Giải thể công ty tnhh một thành viên

giải thể công ty tnhh một thành viên

Vì thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên là công việc liên quan đến các nghiệp vụ về thuế, về pháp lý cũng như các thủ tục hành chính phức tạp cần thực hiện qua nhiều bước mới hoàn thành được. để giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về giải thể công ty tnhh một thành viên, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Rong Ba

Công ty TNHH một thành viên là gì?

Trước khi tìm hiểu quy định về giải thể công ty TNHH một thành viên, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu xem: Công ty TNHH một thành viên là gì?

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức; hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH một thành viên được phát hành trái phiếu, tuy nhiên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

Trường hợp giải thể công ty TNHH một thành viên

Hiện nay có 3 trường hợp công ty TNHH một thành viên có thể thực hiện thủ tục giải thể. Bao gồm:

Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

Theo nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu công ty.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện giải thể công ty TNHH một thành viên

Giải thể doanh nghiệp là quyền của mỗi nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty TNHH một thành viên chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Cụ thể, công ty bạn cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan. Bao gồm: người lao động, chủ nợ, đối tác, cơ quan nhà nước…

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Bước 1

Công ty bạn thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp.

Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Lý do giải thể.

Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp.

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

Họ, tên, chữ ký của Chủ sở hữu công ty.

Bước 2

Công ty bạn tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Sau khi thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp. Việc này tiến hành tổ chức thanh lý tài sản do Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản. Trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3

Công bố giải thể doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể; biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Nếu công ty bạn còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể; phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể; và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 4

Tiến hành thanh toán các khoản nợ.

Khi tiến hành giải thể, các khoản nợ của công ty TNHH một thành viên được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; các quyền lợi khác của người lao động đã ký kết.

Nợ thuế.

Các khoản nợ khác.

Bước 5

Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trong 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty bạn gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết; quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty; hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản. Hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên bao gồm giấy tờ sau đây:

Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán. Bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Chuẩn bị giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Đóng cửa mã số thuế của chi nhánh tại chi cục thuế cấp huyện, quận.

Trả dấu tròn (nếu có) + trả đăng ký mẫu dấu của chi nhánh cho cơ quan công an hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

giải thể công ty tnhh một thành viên
giải thể công ty tnhh một thành viên

Các bước giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

– Hồ sơ gồm:

Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu nộp tại Tổng Cục Hải Quan

– Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc tùy tình trạng thuế xuất nhập khẩu của công ty.

Bước 2: Thủ tục tiến hành đóng mã số thuế chi nhánh:

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên với cơ quan thuế:

– Chuẩn bị hồ sơ: Thông báo, quyết định giải thể chi nhánh công ty TNHH MTV của Chủ sở hữu công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh

 Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế cấp quận, huyện.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: Sau 5 – 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình báo cáo nộp tờ khai, đóng thuế của chi nhánh doanh nghiệp để tiến hành thủ tục khóa mã số thuế chi nhánh.

Lưu ý:

Người đại diện theo pháp luật của công ty và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chi nhánh.

Công ty có chi nhánh bị giải thể phải chịu tránh nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán những khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Thủ tục hồ sơ trả con dấu chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Công văn trả con dấu của chi nhánh cần giải thể.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Bước 4: Thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

– Hồ sơ gồm: 

Thông báo về việc giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên.

Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc giải thể chi nhánh công ty

Biên bản thanh lý tài sản của chi nhánh công ty.

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán

Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

Con dấu của chi nhánh (nếu có)

 Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thời gian giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ hợp lệ về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ ra thông báo giải thể chi nhánh công ty và xóa dữ liệu của chi nhánh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Câu hỏi thường gặp về giải thể công ty tnhh một thành viên

Nhược điểm của Công ty TNHH một thành viên?

Không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế.
Công ty TNHH một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Vì vậy khi huy động thêm vốn góp , công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Công ty TNHH 1 thành viên không được rút vốn trực tiếp. Công ty phải rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần; hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

Tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên mất bao lâu?

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên trung bình sẽ mất khoảng 3-4 tháng sau khi nhận được thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ chi cục thuế.

Khi tiến hành giải thể, công ty TNHH 1 thành viên có thể gặp phải khó khăn gì?

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên rất phức tạp và trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong đó, quan trọng nhất chính là thủ tục chốt thuế giải thể. Trong quá trình chốt thuế thì công ty bạn phải giải quyết tất cả các khoản nợ thuế còn nợ (nếu có) và tờ khai còn thiếu.

Công ty TNHH 1 thành viên đã chấm dứt hoạt động mà không làm thủ tục giải thể bị xử lý như nào?

Nếu công ty bạn đã chấm dứt hoạt động mà không tiến hành làm thủ tục giải thể theo đúng quy định thì sẽ bị đưa vào danh sách khóa mã số thuế. Người đại diện của công ty sẽ không được phép thành lập công ty khác và không xuất cảnh được.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong về giải thể công ty tnhh một thành viên. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu giải thể công ty tnhh một thành viên và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035