Báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính tại Tuyên Quang được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính tại Tuyên Quang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị. 

Báo cáo tài chính tổng hợp cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính tổng hợp là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị cấp trên, của các nhà đầu tư, của các chủ sở hữu hiện tại và tương lai và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Mục đích của báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Chúng ta đều biết rằng, báo cáo tài chính tổng hợp là căn cứ để quản lý doanh nghiệp đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không biết chính xác rằng mục đích của những báo cáo tài chính này là gì?

+ Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.

+ Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.

Kết cấu báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

Kết cấu báo cáo tài chính tổng hợp bao gồm hệ thống các báo cáo. Khi thực hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp, người phụ trách cần nắm rõ các mẫu báo cáo sau để thực hiện công việc một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất.

+ Bảng cân đối kế toán tổng hợp Mẫu số B 01-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp Mẫu số B 02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp Mẫu số B 03-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp Mẫu số B 09-DN

Một số điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính tại Tuyên Quang tổng hợp

+ Nội dung, hình thức trình bày, thời hạn lập, nộp, và công khai Báo cáo tài chính tổng hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư Hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

+ Đối với công ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải lập báo cáo tài chính tổng hợp trước .

+ Tổng hợp theo loại hình hoạt động: Sản xuất, kinh doanh; đầu tư XDCB hoặc sự nghiệp sau đó mới lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa các loại hình hoạt động.

+ Trong khi lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa các đơn vị SXKD đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất báo cáo tài chính.

+ Các đơn vị vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải tuân thủ cả các quy định về lập báo cáo tài chính tổng hợp và các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất.

+ Kết thúc năm tài chính các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của:

– Toàn bộ các đơn vị trong phạm vi quản lý của đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới độc lập hoặc hạch toán trực thuộc

– Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con

Sự cần thiết của báo cáo tài chính tại Tuyên Quang trong công tác quản lý kinh tế

Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý  doanh nghiệp  cũng như đối  với các cơ quan chủ quản và  các đối  tượng quan  tâm. Nó  được thể hiện  trong các vấn đề sau:

Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết  định  về quản  lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các  chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh  một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp là những căn  cứ  khoa học để đề  ra hệ thống các  biện pháp xác thực  nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu  quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin kinh  tế,  tài  chính  chủ  yếu  để đánh  giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệptrong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Báo cáo tài chính là đối tượng quan tâm của các nhà đầu tư. Hội đồng quản trị doanh nghiệp người  cho vay,  các cơ quan quản lý cấp trên  và toàn  bộ cán  bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

báo cáo tài chính tại Tuyên Quang
báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

Yêu cầu của báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21: “Trình bày Báo cáo tài chính” bao gồm:

Trung thực và hợp lý: để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài chính phải được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn  mực  kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành.

Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định  của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm  bảo cung cấp thông tin  thích  hợp  với  nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng  và  cung  cấp được các  thông tin đáng tin cậy, khi:

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình  và  kết quả  kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng;

+ Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc  mô  tả các thông tin tài chính. Trình bày khách quan  phải đảm bảo  tính  trung lập,  không  chú trọng, nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ cũng như có các thao tác khác làm thay đổi mức độ ảnh hưởng của thông tin tài  chính là có lợi hoặc  không có lợi cho người  sử dụng Báo cáo tài chính.

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;

+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Việc lập Báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ  kế  toán. Báo cáo tài chính  phải  được người lập, kế toán trưởng và người  đại  diện  theo pháp luật  của đơn  vị  kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

Những nguyên tắc cơ bản lập và trình bày báo cáo tài chính tại Tuyên Quang

Cơ sở dồn tích

Các báo cáo tài chính (trừ BCLCTT) phải được lập theo nguyên tắc dồn  tích. Theo nguyên tắc này thì tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản thu nhập và chi phí được  ghi sổ khi phát sinh  và được thể hiện  trên  các báo cáo tài chính ở các niên độ kế toán mà chúng có liên quan.

Hoạt động liên tục

Khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp phải đánh  giá  khả  năng  kinh  doanh liên tục và căn cứ vào đó để lập. Tuy nhiên, trường hợp nhận biết được những dấu hiệu của sự phá sản, giải thể hoặc  giảm phần lớn quy mô  hoật động  của doanh nghiệp hoặc có những nhân tố có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất kinh doanh nhưng việc áp dụng nguyên tắc kinh doanh liên tục vẫn còn phù hợp thì cần diễn giải cụ thể.

Tính nhất quán

Để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được của các  thông tin  trên báo cáo tài chính thì việc trình bày và phân loại các khoản mục trên  báo cáo tài chính phải quán triệt nguyên tắc nhất quán giữa các niên độ kế toán. Nếu thay đổi phải có thông báo trước và phải giải trình trong TMBCTC.

Trọng yếu và tập hợp

Trọng yếu là khái niệm về độ lớn và bản chất của thông  tin  mà  trong trường hợp nếu bỏ qua các thông tin này để xét đoán thì có  thể  dẫn  đến  các  quyết định sai lầm. Do vậy, nguyên tắc này đòi hỏi những thông tin trọng yếu riêng lẻ không được sáp nhập với những thông tin khác mà phải trình bày riêng biệt.  Ngược lại những thông tin đơn lẻ không trọng yếu,  có thể tổng hợp được    thì cần được phản ánh dưới dạng thông tin tổng quát.

Nguyên tắc bù trừ

Theo nguyên tắc này khi lập các  báo cáo tài  chính  không được phép  bù  trừ giữa tài sản và các khoản công nợ, giữa thu nhập với  chi phí. Trong trường  hợp vẫn  tiến hành tién hành bù trừ giữa các khoản này thì phải dựa trên cơ  sở  tính trọng yếu và phải diễn giải trong TMBCTC.

Có thể so sánh

Các thông tin bằng số liệu trong Báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ  kế  toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin  bằng số liệu trong báo cáo tài chính  của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao  gồm các thông tin diễn  giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ được báo cáo tài chính của kỳ hiện tại.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính tại Tuyên Quang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính tại Tuyên Quang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775