Giải thể doanh nghiệp tư nhân

giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân là việc mà chủ doanh nghiệp tư nhân chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, bằng cách chủ doanh nghiệp tư nhân phải thanh lý tất cả tài sản để trả cho các chủ nợ, thực hiện chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của mình theo trình tự, thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Giải thể doanh nghiệp tư nhân là một thủ tục hành chính được quy định tại văn bản pháp luật có liên quan. Vậy giải thể doanh nghiệp tư nhân có thủ tục như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể bị giải thể trong các trường hợp sau:

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; 

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 208 và Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; 

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân

Việc giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp này được thực hiện theo các quy định tại Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gửi Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân;

+ Phương án giải quyết nợ (nếu có)

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải:

+ Đăng tải các giấy tờ ở Bước 1 và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

+ Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể;

+ Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. 

– Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế.

Bước 2: Thanh toán hết các khoản nợ

Bước 3: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp này gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp bao gồm:

+ Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. 

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. 

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lưu ý: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

giải thể doanh nghiệp tư nhân
giải thể doanh nghiệp tư nhân

Giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án phải được thực hiện theo các trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 1: Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp thực hiện theo Bước 4 của thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Lưu ý: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Một số vấn đề về thuế khi giải thể doanh nghiệp

Giải thể là việc doanh nghiệp tư nhân chấm dứt sự tồn tại trên thị trường, điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp sẽ bị xóa tên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc này dẫn đến chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019 và Mục 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

Thứ nhất, trường hợp đóng mã số thuế:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi doanh nghiệp giải thể.

Thứ hai, nghĩa vụ người nộp thuế (chủ doanh nghiệp tư nhân) phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiện lực mã số thuế theo Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

– Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn.

– Hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ nếu có) theo quy định tại Điều 43, 44, 47, 60, 67, 68, 70, 71 Luật Quản lý thuế 2019 với cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc thì toàn bộ các đơn vị phụ thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Thứ ba, thời điểm nộp hồ sơ:

Tại khoản 5 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019 quy định trước khi thực hiện đăng ký giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp thì người nộp thuế (chủ doanh nghiệp tư nhân) phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ tư, nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo khoản 4 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm:

– Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại Thông tư 105/2020/TT-BTC

Xem mẫu tại đây: Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Quyết định giải thể doanh nghiệp;

–Các giấy tờ khác có liên quan.

Thứ năm, quy trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả được quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, cơ quan thuế phải thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho người nộp thuế (chủ doanh nghiệp tư nhân).

– Sau khi chủ doanh nghiệp tư nhân nhận được thông báo của cơ quan thuế, chủ doanh nghiệp tư nhân (người nộp thuế) phải nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có).

– Kết quả của quá trình xử lý hồ sơ là được Cơ quan quản lý thuế có Thông báo về việc người nộp thuế (chủ doanh nghiệp tư nhân) hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về giải thể doanh nghiệp tư nhân. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu giải thể doanh nghiệp tư nhân và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775