Chứng chỉ năng lực nhà thầu

chứng chỉ năng lực nhà thầu

Muốn được cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng thì tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo đúng lĩnh vực và xếp hạng công trình.

Các thông tư, nghị định chỉ rõ điều chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng phải có giấy quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký kinh doanh.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng được phân thành nhiều loại theo xếp hạng I, II, III. Nếu muốn xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý

Luật Xây dựng 50/2014/QH13 của quốc hội.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng là gì

Chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng là bản đánh giá năng lực của nhà thầu có đủ điều kiện tham gia hoạt động đấu thầu hay không? Bản đánh giá này tổng hợp tất cả năng lực của một công ty trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng.

Chứng nhận năng lực nhà thầu

Giấy chứng nhận năng lực nhà thầu được bộ xây dựng hoặc sở xây dựng đánh giá và ban hành kèm theo quyết định cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hay còn gọi là: chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức đủ điều kiện năng lực (thiết kế, thi công, giám sát, khảo sát…) sẽ được hội đồng là bộ xây dựng và sở xây dựng xét duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và được cấp mã riêng duy nhất cho doanh nghiệp để dễ quản lý, trách nhầm lẫn và làm “giả”.

Những lĩnh vực sau yêu cầu cần phải có chứng chỉ năng lực của nhà thầu:

Tư vấn lập quy hoạch xây dựng.

Khảo sát xây dựng: khảo sát địa hình, địa chất.

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

Thi công xây dựng công trình.

Giám sát thi công xây dựng.

Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chú ý: Một công ty, tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu, giấy chứng nhận năng lực nhà thầu được xếp hạng như thế nào

Căn cứ tiêu chí để xếp hạng, phạm vi hoạt động của các tổ chức hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực nêu trên theo quy định tại nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Các cá nhân của tổ chức có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề do sở xây dựng cấp trước đây không ghi “Hạng”) phải kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn và “Hạng” của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số VI của nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Cơ quan có thẩm quyền cấp

Cục quản lý xây dựng – Bộ xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 1, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố cấp chứng chỉ hạng 2, hạng 3.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;

đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Điều kiện của các loại chứng chỉ năng lực nhà thầu

Các điều kiện chung.

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực chuyên môn cấp.

Các điều kiện cụ thể

Chứng chỉ năng lực nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Tổ chức, đơn vị phải có tối thiểu 5 nhân viên có chứng chỉ hành nghề thuộc lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 2,3

Người đóng vai trò chủ chốt trong tổ chức, đơn vị đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng phải có chứng chỉ hành nghệ hạng tương ứng với công việc.

Có tối thiểu 20 người chuyên môn phù hợp với công việc và loại hình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu khảo sát xây dựng

Đơn vị, tổ chức đăng ký xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng có tối thiểu 3 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III.

Có tối thiểu 5 nhân viên thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Có ít nhất 5 người có chứng chỉ thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng III.

Nhân viên đóng vai trò chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Có ít nhất 3 người có khả năng làm chủ nhiệm để lập dự án nhóm C thuộc lĩnh vực lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.

Nhân viên đóng vai trò chủ chốt phải có chứng chỉ hành nghề lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 10 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình

Có ít nhất 1 người có khả năng chỉ huy trưởng công trường hạng III theo đăng ký chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đề nghị.

Nhân viên phụ trách chuyên môn phải có trình độ nghề nghiệp tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động có chuyên môn phù hợp với công trình.

Có ít nhất 5 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng

Có ít nhất 5 người có năng lực để làm giám đốc quản lý dự án đầu tư nhóm C.

Nhân viên phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dụng hạng III tương ứng với công việc đang giữ.

Có ít nhất 10 người thuộc hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức có nghiệp vụ, chuyên môn phù hợp với chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng đang đề nghị.

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng

Tổ chức, đơn vị có nguyện vọng xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng cần có tối thiểu 5 người có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại hình chứng chỉ hạng II, III.

chứng chỉ năng lực nhà thầu
chứng chỉ năng lực nhà thầu

Chứng chỉ nhà thầu quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

Đơn vị, tổ chức phải có ít nhất 3 người sở hữu chứng chỉ hành nghề tương ứng hạng II, III.

Có ít nhất 5 nhân viên có nghiệp vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chứng chỉ nhà thầu kiểm định xây dựng

Đơn vị, tổ chức đề nghị xin cấp chứng chỉ năng lực nhà thầu xây dựng cần có ít nhất 5 người sở hữu chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thi công – kiểm định xây dựng hạng II, III.

Nhà Thầu Phụ Có Cần Phải Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Theo quy định mới nhất tại nghị định 100/2018/NĐ-CP tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (trong đó có nhà thầu chính và thầu phụ) bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực xây dựng theo thứ hạng phù hợp với công trình tham gia thực hiện.

Chứng chỉ năng lực nhà thầu là tên gọi tắt của chứng chỉ năng lực xây dựng trong hoạt động đấu thầu. Chứng chỉ này cũng giống như một số loại chứng chỉ xây dựng khác, là bản đánh giá năng lực của của tổ chức tham gia hoạt động đấu thầu được cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 1) hoặc sở xây dựng cấp (đối với chứng chỉ hạng 2 và chứng chỉ hạng 3).

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì bản đánh giá năng lực của tổ chức này sẽ là điều kiện và quyền hạn để cho các doanh nghiệp công ty và đơn vị được phép tham gia vào các hoạt động xây dựng trên phạm vi toàn quốc.

Nếu như không có trong tay giấy chứng nhận năng lực đấu thầu, các doanh nghiệp sẽ không được tham gia vào các hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 1 điều 57 nghị định 100/2018.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ năng lực nhà thầu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực nhà thầu trong xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775