Báo cáo tài chính tại Hà Nam

báo cáo tài chính tại Hà Nam

Báo cáo tài chính là một công việc phải làm và mang tính bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Bên cạnh đó, báo cáo tài chính có thể được lập và trình bày trên cơ sở hợp nhất hoặc không hợp nhất. Vậy báo cáo tài chính tại Hà Nam được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính tại Hà Nam của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

 – Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác, lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh, các luồng tiền.

 – Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp

 – Nếu doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm:

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01,

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN,

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN,

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN,

 – Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48/QĐ-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm:

+ Bảng Cân đối kế toán: Mẫu B 01 – DNN,

+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu B 02 – DNN,

+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B 09 – DNN,

+ Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN,

 – Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN.

 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN.

 – Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B 09-DN.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính tại Hà Nam là bao giờ?

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo.

Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo.

Đối với các doanh nghiệp khác:

– Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.01 của năm tiếp theo.

– Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Cụ thể với kỳ kế toán năm từ 01.01 đến 31.12 thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính trước ngày 30.03 của năm tiếp theo.

Các bước lập báo cáo tài chính tại Hà Nam ?

 Bước 1: Tập hợp chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra đối chiếu chứng từ tập hợp được với các báo cáo thuế đã kê khai theo định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế (nội dung kê khai đúng hay sai, thiếu hóa đơn…)

 Bước 2: Rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ theo từng hàng tháng theo quy định. Về doanh thu, lưu ý phân biệt rõ doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Về chi phí, phân biệt rõ và ghi chép đúng vào các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác.

 Bước 3: Phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng qui định: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn. Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn từ 12 tháng trở xuống được phân loại là ngắn hạn. Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

 Bước 4: Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng; Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác.

 Bước 5: Căn cứ lập Báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính kỳ trước (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản và các tài liệu kế toán chi tiết khác.

báo cáo tài chính tại Hà Nam
báo cáo tài chính tại Hà Nam

Chú ý khi lập báo cáo tài chính tại Hà Nam gồm những gì?

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề hay thuộc thành phần kinh tế nào thì cũng phải lập và trình bày BCTC. Do đó trong trường hợp doanh nghiệp bạn không có bộ phận kế toán hoặc bộ phận kế toán không chuyên nghiệp vụ này thì có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại Bepro để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Nếu có nhu cầu khác trong công tác quản lý thì doanh nghiệp có thiết kế và lập thêm các báo cáo cần thiết.

Nếu trong các báo cáo có những thành phần doanh nghiệp không có số liệu thì có thể 

Hệ thống báo cáo tài chính tại Hà Nam của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC, tại Phần thứ ba, Mục I, Điểm 3- Hệ thống báo cáo tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ- có quy định rõ ràng như sau:

Bộ báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

Báo cáo bắt buộc:

– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN

– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN

– Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.

Bộ báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã

– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số B01 – DNN/HTX

– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 – DNN

– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNN/HTX

Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính tại Hà Nam

Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính là để đánh giá được tình hình tài chính của một công ty, để so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác.

Báo cáo tài chính được xem là một công cụ hữu ích nhất cho việc đánh giá so sánh giữa các doanh nghiệp. Dựa trên BCTC, chúng ta có thể nhận thấy tình hình tài chính của công ty qua các khoản lợi nhuận, khoản nợ, tài sản sở hữu, khoản lỗ… để thấy được sức khỏe của doanh nghiệp như thế nào.

Các báo cáo thể hiện chi tiết về các phương pháp phân tích báo cáo tài chính đơn giản nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng hiểu được các con số và các chỉ số tài chính đơn giản, và có thể sử dụng những kiến thức đó để hỗ trợ cho việc ra quyết định tốt hơn khi thực hiện đánh giá phân tích.

Vai trò của bảng cân đối kế toán của công ty

– Bảng cân đối kế toán cho biết tình hình tài chính của công ty, tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu.

– Bảng cân đối kế toán dùng để để xác định giá trị của công ty, các khoản nợ, và vị thế tiền mặt.
Báo cáo thu nhập

– Cho biết doanh thu của công ty kiếm được trong năm từ bán sản phẩm và dịch vụ.

– Chi phí phát sinh từ tiền lương, các khoản thuế, chi phí hoạt động….

– Khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí gọi là khoản lãi hoặc lỗ. Số tiền còn lại sau thuế gọi là thu nhập thuần.

Vai trò của báo cáo tài chính qua các năm

– Báo cáo cho thấy những thay đổi về tình hình tài chính từ năm này qua năm khác để đánh giá tính thanh khoản và khả năng thanh toán một công ty, khả năng có thể tạo ra tiền mặt nội bộ, khả năng có thể trả nợ, hay tái đầu tư.

Vai trò của các bản báo cáo tài chính của công ty khác

– Lấy thông tin tài chính từ các công ty khác về các báo cáo quý hay báo cáo năm gần đây nhất qua fax, email hoặc qua internet… Qua đó có thể đánh giá được tình hình công nợ tăng, thu nhập không dự đoán được, doanh thu giảm, doanh thu thất thường. Để có sự cân nhắc đầu tư, hợp tác hoặc đánh giá năng lực cạnh tranh.

Nơi nhận báo cáo tài chính tại Hà Nam

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).
– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

 Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính tại Hà Nam. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính tại Hà Nam và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035