

Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Hình thức của hợp đồng mua bán nội thất

Hình thức của HĐMB tài sản có thể bằng miệng hoặc bằng văn bản do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Nếu đối tượng của HĐMB là tài sản phải đăng kí quyền sở hữu thì hình thức của HĐMB phải bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực ( mua bán nhà ở, xe cơ giới,..)

Hình thức của HĐMB là căn cứ để xác định người bán và người mua đã tham gia vào HĐMB, từ đó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng; xác định trách nhiệm dân sự của bên vi phạm hợp đồng.

hợp đồng mua bán nội thất
hợp đồng mua bán nội thất

Mẫu hợp đồng mua bán nội thất mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

……….. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NỘI THẤT

(Số : … /HĐMB – ……)

Căn Cứ:

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm:

Bên bán (sau đây gọi là bên A)

– Ông (bà): …………………………………….

– CMND số…………….. …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

– Địa chỉ thường trú: ……………………….

– Mã số thuế:……………………

– Số điện thoại liên lạc: ………………………..

Bên mua (sau đây gọi là bên B) 

– Ông (bà):…………………. 

– CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

– Địa chỉ thường trú : ………………………

– Mã số thuế : …………………………

– Số điện thoại liên lạc : ………………………..

Sau khi bàn bạc , hai bên thống nhất cùng ký kết hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 01. Nội dung của hợp đồng mua bán nội thất

1.1. Theo đề nghị của Bên B , Bên A đồng ý bán cho Bên B một bộ nội thất phòng ngủ gồm 01 giường , 01 tủ quần áo và 01 bàn trang điểm .

1.2. Chất liệu : ……………………..

1.3. Quy cách kỹ thuật :

– Giường: gồm ….. , màu ….;

– Tủ quần áo: gồm ….. , màu;

– Bàn trang điểm : gồm …. , màu ….

………

1.4. Địa điểm giao hàng:……………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng và bảo hành đồ nội thất

2.1. Giao hàng vào ngày …. / …. / ….

2.2. Thời gian bảo hành: … tháng kể từ ngày giao hàng đối với các lỗi về mặt kỹ thuật của sản phẩm .

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

3.1. Ngày … / …. / … Bên A sẽ giao hàng cho Bên B vào lúc … giờ … phút.

3.2. Bên A sẽ giao hàng cho Bên B tại ….

3.3. Bên B sẽ thanh toán số tiền còn lại cho Bên A sau khi đã nhận đủ hàng.

3.4. Mọi chi phí vận chuyển sẽ do Bên B chịu trách nhiệm chi trả.

3.5. Trong quá trình giao hàng nếu xảy ra vấn đề sẽ do Bên A chịu trách nhiệm.

3.6. Ngoài ra , trong trường hợp Bên B phát hiện lỗi vật lý của sản phẩm trong vòng 07 ngày thì Bên A phải chịu trách nhiệm .

Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán

4.1. Giá cả 

Nội thất có giá …. (Giá trên đã bao gồm thuế VAT …%)

4.2. Phương thức thanh toán 

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng hình thức thanh toán tiền mặt

 • Lần 1: Bên B thanh toán trước cho bên A 50 % tổng số tiền giá trị của hợp đồng khi ký kết hợp đồng là …..
 • Lần 2: Bên B thanh toán cho bên A 50 % giá trị còn lại của hợp đồng sau khi sản phẩm được giao đến là ….

Sau mỗi lần nhận tiền , Bên B phải xuất hóa đơn xác nhận đã thanh toán cho Bên A.

Điều 5. Quyền và nghĩa vị của các bên

5.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A 

 • Đảm bảo cung cấp sản phẩm nội thất đúng chất lượng và quy cách kỹ thuật cho bên Bên B theo thỏa thuận .
 • Cung cấp đầy đủ thông tin hóa đơn tài chính cho Bên B theo đúng giá trị thực tế nghiệm thu bàn giao .
 • Chịu trách nhiệm lắp ráp và bảo hành sản phẩm theo đúng thỏa thuận .
 • Cung cấp thông tin , tài liệu liên quan đến sản phẩm và hướng dẫn sử dụng cho Bên B .
 • Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bàn giao và trước ngày … , nếu sản phẩm có hiện tượng bị lỗi về mặt vật lý hoặc lỗi về mặt kỹ thuật của sản phẩm thì Bên A phải đổi cho Bên B sản phẩm cùng loại , có giá trị tương đương sản phẩm cũ , đổi miễn phí cho Bên B .

Trường hợp Bên A không còn sản phẩm cùng loại thì phải hoàn trả cho Bên B số tiền tương ứng với giá trị của sản phẩm đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho Bên A 2% giá trị hợp đồng .

 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán theo quy định pháp luật .

5.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B 

 • Chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng và tạo điều kiện cho Bên A chuyển hàng và giao hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết .
 • Thanh toán cho Bên A toàn bộ số tiền theo hợp đồng ngay sau khi Bên A cung cấp đủ hàng hóa và giấy tờ hợp lệ .
 • Trường hợp Bên B chưa kịp nhận hàng hóa thì phải báo trước cho Bên A và mọi chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng của Bên B sẽ do Bên B chịu .
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua theo quy định pháp luật .

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1. Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ nội dung của hợp đồng.

6.2. Nếu Bên A giao hàng chậm cho Bên B trong thời gian 10 ngày thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này, Bên A phải hoàn trả cho Bên B số tiền đặt cọc( thanh toán đợt 1 ) và phải chịu một khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

6.3. Nếu Bên B chậm thanh toán tiền cho Bên A trong thời gian 10 ngày thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải hoàn trả cho Bên B số tiền đã đặt cọc ( thanh toán đợt 1 ) và phải chịu môt khoản tiền do gây thiệt hại là 30 triệu đồng .

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp 2 bên phải thông báo cho nhau để tìm cách giải quyết . Trường hợp 2 bên không thỏa thuận được sẽ do Tòa án giải quyết .

Điều 8. Phạt vi phạm

8.1. Trường hợp Bên A giao chậm hàng trong thời gian 03 – 09 ngày sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hợp đồng là 5 % tổng giá trị hợp đồng .

8.2. Trường hợp Bên B chậm thanh toán tiền cho Bên A trong thời gian 03 – 09 ngày sẽ phải chịu thêm lãi suất cho thời gian chậm thanh toán là 3%/ tháng

8.3. Trường hợp Bên A giao không đúng số lượng / chất lượng của hàng hóa sẽ phải chịu mức phạt 5 % tổng giá trị hợp đồng.

Điều 9. Điều khoản khác

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hợp đồng mua bán nội thất. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hợp đồng mua bán nội thất và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775