Hoàn thuế tncn tại Cà Mau

hoàn thuế tncn tại Cà Mau

Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là “TNCN”) từ tiền lương, tiền công là khoản thuế mà người lao động có thu nhập phải trích một phần từ tiền lương, tiền công vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ. Hằng năm, người nộp thuế có thể yêu cầu hoàn thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật khi quyết toán thuế TNCN. Vậy, trường hợp các năm trước chưa yêu cầu hoàn thuế thì bây giờ có được hoàn thuế hay không? Trường hợp nếu được thì cần lưu ý những vấn đề gì? Vậy hoàn thuế tncn tại Cà Mau được quy định như thế nào. Bài viết về hoàn thuế tncn tại Cà Mau của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Định nghĩa thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền cá nhân phải trích ra từ thu nhập của bạn. Khoản tiền này được tính dựa trên mức thu nhập vượt qua sau khi đã trừ đi các khoản chi phí khác.

Thuế TNCN được xây dựng để chắc chắn sự công bằng xã hội. Mức thuế này dựa theo khả năng tài chính của mỗi người nộp thuế. Theo đó, mức thuế sẽ tăng dần theo thu nhập của mỗi người. Ngoài ra, Nhà nước còn có áp dụng các khoản giảm trừ gia cảnh. Điều này chắc chắn khoảng cách hợp lý giữa người giàu – người nghèo.

Thuế TNCN là nguồn thu quan trọng của Nhà nước, được áp dụng với đa số các ngành nghề.

Các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thuế thu nhập cá nhận là:

Người cư trú tại Việt Nam: khoản thu nhập phải chịu thuế là thu nhập dẫn đến ở cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Người không cư trú tại Việt Nam: khoản thu nhập phải chịu thuế chỉ cần thu nhập dẫn đến tại Việt Nam.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Không có định nghĩa cụ thể về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên căn cứ vào luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, chúng ta có thể hiểu: Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (hoàn thuế TNCN) là việc cá nhân được hoàn lại phần tiền đã nộp thuế khi thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định pháp luật.

Điều kiện hoàn thuế tncn tại Cà Mau

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định việc hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

– Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua Doanh nghiệp trả thu nhập.

– Doanh nghiệp  trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Những Cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Có được hoàn thuế tncn tại Cà Mau các năm cũ chưa quyết toán?

Yêu cầu hoàn thuế TNCN được thực hiện thông qua việc quyết toán thuế TNCN, cụ thể:

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì có thể nhận lại số tiền thuế đóng thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Do đó, thời gian thực hiện yêu cầu hoàn thuế cũng đồng thời là thời gian thực hiện việc quyết toán thuế, cụ thể:

 

Tổ chức, cá nhân quyết toán thuế thay cho NLĐ

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Trước 01/7/2020

Thậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Kể từ 01/7/2020

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Theo như quy định trên, kể từ 01/07/2020, Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch là hạn cuối cùng của thời hạn quyết toán thuế năm 2019.

Như vậy, tính đến thời điểm này, người nộp thuế đã hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân các năm 2018 trở về trước.

Tuy nhiên, việc yêu cầu hoàn thuế các năm cũ vẫn có thể được thực hiện nhưng sẽ bị xử phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.

hoàn thuế tncn tại Cà Mau
hoàn thuế tncn tại Cà Mau

Hồ sơ hoàn thuế tncn tại Cà Mau

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) khi quyết toán thuế tại chỉ tiêu:

“[47] Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc

“[49] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”.

Doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thay cho cá nhân ủy quyền: Hồ sơ hoàn thuế gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách Nhà nước theo Mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm về bản chụp đó.

Mức xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 và Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

Thời hạn chậm nộp hồ sơ khai thuế

Mức xử phạt

Từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Phạt cảnh cáo

Từ 01 ngày đến 30 ngày

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Từ 31 ngày đến 60 ngày

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

– Từ 61 ngày đến 90 ngày;

– Từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Lưu ý:

– Mức phạt trên được áp dụng đối với tổ chức, mức xử phạt đối với cá nhân bẳng ½ mức phạt của tổ chức.

– Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn

Thời gian hoàn thuế tncn tại Cà Mau 2022

Căn cứ theo Khoản 03 Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC thì thời gian giải quyết thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Đối với những hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau thì chậm nhất 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp này, đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, khoảng thời gian kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo đề nghị giải trình, bổ sung đến ngày cơ quan thuế nhận được văn bản giải trình, bổ sung của người nộp thuế không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều 6 Thông tư 156/2013/TT-BTC) thì chậm nhất là 40 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải ban hành Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này và/hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư này gửi người nộp thuế.

Thủ tục hoàn thuế tncn tại Cà Mau

Theo Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thủ tục hoàn thuế được quy định như sau:

Trường hợp 1: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn thuế

Nơi nộp: Nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu

[49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Tiền hoàn thuế TNCN được nhận sau bao lâu?

Như theo dõi vừa rồi thông qua thời gian giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN, mỗi người sẽ có thể biết được khi nào nhận được tiền. Bình thường thì vào ngày cuối cùng trong thời gian giải quyết hoàn thuế TNCN thì người lao động sẽ nhận được khoản tiền này.Vậy là thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho cá nhân cần hoàn thuế là 06 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu nhận đủ hồ sơ. Ngay sau thời gian đó bạn có quyền yêu cầu cơ quan thuế trả lời bằng văn bản trong trường hợp họ không hề hoàn thành thủ tục hoàn thuế cho bạn

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hoàn thuế tncn tại Cà Mau. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hoàn thuế tncn tại Cà Mau và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035