Hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền lực cao nhất, quyết định cuối cùng các vấn đề quan trọng của công ty qua các kỳ họp của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Họp hội đồng thành viên là cuộc họp vô cùng quan trọng với sự góp mặt của tất cả thành viên công ty. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14

Bạn đang xem bài viết: hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Tập hợp các thành viên của công ty được gọi là Hội đồng thành viên. Cũng giống như công ty cổ phần (Đại hội đồng cổ đông) hay Công ty hợp danh, Hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên được quy định tại Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Quyết định tổ chức lại công ty;

Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trong trường hợp cá nhân là thành viên công ty không đủ điều kiện tiếp tục làm thành viên công ty như: bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tuyên bố tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, thì cá nhân đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

Trong trường hợp cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tham gia vào Hội đồng thành viên rơi vào các trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục làm thành viên công ty như trên thì tổ chức đó ủy quyền cho người khác làm người đại diện tiếp tục tham gia vào Hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch bằng biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc Điều lệ công ty có quy định hình thức khác.

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên được thông qua nếu như được 65% số thành viên dự họp biểu quyết, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ khác. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng thành viên được quy định tại Điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14, cụ thể:

Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên
hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 5 năm, có nghĩa là, tối đa 5 năm một lần, Hội đồng thành viên phải tiến hành bầu lại Chủ tịch Hội đồng thành viên tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không han chế.

Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải ủy quyền cho thành viên khác của Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và theo nguyên tắc được quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Bạn đang xem bài viết: hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trongbáo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Quyết định tổ chức lại công ty;

Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hội đồng thành viên công ty tnhh 2 thành viên trở lên và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ CỦA LUẬT RONG BA

Công ty luật Rong Ba tự hào là Hãng Luật chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi đi tiên phong cung cấp DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ nhằm giải đáp và hướng dẫn ứng xử pháp luật một cách kịp thời cho đông đảo khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức khác.

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý liên quan đến chứng nhận quốc tế, pháp luật dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, đất đai, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giao thông, vận tải, xử phạt hành chính, hợp đồng và các lĩnh vực khác… hãy gọi tel:0347362775.

Quý khách hàng sẽ được kết nối trực tuyến với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba. Quý khách hàng sẽ được tư vấn pháp luật và được hỗ trợ pháp lý một cách kịp thời.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua tổng đài trực tuyến của Công ty luật Rong Ba giúp khách hàng:

 • Tiết kiệm thời gian do không phải lịch hẹn tư vấn và không tốn thời gian đi lại
 • Tiết kiệm được chi phí vì tư vấn luật qua tổng đài của Công ty Luật Rong Balà miễn phí
 • Được tư vấn luật và hỗ trợ pháp lý mọi lúc, mọi nơi, miễn là trên lãnh thổ Việt Nam
 • Mọi vấn đề vướng mắc pháp luật của khách hàng sẽ được giải đáp, hỗ trợ kịp thời
 • Chất lượng dịch vụ tư vấn luật qua tổng đài được đảm bảo bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn luật giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Rong Ba
 • Mọi thông tin về khách hàng và vụ việc được bảo mật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp đảm nhiệm:

 • Tư vấn Thành lập công ty – Tư vấn đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Tư vấn Chia tách doanh nghiệp
 • Tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp, Hợp nhất doanh nghiệp
 • Tư vấn Tạm dừng kinh doanh
 • Tư vấn Giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn Phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục Mua bán doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục xin Giấy phép con
 • Tư vấn Quy chế nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn Pháp chế doanh nghiệp
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh tế
 • Tư vấn Khiếu nại – Khiếu kiện xử phạt vi phạm hành chính
 • Tư vấn Khởi kiện vụ án kinh tế thương mại…

CÁCH THỨC KẾT NỐI VỚI LUẬT SƯ QUA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

Bước 1: Gọi bằng điện thoại bàn hoặc điện thoại di động

Bước 2: Nghe lời chào, nghe hướng dẫn từ hệ thống

Bước 3: Trình bày câu hỏi và lắng nghe tư vấn tư các Luật sư hoặc chuyên viên tư vấn luật

GIỜ LÀM VIỆC CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Thời gian làm việc của Tổng đài tư vấn pháp luật là từ 7h30 đến 20h30 tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

PHẠM VI PHỤC VỤ CỦA TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Phạm vi phục vụ của Tổng đài tư vấn pháp luật là 63 tỉnh, thành phố Việt Nam.

LÝ DO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY LUẬT RONG BA

Dịch vụ tư vấn pháp luật đa lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

Cước cuộc gọi phù hợp với mọi khách hàng cần tư vấn luật một cách kịp thời, chuẩn xác mà lại không phải di chuyển đến văn phòng hãng luật (thông thường phí tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty luật từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/giờ)

Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm, với kiến thức pháp lý chuyên sâu, đã tốt nghiệp các trường đại học luật danh tiếng tại Việt Nam và nước ngoài

Đội ngũ luật sư và chuyên viên nhiệt tình, tận tâm vì khách hàng, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp

Công ty luật Rong Ba luôn vì quyền lợi của khách hàng: Kết hợp giữa tư vấn pháp luật và đưa ra các giải pháp pháp lý tối ưu để khách hàng lựa chọn

HÃY GỌI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT  ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỊP THỜI!

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775