Hoàn thuế gtgt tại An Giang

hoàn thuế gtgt tại An Giang

Thuế GTGT hay còn gọi là thuế VAT. Đây là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Vậy hoàn thuế gtgt tại An Giang được quy định như thế nào. Bài viết về hoàn thuế gtgt tại An Giang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp ?

Căn cứ quy định tại Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động (Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Căn cứ khoản 3.5 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn về các trường hợp hoàn thuế GTGT đầu vào như sau:

“5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Căn cứ theo quy định trên, khi doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết được hoàn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về việc điều chuyển tài sản khi điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc đối tượng không phải kê khai thuế GTGT, điều đó có nghĩa là số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết không bị giảm đi khi có sự điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

Căn cứ Công văn số 1063/TCT-KK ngày 29/03/2018 về chính sách thuế khi thực hiện tách doanh nghiệp hướng dẫn:

“Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh (sau đây gọi là Công ty) có biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/10/2016 về việc tách Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội Xanh, mã số thuế 0101617102 (công ty bị tách) và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dịch vụ Hà Nội Xanh, mã số thuế 0107626174 (công ty được tách). Sau khi tách doanh nghiệp, Công ty còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết và số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nộp thừa, Công ty không xin hoàn thuế mà đề nghị chuyển phần thuế này sang công ty được tách để bù trừ với thuế GTGT phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty được tách, số thuế GTGT còn được khấu trừ tương ứng với phần tài sản và hoạt động kinh doanh chuyển sang công ty được tách theo biên bản họp hội đồng cổ đông lập ngày 26/10/2016 và biên bản xác định và chuyển giao tài sản, quyền, lợi ích, nghĩa vụ lập ngày 08/11/2016 giữa công ty bị tách và công ty được tách.

Căn cứ qui định pháp lý và báo cáo của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Đối với số thuế GTGT còn được khấu trừ phải chia tương ứng với giá trị tài sản được chuyển cho công ty bị tách và công ty được tách, số thuế TNDN nộp thừa được chia tách theo nghị quyết của Công ty.”

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên, khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, trường hợp nếu doanh nghiệp không xin hoàn thuế mà đề nghị chuyển phần thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết này sang công ty được tách, các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập để bù trừ với thuế GTGT phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty được tách, các công ty mới được thành lập từ công ty bị chia, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập, thì được khấu trừ số thuế GTGT tương ứng với phần tài sản và hoạt động kinh doanh chuyển sang các công ty mới.

Trường hợp xin hoàn thuế, cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại thông tư 99/2016/TT-BTC và thông tư 156/2013/TT-BTC, bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

– Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

– Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Thủ tục, trình tự hoàn thuế thực hiện theo quy định tại thông tư số 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

hoàn thuế gtgt tại An Giang
hoàn thuế gtgt tại An Giang

Đối tượng nào sẽ được hoàn thuế gtgt tại An Giang

Các cơ sở kinh doanh nếu như nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thì sẽ được hoàn thuế GTGT nếu như trong ba tháng liên tục trở lên mà có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp khác đó là các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Nhưng có dự án đầu tư mới và đang trong giai đoạn đầu tư. Mà có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá và dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư. Nhưng lại chưa được khấu trừ hết còn lại thuế từ hai trăm triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh trong tháng mà có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi. Nếu như có số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế GTGT theo tháng.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mà được hoàn thuế GTGT khi: chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, tách, chia giải thể, phá sản và chấm dứt hoạt động mà có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn hoàn thuế gtgt tại An Giang khi sáp nhập doanh nghiệp

– Căn cứ khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về sáp nhập doanh nghiệp:

“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”;

– Căn cứ khoản 3 Điều 13 Luật thuế GTGT 2008 được sửa đổi bởi Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2013, quy định các trường hợp hoàn thuế:

“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.”;

– Căn cứ khoản 3, 5 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế;

– Căn cứ khoản 2 Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn về trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp:

“Điều 42. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 09/2018 đến tháng 03/2019, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 04/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại TP.HCM và đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục Thuế TP.HCM  xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) phải hoàn thành trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập.

Trường hợp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế TP.HCM giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.

Công văn 2701/TCT-KK được Tổng cục Thuế ban hành ngày 01/7/2020.

Thời hạn giải quyết hoàn thuế gtgt tại An Giang cho người nộp thuế

Cơ quan thuế tổ chức thẩm định hồ sơ hoàn thuế đối với: Phiếu đề xuất hoàn thuế, dự thảo Quyết định hoàn thuế (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước), Thông báo về việc không được hoàn thuế (nếu có) trước khi ban hành Quyết định hoàn thuế (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước). 

Thời hạn hoàn thành việc thẩm định hoàn thuế là: 01 (một) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau; 03 (ba) ngày làm việc đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau kể từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định.

Cục Thuế thực hiện thẩm định về thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế và nội dung khác có liên quan.

a) Trường hợp qua thẩm định phát hiện vấn đề chưa rõ, chưa đầy đủ, cơ quan thuế phải tổ chức trao đổi, làm rõ giữa các bộ phận liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế để thống nhất các nội dung liên quan đến thẩm định hoàn thuế trong thời hạn thẩm định hồ sơ hoàn thuế; hoặc từ chối thẩm định hồ sơ hoàn thuế đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa cập nhật vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

b) Trường hợp kết quả thẩm định xác định thủ tục hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, đối tượng và trường hợp được hoàn thuế, thẩm quyền ban hành quyết định hoàn thuế phù hợp với quy định, cơ quan thuế thực hiện cập nhật kết quả thẩm định hoàn thuế giá trị gia tăng vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về hoàn thuế gtgt tại An Giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về hoàn thuế gtgt tại An Giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035