Báo cáo tài chính tại Đồng Nai

báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Việc lập các báo cáo tài chính là vô cùng quan trọng giúp các nhà quản lý hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Trong các doanh nghiệp mới khởi sự, báo cáo tài chính thường thận trọng và sát với việc quản lý hoạt động tài chính của công ty. Trong trường hợp hy hữu, nếu công ty không sử dụng báo cáo tài chính để lên kế hoạch, thì vẫn phải chuẩn bị và duy trì các báo cáo này. Vậy báo cáo tài chính tại Đồng Nai được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính tại Đồng Nai của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Thuyết minh báo cáo tài chính tại Đồng Nai là gì?

Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung các thông tin về tình hình hoạt động, tình hình tài chính, cung ứng – kinh doanh cũng như kết quả marketing của một doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà những bản báo cáo khác không thể mô tả rõ ràng và chi tiết. Qua đó, nhà đầu tư hiểu rõ và chuẩn xác hơn về tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Thuyết minh báo cáo tài chính tại Đồng Nai gồm các nội dung căn bản sau:

– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

– Kỳ kế toán, tổ chức tiền tệ sử dụng trong kế toán.

– Các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đang áp dụng.

– Các chính sách kế toán áp dụng.

– Thông tin bổ sung cho những khoản mục được trình bày trong bảng cân đối kế toán.

– Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày trong báo cáo kết quả HĐKD.

– Thông tin bổ sung cho khoản mục được trình trong BCTC lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý: Mặc dù thuyết minh là phần buộc phải của BCTC và Bộ Tài Chính đã có mẫu thuyết minh (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006), nhưng lại không có tiêu chuẩn chung nào quy định về độ xác thực và rõ ràng. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ công bố thông tin bằng với yêu cầu bắt buộc tối thiểu của luật pháp để tránh những sai phạm không đáng có. Nhưng mức độ tối thiểu của bản thuyết minh này lại phụ thuộc vào phán xét chủ quan của đội ngũ quản lý doanh nghiệp. Hơn nữa, thuyết minh BCTC bắt buộc càng minh bạch càng tốt, nhưng vẫn cần bảo đảm những bí mật thương nghiệp và cách duy trì sự phát triển của công ty.

Những loại báo cáo tài chính tại Đồng Nai thường được quan tâm nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động của công ty trong một thời kỳ xác định. Nó ghi lại tất cả doanh thu và chi phí trong thời gian đó và cho biết doanh nghiệp đang có lợi nhuận hay thua lỗ.

Hầu hết báo cáo này được chuẩn bị theo định dạng nhiều năm (thường được trình bày trong 3 – 5 năm). Việc này nhằm tạo sự dễ dàng cho xác định xu hướng tăng giảm, đồng thời giúp đánh giá hiệu quả các chiến lược trong quá khứ, dự báo cho doanh thu và thu nhập trong tương lai.

Bảng cân đối kế toán

Không giống như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, được xem xét trong từng thời kỳ, bảng cân đối kế toán là một bản ngắn gọn về tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm. Cột bên trái của bảng (hoặc trên đầu bảng – phụ thuộc vào cách trình bày) là tài sản của doanh nghiệp, trong khi cột bên phải (hoặc bên dưới) là nợ và vốn chủ sở hữu. Các tài sản được sắp xếp theo thứ tự “tính thanh khoản” hoặc khoảng thời gian bao lâu để quy đổi chúng thành tiền mặt. Các khoản nợ được sắp xếp theo thứ tự sẽ phải trả. Một bảng cân đối kế toán luôn luôn phải “cân bằng”, nghĩa là “Tổng tài sản” luôn luôn bằng “Nợ” cộng “Vốn chủ sở hữu”.

Các loại “Tài sản” chính được liệt kê trong bảng như sau:

Tài sản lưu động (tài sản ngắn hạn): bao gồm tiền mặt và các khoản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, như các khoản phải thu, chứng khoán và hàng tồn kho.

Tài sản cố định: là các tài sản được sử dụng trong thời gian dài như bất động sản, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị.

Tài sản khác: là các tài sản không xác định (tài sản vô hình) như lợi thế thương mại.

Các loại “Nợ” chính được liệt kê như sau:

Nợ ngắn hạn: bao gồm nghĩa vụ phải trả trong vòng 1 năm, gồm các khoản phải trả, chi phí xác định, và nợ (dài hạn) đến hạn thanh toán

Nợ dài hạn: bao gồm các khoản nợ có thời hạn trên 1 năm, gồm nợ liên quan tới việc mua bất động sản, nhà xưởng, trang thiết bị

Vốn chủ sở hữu: bằng vốn đầu tư trong kinh doanh của các chủ sở hữu cộng với lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm tắt sự thay đổi trong dòng tiền của một doanh nghiệp trong một thời gian xác định và nội dung chi tiết của những thay đổi đó. Nói một cách dễ hiểu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giống như báo cáo cuối tháng của ngân hàng. Nó cho doanh nghiệp biết còn bao nhiêu tiền vào cuối tháng cũng như việc chi tiêu trong tháng như thế nào.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành 3 luồng riêng biệt: luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, luồng tiền từ hoạt động đầu tư và luồng tiền từ hoạt động tài chính. Những luồng tiền này được giải thích dưới đây, là những hoạt động làm tăng giảm lượng tiền mặt của công ty:

Luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh: bao gồm tiền, các khoản nợ ngắn hạn, lợi nhuận ròng (hoặc lỗ), khấu hao, biến động tài sản ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn thanh toán.

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm việc mua, bán hay đầu tư vào tài sản cố định như bất động sản, trang thiết bị và nhà xưởng.

Luồng tiền từ hoạt động tài chính: bao gồm tiền phát sinh trong thời kỳ đi vay hoặc bán cổ phiếu, hoặc tiền được sử dụng trong thời gian chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu, trái phiếu hiện hành.

báo cáo tài chính tại Đồng Nai
báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Mục đích của Bản thuyết minh báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một phần không thể tách rời của BCTC. Các doanh nghiệp dùng thuyết minh BCTC để mô tả chi tiết các dữ liệu, thông tin đã được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể biểu thị những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, khoa học và hợp lý về Báo cáo tài chính.

Nguyên tắc lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp cần lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định về pháp luật của Chuẩn mực kế toán về việc “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng tóm lược và dạng đầy đủ) công ty phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực, cách lập bản thuyết minh BCTC

Bản thuyết minh BCTC của một doanh nghiệp bắt buộc phải có các nội dung dưới đây:

– Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC và những chính sách kế toán cụ thể được chọn và vận dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;

– Trình bày các thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong những Báo cáo tài chính khác (Các thông báo trọng yếu);

– Cung cấp thông tin bổ sung chưa được diễn tả trong những Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày hợp lý và chân thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính nên được trình bày một cách khoa học và có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách phù hợp nhất với đặc thù của doanh nghiệp mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được đánh dấu dẫn đến những thông tin có liên quan trong Bản thuyết minh BCTC.

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu thuyết minh báo cáo tài chính tại Đồng Nai

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn

Công ty thuộc sở hữu của Nhà nước

Công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên)

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh cụ thể các đặc điểm của công ty nước ngoài như: tên Quốc gia hay vùng lãnh thổ của từng doanh nghiệp góp vốn đầu tư và tỷ lệ % vốn góp của mỗi doanh nghiệp tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

Lĩnh vực kinh doanh

Doanh nghiệp cần nêu rõ lĩnh vực kinh doanh của mình trên bản thuyết minh báo cáo tài chính như sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh

Cần nêu rõ hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính

Những sự kiện hay hoạt động phát sinh làm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính như: Diễn biến thị trường, các sự kiện sáp nhập, chia tách, hợp nhất, thay đổi quy mô….phải được nêu rõ trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị.

Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại từng công ty con;

Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;

Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Doanh nghiệp cần nêu rõ việc tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào?

Chế độ kế toán doanh nghiệp,

Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản,

Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nêu rõ Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hay không?

Nêu rõ mọi quy định từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng có tuân thủ trong Báo cáo tài chính hay không?

Nếu doanh nghiệp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào cũng phải trình bày rõ.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính tại Đồng Nai. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính tại Đồng Nai và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0967 741 035
Tư Vấn Online
Gọi: 0967 741 035