Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng đối với các tổ chức cá nhân khi hoạt động tại Việt Nam.

Chứng chỉ này bao gồm các hạng 1,2,3. Với mỗi loại chứng chỉ cá nhân đề nghị cấp phải đáp ứng các điều kiện cụ thể mà pháp luật quy định và phù hợp với lĩnh vực, phạm vi hoạt động xây dựng của mình.

Để tạo điều kiện cho các cá nhân đang quan tâm về các hạng chứng chỉ và điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Luật Rong Ba giới thiệu bài viết: “Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2”. Hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé!

Cơ sở pháp lý

Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi bổ sung 2020)

Nghị định 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì

Cũng giống như chứng chỉ năng lực xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng. Là bản đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng) đối với cá nhân có đủ điều kiện để tham gia vào các hoạt động xây dựng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành nếu cá nhân không có chứng chỉ hành nghề sẽ không được hành nghề độc lập và không được đảm nhận chức danh (Chủ nhiệm, chủ trì, giám sát trưởng, chỉ huy trưởng…) theo quy định tại điều 148 luật xây dựng.

Theo quy định tại điều 149 Luật Xây dựng hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề. Hiện nay pháp luật quy định có 3 hạng chứng chỉ hành nghề là:

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3

Những lĩnh vực xây dựng sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Hiện nay, theo quy định của Nghị định 100/2018 thì các cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực sau đây muốn giữ chức danh chủ chốt trong các tổ chức doanh nghiệp thì cần phải có chứng chỉ hành nghề:

Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất).

Thiết kế quy hoạch xây dựng.

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Giám sát thi công xây dựng (xây dựng hoàn thiện và lắp đặt thiết bị).

Định giá xây dựng.

Quản lý dự án.

Đối tượng nào cần xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 là chứng chỉ cấp cho:

Cá nhân là công dân Việt Nam

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam

Chứng chỉ được cấp cho các cá nhân nói để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập.

Các chức danh và hành nghề độc lập kể trên được pháp luật quy định cụ thể tại khoản 3 điều 148, bao gồm:

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Chủ nhiệm khảo sát xây dựng

Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

Tư vấn giám sát thi công xây dựng;

Chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Pháp luật hiện hành quy định có 3 hạng chứng chỉ, tương ứng với mỗi hạng là các lĩnh vực và phạm vi hoạt động tương ứng.

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 tùy theo khả năng và nhu cầu hành nghề sẽ xin cấp chứng chỉ với nội dung tương ứng.

chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2
chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Điều kiện xin chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cần đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định, căn cứ vào các quy định hiện hành, Viện Đào tạo quản lý xây dựng chia thành Điều kiện chung và điều kiện chuyên môn với từng lĩnh vực.

Điều kiện chung

Điều kiện chung để cá nhân được cấp chứng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:

Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

(Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên)

Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Điều kiện chuyên môn với từng lĩnh vực

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cấp cho các cá nhân đáp ứng điều kiện chuyên môn kể trên và điều kiện chuyên môn với lĩnh vực hoạt động mà cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Ví dụ: Đối với chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 về giám sát thi công xây dựng, điều kiện chuyên môn là:

Giám sát công tác xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình;

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình.

Các bước xin chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 cấp cho cá nhân đề nghị cấp theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cá nhân đề nghị cấp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định pháp luật phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cá nhân nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền theo 1 trong 3 hình thức: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; Nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 là Sở xây dựng hoặc Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản một lần tới cá nhân đề nghị cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị

Bước 4: Nhận chứng chỉ và nộp lệ phí

Cá nhân đề nghị nhận chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 theo giấy hẹn của cơ quan có thẩm quyền.

Nộp lệ phí nhà nước tại thời điểm nhận chứng chỉ.

Thời gian cấp chứng chỉ hành nghề sau khi sát hạch hoàn thành:

Sau khi có kết quả sát hạch 3 (ba) ngày, hội đồng phải làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề trình cho Thủ trưởng đơn vị thẩm quyền để ra quyết định việc chấp chứng chỉ.

Khi có quyết định cấp chứng chỉ, trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc, cơ quan cấp sẽ gửi văn bản tới Bộ Xây dựng để đề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 10 Thông tư 17/2016/TT_BXD.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị cấp mã số thì trong 5 ngày làm việc, Bộ Xây dựng sẽ có trách nhiệm phát hành mã số chứng chỉ hành nghề và đăng thông tin năng lực của cá nhân đó lên trang thông tin của Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đã được cấp mã số chứng chỉ hành nghề.

Dịch vụ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 của Luật Rong Ba

Thực tế nhiều cá nhân gặp khó khăn trong việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng như:

Chuẩn bị hồ sơ làm sao cho đúng tránh bị trả lại hồ sơ nhiều lần

Mất thời gian đi lại đăng ký kê khai thi trên Sở xd

Không biết ôn thi sao cho hiệu quả, không biết khi nào đến lượt thi do hồ sơ đăng ký quá đông

Mất thời gian theo dõi chờ đợi xem kết quả thi có đạt hay không, có phải thi lại không

Tốn thời gian đi lại lấy chứng chỉ khi thi xong.

Nhằm giải quyết những khó khăn trên , Luật Rong Ba có dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho quý khách.

Dịch vụ uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp học viên tiết kiệm tối đa thời gian, công sức, cũng như chi phí.

Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ theo quy định mới nộp ở dạng file tệp tin (file scan hoặc file ảnh chụp):

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.

Tệp tin (file scan, file ảnh) chứa ảnh màu chụp từ bản chính: Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Đại học hoặc Cao đẳng; Chứng nhận hoàn thành khóa học

Tệp tin (file scan, file ảnh) chứa ảnh màu chụp từ bản chính: Chứng minh thư hoặc hộ chiếu

Các bước thực hiện dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề Xây dựng:

Bước 1: Tư vấn hướng dẫn hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ quý học viên

Bước 2: Công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký thi lên Sở Xd, lấy số báo danh và ngày giờ đi thi để thông báo học viên sắp xếp

Bước 3: Cung cấp bộ đề ôn tập kèm đáp án để quý học viên ôn tập  nhanh chóng và hiệu quả

Bước 4: Đến ngày thi công ty sẽ thông báo đến quý khách

Bước 5: Thông báo quý khách  lên Sở XD nhận khi có chứng chỉ, hoặc trung

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tiến hành đăng ký chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp mình, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775