Báo cáo tài chính tại Hà Giang

báo cáo tài chính tại Hà Giang

Lập báo cáo tài chính là việc hết sức quan trọng đối với mỗi công ty. Hiện nay có rất nhiều loại báo cáo mà doanh nghiệp bắt buộc hoặc khuyến khích lập, trong đó có báo cáo tài chính hợp nhất. Vậy báo cáo tài chính hợp nhất là gì, những đặc điểm nổi bật và làm thế nào để lập được báo cáo chính xác? Vậy báo cáo tài chính tại Hà Giang được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính tại Hà Giang của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Khái quát báo cáo tài chính tại Hà Giang

Báo cáo tài chính riêng lẻ là gì?

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất phản ánh tình hình của cải/tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả buôn bán trong kỳ của công ty. Nói cách khác, báo cáo tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của công ty cho những người lưu tâm bao gồm: chủ công ty, nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các bộ phận chức năng…

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một công ty. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định:

+ Tập đoàn bao gồm công ty mẹ và các công ty con

+ Công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con

+ Công ty con là công ty chịu sự kiểm soát của một công ty khác (gọi là công ty mẹ).

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính riêng là gì

+ Kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và vận hành của công ty nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các vận hành của công ty đó.

Báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS nghĩa là gì?

IFRS xác định cách mà các công ty duy trì và thực hiện báo cáo tài khoản của họ, xác định những loại giao dịch phát sinh và các sự kiện có tác động tài chính. Đây là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế được thành lập để tạo ra ngôn ngữ kế toán chung, giúp các doanh nghiệp và báo cáo của họ đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS giúp phản ánh sự hợp lý giá trị của tổ chức, so với việc sử dụng các chuẩn mực kế toán của riêng một quốc gia. Đồng thời, tiết kiệm chi phí hơn trong việc chuyển đổi báo cáo tài chính cho công ty khi có nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác.

Tại Việt Nam, trong năm 2020 đã áp dụng 20 chuẩn mực IFRS đơn giản vào báo cáo tài chính hợp nhất và tầm nhìn năm 2025 áp dụng toàn bộ theo định hướng của bộ tài chính.

Đối tượng quy định lập báo cáo tài chính tại Hà Giang hợp nhất

Không phải doanh nghiệp nào cũng lập báo cáo tài chính hợp nhất. Đối tượng cần lập loại báo cáo này gồm:

Tất cả những công ty mẹ đang nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con, việc nắm giữ có thể theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con khác.

Tất cả các công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo quy mô có công ty con phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo Luật kế toán.

Kỳ lập và thời gian nộp báo cáo tài chính tại Hà Giang hợp nhất

Việc lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo quy định trong điều 4 và điều 6 của thông tư số 202/2014/TT-BTC:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm và giữa niên độ gồm 4 nội dung quan trọng là: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm báo cáo năm và giữa niên độ (báo cáo bán niên, báo cáo quý,…).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm cần nộp cho chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chậm nhất 90 ngày, đồng thời công khai báo cáo trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công mẹ là đơn vị có lợi ích công chúng nằm trong lĩnh vực chứng khoán thì nộp báo cáo tài chính hợp nhất năm và công khai theo quy định của luật chứng khoán.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cần nộp chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

báo cáo tài chính tại Hà Giang
báo cáo tài chính tại Hà Giang

Những nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính tại Hà Giang hợp nhất

Có tổng cộng 16 nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Căn cứ theo quy định của điều 10 thông tư số 202/2014/TT-BTC:

Công ty mẹ trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất cần hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và của toàn bộ công ty con trong nước, ngoài nước mà công ty mẹ trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý, kiểm soát.

Công ty mẹ không được tự loại trừ khỏi báo cáo tài chính hợp nhất nếu công ty con có hoạt động kinh doanh khác với công ty mẹ, các công ty con khác của tập đoàn. Hoặc công ty con là quỹ tín thác, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ tương hỗ hay các doanh nghiệp tương tự.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày dựa theo nguyên tắc kế toán quy định trong chuẩn mực kế toán Việt nam và chuẩn mực kế toán khác có liên quan như IFRS.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập dựa trên cơ sở áp dụng các chính sách kế toán thống nhất các giao dịch và sự kiện cùng loại, trong hoàn cảnh tương tự phát sinh nội bộ toàn tập đoàn.

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cũng như của công ty con được sử dụng để lập báo cáo hợp nhất phải được hoàn thành trong cùng một kỳ kế toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con phải đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất, kể từ thời điểm công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con. Nếu công ty mẹ chấm dứt quyền kiểm soát thì dừng việc đưa kết quả bài báo cáo.

Việc xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần thực hiện tại ngày mua và được trình bày theo giá trị hợp lý.

Nếu có chênh lệch trong giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của tài sản thuần thuộc công ty con tại ngày mua, công ty mẹ cần ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ phát sinh giao dịch hợp nhất kinh doanh.

Lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ xác định là chênh lệch giữa giá chi phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần. Và nó xác định vào ngày mua do công ty mẹ nắm giữ.

Sau khi kiểm soát công ty con, công ty mẹ nếu tiếp tục đầu tư vào công ty con nhằm tăng tỷ lệ lợi ích nắm giữ thì phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư thêm và giá trị ghi sổ trong tài sản thuần của công ty con mua thêm cần được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Phần này đồng thời được gọi là các giao dịch vốn chủ sở hữu và không ghi nhận là lợi thế thương mại. 

Toàn bộ chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, sẽ được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu trong báo cáo của cả công ty mẹ và công ty con trong tập đoàn.

Số chênh lệch giữa giá trị tài sản thuần của công ty con bị thoái hóa vốn với số thu từ việc thoái hóa vốn, sẽ được cộng với giá trị phần lợi thế thương mại chưa phân bổ hết thì ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh.

Sau khi các bút toán điều chỉnh hoàn tất, phần chênh lệch phát sinh do điều chỉnh, các chỉ tiêu liên quan phải được kết chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất khi lập cần căn cứ vào bảng cân đối kế toán hợp nhất. Báo cáo này trình bày luồng tiền giữa tập đoàn với các đơn vị bên ngoài, cả luồng tiền phát sinh từ các giao dịch với công ty liên doanh, liên kết,… Đối với các luồng tiền phát sinh từ giao dịch giữa công ty mẹ và công ty con trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

Trường hợp công ty mẹ có công ty con lập báo cáo tài chính bằng đồng tiền khác với báo cáo của công ty mẹ, khi thực hiện báo cáo hợp nhất thì công ty mẹ cần chuyển đổi toàn bộ báo cáo của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất được lập để giải thích thêm những thông tin về tài chính, phi tài chính. Thuyết minh được lập căn cứ vào bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Điểm tương đồng giữa báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích và bắt buộc của báo cáo tài chính hợp nhất với người dùng thông tin

BCTC tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả vận hành năm tài chính của tập đoàn như một công ty độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.

Người dùng báo cáo tài chính

Người dùng báo cáo tài chính của công ty mẹ luôn lưu tâm đến thực trạng tài chính, kết quả vận hành và các thay đổi ngay về tình hình tài chính của toàn bộ tập đoàn. Báo báo tài chính hợp nhất cần đáp ứng bắt buộc cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho người dùng báo cáo tài chính của tập đoàn. Báo cáo tài chính hợp nhất phải thể hiện được các thông tin về tập đoàn như một công ty độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt.

 Những điểm khác biệt chính giữa báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo trên nằm ở một vài chỉ số mà chỉ có ở báo cáo tài chính hợp nhất như lợi thế thương mại ở phần của cải/tài sản hay lợi ích của cổ đông thiểu số ở phần nguồn vốn. Các chỉ số trên là kết quả của quy trình hợp nhất các công ty con. 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính tại Hà Giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính tại Hà Giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035