Cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp bạn có hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng chưa chắc chắn đơn vị có đủ điều kiện hoặc lo lắng không biết phải chuẩn bị hồ sơ những gì để được hoàn thuế GTGT. Vậy cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu được quy định như thế nào. Bài viết về cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Các đối tượng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ pháp lý: Thông tư Số: 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 có hiệu lực ngày 01/05/2018  Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính).

Theo tiết 4, điều 2 thông tư này quy định cụ thể như sau:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài,có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồngt trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan” 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên:                                                                    

Cơ sở kinh doanh có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp Doanh nghiệp có Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, mà trong tháng ( đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ ít hơn 300 triệu đồng thì được chuyển khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Nếu Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Trong trường hợp Cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thì số thuế này được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu cụ thể như sau:

Là cơ sở kinh doanh có hàng hóa ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu.

Là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài đối với gia công chuyển tiếp.

Là cơ sở kinh doanh có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài.

Là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Một số lưu ý; Từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Từ ngày 1/2/2018, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 có hiệu lực ngày 01/02/2018.( sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016). (Có thể tham khảo ở: Công văn số Số: 473/TCT-CS ngày 02/02/2018 của Tổng Cục Thuế)

Quy định cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu
cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Để dễ hình dung, mời bạn đọc theo dõi Ví dụ sau:

Công ty A kê khai thuế theo tháng vừa xuất khẩu mặt hàng X và có bán hàng hóa trong nước; công ty đã hoàn thuế đến thời điểm tháng 05/2018. Hiện tại công ty xin hoàn thuế GTGT đến hết T7/2018.

Giá trị VAT còn được khấu trừ tại tờ khai tháng 5 là: 15.310.879 đ.

Doanh thu bán trong nước chịu thuế VAT 10%.

Kỳ kê khai

Tổng doanh thu

Doanh thu Xuất khẩu

Doanh thu nội địa

VAT Vào

VAT Ra

VAT đầu kỳ

 

 

 

 

15.310.879

 

 

T6/2018

1.835.592.264

 

                 1.576.829.159

 

             358.763.105

 

       197.653.421

 

 

35.876.311

 

T7/2018

    2.167.307.441

 

                 1.879.654.321

 

                 387.653.120

 

 

200.156.789

 

 

38.765.312

 

Tổng

 

    4.002.899.705

 

                 3.456.483.480

 

                                    746.416.225

 

 

 

413.121.089

 

 

74.641.623

 

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu là: (3.456.483.480 / 4.002.899.705)  x  413.121.089  =  339.752.628 đ

Thuế GTGT hàng nội địa phải nộp là: 74.641.623 – ( 413.121.089 – 339.752.628) =  1.273.161đ

Thuế GTGT được hoàn là : 339.752.628 – 1.273.161 =  338.479.467 đ

(Số thuế GTGT được hoàn thỏa mãn lớn hơn 300 triệu và nhỏ hơn 10% Doanh thu hàng xuất khẩu trong kỳ ( 345.648.348 ) )

Thủ tục hoàn thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu và cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Phương pháp tính toán thuế GTGT theo hình thức xuất khẩu

Điều kiện áp dụng:

Theo mục 2.3 khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016 ngày 12/08/2016 sửa đổi bổ sung Điều 18

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

“ Cơ sở kinh doanh trong tháng hoặc quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý. Trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”

Công thức tính

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý

=

Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

_

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

x

Tổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý
__________________

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quýx100%

Ví dụ minh họa:

Công ty Cổ Phần Hằng Ngọc, kê khai và hoàn thuế GTGT theo tháng. Trong tháng 03/2017 và 04/2017. Trên tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT có phát sinh các chỉ tiêu sau:

– Doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế (doanh thu bán bông nguyên liệu chưa chải thô, chải kỹ) (chỉ tiêu 32a) : T3: 8.507.613.147 đồng, T4: 2.431.232.044 đồng

– Doanh thu chịu thuế (chỉ tiêu 27): T3: 63.037.645.055 đ, T4: 70.201.827.020 đ

– Doanh thu xuất khẩu: T3: 43.601.727.172 đ, T4: 62.353.091.005 đ

– Tổng số thuế GTGT còn được khấu trừ (chỉ tiêu 43): T4: 1.459.620.848 đ

Vậy: Số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn là:

                                                                        43.601.727.172 + 62.353.091.005

Số thuế GTGT =                 ———————————————————————— ————— x 1.459.620.848 = 1.072.656.863 đồng

 xuất khẩu được hoàn        ( 63.037.645.055 + 70.201.827.020 + 8.507.613.147 + 2.431.232.044)

Vậy số thuế GTGT xuất khẩu được hoàn trong kỳ tính thuế từ T3/2017-T4/2017 là: 1.072.656.863 đồng

Thủ tục hoàn thuế GTGT.

Doanh nghiệp được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC). ( Theo Điều 10, Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016). ( Nộp điện tử trên trang “https://nhantokhai.gdt.gov.vn”

Và bổ sung hoàn thiện các bộ hồ sơ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được hoàn thuế theo quy định tại định tại Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC như sau:

Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.( trừ trường hợp không yêu cầu tờ khai hải quan theo quy định khoản 2 Điều 16 TT219/2013-TT-BTC).

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Hóa đơn thương mại.( Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan).

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về cách tính hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin