HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Hiện nay, các tranh chấp lao động giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) ngày càng gia tăng. Vậy nên để đảm bảo quyền và lợi ích của mình thì việc hiểu biết về hợp đồng lao động phổ thông là rất cần thiết. Tư vấn Trí Tâm với dịch vụ luật sư về lao động tư vấn trong việc giải quyết tranh chấp lao động với NSDLĐ góp phần đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quá trình xảy ra tranh chấp.

Căn cứ pháp lý

 • BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012- Số hiệu 10/2012 QH13, Ngày ban hành 18/06/2012, Ngày hiệu lực 01/05/2013
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP huớng đàn chi tiết một số nôi dung của Bộ Kit lao động 2012. nong đó có một số nôi dung quan trong về tiên luong, trợ cấp thôi việe, mát việc làm. Ngày ban hành 12/01/2015 Ngày hiểu lực 01/03/2015
 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hơp đong lao động, kỳ luật lao động và träch nhiêm vật chất tại Nghị định 05/2015 NĐ CP Ngày bati hành: 16/11 2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016
 • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiến luong của Nghị đnh 052015 ND-CP Ngay tu hành 23/06/2016 Ngày hiệu lực: $ 08/2015 Nghị định 148/2018 NĐ CP Bưu đi, bỏ sung Nghi định 05/2015/ND-CP quy đah chỉ tiết và hướng dân thu hành môt sở nội dung của Bộ luật lao động Ngày ban hinh 24 10/2018 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
 • Nghị định 90/2010/NĐ CP quy dinh mức lương tối thiếu vùng năm 2020 đến 30 ng! i lao động làm việc theo hop đồng lao đồng Ngày ban hành 15/112019, Ngày hiệu lực: 01012020
 • Nghị định 28/2020/ND CP quy định về hành vi vi phạm, hinh thức xử phạt, mức sử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội và đưa nguời lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngày ban hành 01 03/2020 Ngay hiệu lực 15/04/2020 Bắt đầu từ ngày 0102021

Thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ CP

 • Bắt đầu từ ngày 01/01/2021 thì: Các quy định về hợp đồng lao động sẽ được thực hiện theo Bộ luật lao động số 45/2019 QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực vào ngay 01/01/2021

Các hình thức hợp đồng lao động

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản và người sử dụng lao động giữ 1 bản
 • Lưu ý: Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng các bạn có thể giao kết hợp đồng lao đồng bằng lời nói

Theo điều 16 Bộ Luật Lao động 

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

 • Tự nguyên, bình đẳng, thiện chí hợp tác và trung thực
 • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

 • Trước khi nhận người lao đông vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

 • Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động

Theo điều 18 của Bộ Luật Lao Động

Ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

– Việc ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cho một người lao động trong nhóm phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của người lao động nhận ủy quyền;

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, chữ ký của từng người lao động trong nhóm ủy quyền;

+ Nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền.

– Văn bản ủy quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động phải được thực hiện theo mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo điều 3 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

hợp đồng lao động phổ thông

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy dịnh của Chính phủ.

Theo điều 21 của Bộ Luật Lao động

Công việc và địa điểm làm việc

Công việc và địa điểm làm việc được quy định như sau:

a) Công việc: Công việc mà người lao động phải thựe hiện

b) Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận: trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thi ghi các địa điểm chính người lao động Tìm việc Thời hạn của hợp đồng lao động; Thời gian thực hiện hợp đồng lao đóng (số tháng hoặc số ngày), thời điểm bắt đầu và thời điễm kết thúc thực hiện hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định); thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động (đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chế độ năng bậc, năng lương

Theo nội dung thỏa thuận lương sau khi nâng bậc, năng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thoa trước cho động tập thể của hai bên về diễu kiện, thời gian, mức tiền

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo nội dung thỏa thuận của hai bên hoặc thôn thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏn trớc lao dộng tập thể và theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điểu Nghị định 148/2016/NĐ-CP theo Sữa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018 NĐ-CP theo Sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/20152015/NĐ-CP

Bảo hiểm xã hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Theo nội quy lao động, quy chế của người sử dụng lao động bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2016/NĐ-CP theo Sửa đổi, bổ sung Nghị dịnh số 052015 NĐ.CP

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đó kỹ nâng nghề của người lao động trong quả trinh thực hiện hợp đồng

Quyền, nghĩa vụ của người sử dung lao động và người lao động trong việc đảm bảo thờn gian, kinh phí đảo tạo, bồi dưỡng, nắng cao trình độ kỹ năng nghề

Trên đây là những nội dung tư vấn mà Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng hợp đồng lao động phổ thông. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì về các vấn đề liên quan đến lao động đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0397597960 mọi thắc mắc, vấn đề của bạn sẽ được tư vấn, giải đáp một cách hiệu quả.

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author:

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775