Báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

Bất kỳ đơn vị, tổ chức kinh tế nào cũng đều cần lập báo cáo tài chính, nhằm mục đích xem xét và đánh giá một cách toàn diện về tình hình kinh doanh, tài chính của đơn vị mình. Vậy báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào. Bài viết về báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và có toàn quyền quản lý doanh nghiệp, toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như liên quan đến việc sử dụng lợi nhuận sau thuế; có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý điều hành doanh nghiệp nhưng phải khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy mà chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của doanh nghiệp.

Khái niệm báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế. Chính vì vậy mà doanh nghiệp tư nhân với vai trò là một loại hình doanh nghiệp nên cũng thực hiện việc lập báo cáo tài chính năm. Tuy nhiên, với mỗi loại hình doanh nghiệp thì thời hạn phải nộp báo cáo tài chính là khác nhau, cụ thể với doanh nghiệp tư nhân thì thời hạn gửi báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Còn về mặt nội dung thì báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân cũng như báo cáo của các loại hình doanh nghiệp khác, vẫn phải đảm bảo các nội dung cơ bản như:

Trình bày được tình hình về doanh thu, chi phí cũng như lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hình thức của báo cáo này thì tùy thuộc vào thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, có thể là thông tư 133 hoặc thông tư 200.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân cần trình bày được thông tin về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua bảng cân đối kế toán; hình thức của mẫu bảng cân đối kế toán cũng tùy thuộc vào thông tư hướng dẫn về chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.

Đồng thời, mọi sự thay đổi trọng yếu liên quan đến các nguyên tắc, phương pháp kế toán mà doanh nghiệp áp dụng hay sự biến động liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cũng phải được doanh nghiệp trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính.

Còn tình hình về sự thay đổi, biến động của các luồng tiền vào, luồng tiền ra sẽ được doanh nghiệp trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Doanh nghiệp tư nhân cần lập BCTC khi nào, lập loại BCTC nào

–Thứ nhất là lập BCTC năm: Theo quy định của pháp luật về thuế thì tất cả các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trực thuộc các ngành đều phải lập và trình bày BCTC năm. BCTC năm phải được lập theo dạng đầy đủ.

– Thứ hai là lập BCTC giữa niên độ ( hay còn gọi là BCTC bán niên, BCTC quý )

Theo đó, những doanh nghiệp khác không phải là do Nhà nước chiếm hữu 100 % vốn điều lệ hoặc nắm giữ CP chi phối, đơn vị chức năng có quyền lợi công chúng thì được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ. Tuy nhiên, việc làm này là không bắt buộc. BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng tóm lược hoặc dạng khá đầy đủ. .

Thời hạn nộp

Hệ thống báo cáo tài chính năm được vận dụng so với toàn bộ những doanh nghiệp thuộc mọi nghành nghề dịch vụ và mọi thành phần kinh tế tài chính. Chính vì thế là một mô hình doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân cũng phải triển khai việc lập báo cáo tài chính năm. Căn cứ vào khoản 3 điều 29 Luật kế toán năm ngoái, thì thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tư nhân là trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo lao lý của pháp lý về thuế .

Nội dung cần có trong báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

Về mặt nội dung thì báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân cũng như báo cáo tài chính của bất kể mô hình doanh nghiệp nào khác, đều phải bảo vệ những nội dung cơ bản như :

– Trình bày được tình hình về ngân sách, về lệch giá cũng như doanh thu trên báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

– Trình bày được thông tin về nguồn vốn và gia tài của doanh nghiệp trải qua bảng cân đối kế toán .

– Đồng thời, mọi sự dịch chuyển tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, tình hình tài chính hay mọi sự đổi khác trọng điểm tương quan đến những giải pháp, nguyên tắc kế toán mà doanh nghiệp vận dụng cũng phải được doanh nghiệp trình diễn ở phần thuyết minh báo cáo tài chính .

– Sự biến động, biến hóa của những luồng tiền ra, luồng tiền vào sẽ được doanh nghiệp tư nhân trình diễn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ .

báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân
báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân được phát hành ở phụ lục II, kèm theo Thông tư số133 / năm nay / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau :

Đơn vị báo cáo: … … … … … … …

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B01a – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày… tháng … năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tư tài chính

120

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh thương mại

121

 

 

 

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

122

 

 

 

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

123

 

 

 

4. Dự phòng tổn thất góp vốn đầu tư tài chính ( * )

124

 

( … )

( … )

III. Các khoản phải thu

130

 

 

 

1. Phải thu của người mua

131

 

 

 

2. Trả trước cho người bán

132

 

 

 

3. Vốn kinh doanh thương mại ở đơn vị chức năng thường trực

133

 

 

 

4. Phải thu khác

134

 

 

 

5. Tài sản thiếu chờ giải quyết và xử lý

135

 

 

 

6. Dự phòng phải thu khó đòi ( * )

136

 

( … )

( … )

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Hàng tồn dư

141

 

 

 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn dư ( * )

142

 

( … )

( … )

V. Tài sản cố định

150

 

 

 

– Nguyên giá

151

 

 

 

– Giá trị hao mòn lũy kế ( * )

152

 

( … )

(…)

VI. Bất động sản đầu tư

160

 

 

 

– Nguyên giá

161

 

 

 

– Giá trị hao mòn lũy kế ( * )

162

 

( … )

( … )

VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181
182

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả khác

6. Vay và nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh thương mại

8. Dự phòng phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn CP

3. Vốn khác của chủ sở hữu

300
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

400

411
412
413

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ ( * )

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414
415
416
417

 

( … )

( … )

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… …., ngày … tháng … năm …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn điền BCTC theo mẫu trên:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu sẽ được miễn trình bày, tuy nhiên không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn .

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”; “Số cuối năm” có thể được ghi là “31.12.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán và tên của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân

BCTC nhu yếu cao về sự đúng chuẩn, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ đúng theo những quy tắc đã được phát hành. Do đó, khi triển khai BCTC, người làm BCTC phải nắm rõ những kiến thức và kỹ năng, tìm hiểu và khám phá kỹ càng về mọi thông tin để thực hành thực tế báo cáo cho đúng. Sau đây là những chú ý quan tâm khi lập BCTC cho doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần nắm :

– Cần bảo vệ được tính đồng điệu trong việc trình diễn những số liệu và chia khoản mục ở từng kỳ cho BCTC. Nếu như hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tư nhân không có sự biến hóa gì quá lớn, thì về cơ bản, bố cục tổng quan chung của BCTC phải có sự tương đương qua mỗi kỳ .

– Các số liệu kế toán cần được trình diễn theo một phương pháp để khi so sánh giữa những kỳ với nhau thuận tiện hơn .

– Công nợ và gia tài của doanh nghiệp tư nhân phải được trình diễn riêng và bù trừ chỉ được triển khai so với ngân sách, lệch giá, lỗ lãi hoặc những khoản thu nhập khác của doanh nghiệp .

– Để thuận tiện hơn cho việc theo dõi thì người lập BCTC nên sắp xếp và phân biệt rõ ràng những khoản mục nào là quan trọng và những khoản mục nào kém quan trọng hơn .

– Lập báo cáo tài chính trên điều kiện kèm theo giả định doanh nghiệp tư nhân đang trong thời kỳ hoạt động giải trí thông thường, không thay đổi và sẽ liên tục hoạt động giải trí như vậy trong thời hạn tiếp nối .

– BCTC còn phải nộp đúng kỳ hạn. Mọi sự chậm nộp BCTC dù là vì bất kỳ nguyên do gì thì cũng đều hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính. Vì vậy, doanh nghiệp tư nhân cần có sự sẵn sàng chuẩn bị rất là kĩ càng trước thời hạn phải nộp BCTC cho cơ quan chức năng. Việc chuẩn bị sẵn sàng kĩ càng những thông tin sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành xong báo cáo sớm hơn và có thêm thời hạn để kiểm tra lại mọi số liệu, mọi thông tin một lần nữa. Từ đó, tránh được việc xảy ra những sai sót ngoài ý muốn .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về báo cáo tài chính doanh nghiệp tư nhân và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775