Dịch vụ hải quan nội bài

dịch vụ hải quan nội bài

Dịch vụ khai báo hải quan và làm các thủ tục cần thiết khác đảm bảo sẽ mang lại lợi ích trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp của Quý khách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhìn nhận được những lợi ích khi sử dụng dịch vụ này.

Sau đây, LUẬT RONG BA sẽ giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng khi sử dụng “dịch vụ hải quan nội bài trọn gói, chuyên nghiệp” hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tìm hiểu về dịch vụ khai báo hải quan

Khai báo hải quan quan tức làm những thủ tục hải quan cần thiết khi xuất – nhập khẩu hàng hóa. Đó là những thủ tục cần thiết để hàng hóa, phương tiện vận tải được nhập khẩu/nhập cảnh vào một quốc gia hoặc xuất khẩu/xuất cảnh ra khỏi biên giới một quốc gia.

Đối với những nhà kinh doanh thì việc tìm kiếm một công ty chuyên nghiệp về dịch vụ khai thuê hải quan là điều cực kì cần thiết.

Dịch vụ hải quan có 2 lựa chọn:

Khai thuê hải quan: đơn vị hoặc cá nhân làm dịch vụ dùng giấy giới thiệu thay mặt chủ hàng để làm thủ tục thông quan. Người làm dịch vụ không xuất hiện tên pháp nhân (hay cá nhân) trên chứng từ hải quan.

Đại lý hải quan: công ty dịch vụ (cá nhân không được làm) đứng tên mình và dùng chữ ký số của mình để khai tờ khai, sao y chứng từ để nộp hồ sơ hải quan. Công ty dịch vụ dùng chính tên mình để làm dịch vụ.

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1. Người khai hải quan có quyền:

a) Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, hướng dẫn làm thủ tục hải quan, phổ biến pháp luật về hải quan;

b) Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan;

c) Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác;

d) Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan;

đ) Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật;

e) Khiếu nại, tố cáo hành vi trái pháp luật của cơ quan hải quan, công chức hải quan;

g) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan hải quan, công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Người khai hải quan là chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải có nghĩa vụ:

a) Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật này;

b) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan;

d) Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải;

đ) Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định; xuất trình hồ sơ, cung cấp thông tin, chứng từ liên quan khi cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định tại các điều 32, 79 và 80 của Luật này;

e) Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

g) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 2 Điều này trong phạm vi được ủy quyền.

Người khai hải quan là người điều khiển phương tiện vận tải thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, e và g khoản 2 Điều này.

dịch vụ hải quan nội bài
dịch vụ hải quan nội bài

Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ thuế

Người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là tờ khai hải quan) khi đề nghị cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy.

Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp bản giấy theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính thì người khai hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.

Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan điện tử và các thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ.

Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan theo quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính hoặc bản chụp.

Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó.

Trường hợp bản chụp có nhiều trang thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản.

Các chứng từ thuộc hồ sơ nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nếu không phải bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì người khai hải quan, người nộp thuế phải dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.

Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, người khai hải quan phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Người khai hải quan phải lưu trữ bản chính các chứng từ nêu trên (trừ trường hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan), trường hợp các chứng từ điện tử thì lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Quy trình thực hiện dịch vụ hải quan nội bài của LUẬT RONG BA

Bước 1:Kiểm tra chứng từ khách hàng cung cấp cho việc khai báo hải quan bao gồm : Hợp đồng, Invoice, packing list, Bill, Thư thông báo hàng đến, C/O……hổ trợ chỉnh sửa chứng từ đến khi bộ chứng từ chuẩn

Bước 2:  Khai báo hải quan

Bước 3Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn chỉnh và chuyển khách hàng ký

Bước 4Đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo từng cơ quan chuyên ngành phù hợp (Nếu có)

Bước 5 :Khai báo hải quan tại Cảng

Bước 6:Thông báo cho khách hàng ngày giờ giao hàng

Bước 7: Tập hợp toàn bộ chứng từ, phát hành hóa đơn để khách thanh toán

Các dịch vụ hải quan nội bài của LUẬT RONG BA

Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xác định trước các loại thuế phải nộp.

Phân loại hàng hóa và xác định trước mã HS của hàng hóa.

Xin giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu cho các mặt hàng đặc biệt.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh.

Thủ tục hải quan đối với hàng nguy hiểm

Các loại chi phí cho dịch vụ hải quan nội bài

Chi phí Cảng, Sân bay:

Phí nâng hạ container tại cảng.

Phí đóng, rút hàng hóa tại cảng.

Phí chuyển container sang bãi kiểm hóa, bãi lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành.

Phí xếp dỡ hàng hóa tại kho đối với hàng lẻ.

Phí lao vụ tại sân bay đối với hàng air.

Phí lưu kho tại cảng, sân bay.

Chi phí với hãng vận chuyển: 

Phí phát hành B/L đối với hàng xuất.

Phí nhận lệnh giao hàng D/O đối với hàng nhập.

Phí khác đối với hàng nguyên container: THC, EBS, CIC, Seal, Telex release,…

Phí khác đối với hàng lẻ: THC, CFS, CIC, EBS, BAF, Labor fee, Handling fee,…

Chi phí vận tải nội địa:

Phí vận chuyển hàng hóa từ Cảng/ Sân bay đến kho Khách hàng hay ngược lại.

Phí và lệ phí của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành:

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Kiểm dịch thực vật/ động vật.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Kiểm tra văn hóa phẩm.

Kiểm tra hiệu suất năng lượng.

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Thuế nhập nhẩu, xuất khẩu (nếu có thỏa thuận).

Phí xếp dỡ hàng hóa tại kho Khách hàng.

Vì sao khách hang nên sử dụng dịch vụ hải quan nội bài

LUẬT RONG BA là đơn vị cung cấp dịch vụ hải quan chuyện nghiệp, uy tín sẽ giúp thúc đẩy quy trình thông quan hàng hóa thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn và giảm thiểu thời gian khai báo thủ tục, đồng thời giảm chi phí phát sinh, chi phí giao nhận thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Nhờ vậy, giá thành sản phẩm nhập khẩu sẽ giảm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhập khẩu trên thị trường.

LUẬT RONG BA có đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản với chuyên môn cao. Họ nhạy bén và luôn tìm được giải pháp cho các tình huống phát sinh bất ngờ, giúp tối ưu hóa quy trình thông quan cho doanh nghiệp khách hàng. Bên cạnh đó, nhờ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nên hiểu suất công việc cũng được đẩy mạnh.

Sử dụng dịch vụ thuê ngoài giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn tự làm. Đồng thời được tư vấn những vấn đề liên quan tới lô hàng xuất, nhập khẩu.

Có dịch vụ vận chuyển trọn góikèm theo thủ tục, nhờ đó bạn không cần liên hệ với nhiều đối tác

Dịch vụ khai báo hải quan của LUẬT RONG BA

Hoàn tiền 100% nếu quá thời gian quy định từ khách hàng.

Đội ngũ nhân viên luôn túc trực 24/7 đáp ứng các yêu cầu từ khách hàng của mình.

Đảm bảo hàng hóa luôn quý khách hàng luôn luôn được kiểm định đầy đủ chính xác nhất.

Khai bảo diễn ra trong thời gian ngắn nhất hiện nay.

Cam kết chi phí rẻ nhất trên thị trường.

Trên đây là một số khía cạnh liên quan đến dịch vụ hải quan nội bài. Luật Rong Ba hy vọng bài viết trên đã có thể giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn phần nào về dịch vụ hải quan nội bài.

Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành áp dụng pháp luật vào giải quyết công việc hoặc những tình huống phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin