BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng là biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp Đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại chi ủy, chi bộ này muốn chuyển sang cơ sở mới.

Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới thì tức là sẽ có một chi bộ khác quản lý Đảng viên này, nên bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này là tiền đề để làm căn cứ xem xét chất lượng Đảng viên, rèn luyện, phẩm chất, ý thứa và tư tưởng của Đảng viên.

Khi Đảng viên sinh hoạt đảng sẽ phải gắn với một đơn vị quản lý  của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng trong quá trình sinh sống, học tập và làm việc Đảng viên có thể chuyển đi  một thời gian xác định hoặc do những lý do khác mà không thể tiếp tục sinh hoạt tại đơn vị đang quản lý mình. Như vậy để tiếp tục sinh hoạt Đảng tại nơi Đảng viên đang có mong muốn chuyển đến, một trong các thủ tục cần làm là có Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng .

xem thêm: bản tự kiểm điểm Đảng viên

Qua bài viết này Công ty Luật Trí Tâm sẽ hướng dẫn Quý vị hiểu rõ và cách thức soạn thảo bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng nêu trên.

Bản kiểm điểm đảng viên là gì?

Đây là một văn bản Đảng viên cần phải gửi đến chi uỷ nơi Đảng viên đang công tác để tự kiểm điểm bản thân về các nội dung chính như tư tưởng, phẩm chất, ý thức, chuyên môn công việc. Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng là một trong các thủ tục Đảng viên cần phải làm khi chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới.

Khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ mới thì tức là sẽ có một chi bộ khác quản lý Đảng viên này, nên bản tự kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng này là tiền đề để làm căn cứ xem xét chất lượng Đảng viên, rèn luyện, phẩm chất, ý thức và tư tưởng của Đảng viên.

Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………………

        – Đảng uỷ………………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……….. tháng ………. năm…………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm…….

Tại chi bộ:………………………………………………………………………………

Chính thức ngày: …………………………..tại chi bộ:………………………….

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Về khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ , Đảng bộ . Nay, tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ . , đảng bộ

Kính mong chi ủy chi bộ , Đảng ủy ………………. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……., ngày …… tháng …… năm …….

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………….

 

.., ngày …… tháng …… năm ……..

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ

Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 2

Viết mẫu bản kiểm điểm cá nhân
bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

TỪ ……/20…. ĐẾN HẾT THÁNG …../20…

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: …………………… Nơi sinh:…………………..

Ngày vào Đảng: …………………………. Chính thức:………………..

Qua thời gian sinh hoạt và công tác tại Chi bộ ………thuộc Đảng bộ ………….., Tôi tự thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

I. Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Hướng khắc phục khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ…………

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới.

 

….…, ngày ….. tháng ….. năm 20…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

……………………………………

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐẢNG ỦY

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Bản tự kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng – Mẫu 3

ban-kiem-diem-dang-vien-chuyen-sinh-hoat-dang-tam-thoi

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

…….., ngày …. tháng …. năm …….

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Chi uỷ chi bộ……………………………………………………………………………………..

        – Đảng uỷ…………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……….. tháng ………. năm……………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày ngày ……. tháng ……. năm……

Tại chi bộ:…………………………………………………………………………………………………………..

Chính thức ngày: …………………………..tại chi bộ:……………………………………………………..

Hiện đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………….

Căn cứ tiêu chuẩn, nhiệm vụ của người đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng,

mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

– Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh , giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên

phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hòa nhã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao

– Trong quá trình công tác Bản thân luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác ,nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo nhằm tích lũy chuyên môn.Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công việc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện hòa nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

4. Tổ chức kỷ luật trong đảng

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

– Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

5. Về hạn chế và khuyết điểm

– Chưa hiểu hết tâm tư, suy nghĩ của học sinh lớp chủ nhiệm

– Đôi khi chưa mạnh dạn góp ý với thành viên của tổ

6. Biện pháp khắc phục hạn chế khuyết, khuyết điểm:

Quan tâm hơn nữa đến từng đối tượng đảng viên khác trong chi bộ để tìm cách giúp các em và cả tập thể tốt hơn. Mạnh dạn hơn khi góp ý với đồng nghiệp.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt đảng tại Chi bộ, Đảng bộ. Nay do tôi xin được chuyển sinh hoạt đảng đến chi bộ………………………, đảng bộ………………….

Kính mong chi ủy chi bộ, Đảng ủy ……………………………………….. tạo điều kiện cho tôi được chuyển sinh hoạt đảng đến đơn vị mới. Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ CHI BỘ

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

……., ngày …… tháng …… năm …….

T/M CHI ỦY
BÍ THƯ

ĐẢNG UỶ ……………….. XÁC NHẬN

Chữ ký đồng chí:……………………………………………………………….

 

.., ngày …… tháng …… năm ……..

T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ

xem thêm: mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên

Trên đây là những nội dung về dịch vụ luật sư tư vấn bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Hy vọng phần tư vấn về vấn đề bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng trên đây sẽ hữu ích với bạn.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm kiếm luật sư tư vấn bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng chỉ cần nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại tư vấn pháp luật 1900.6581, đội ngũ luật sư của Tư vấn Trí Tâm luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm mà bạn đang gặp phải.

Liên hệ tư vấn

Bước 1: Kết nối với tổng đài luật sư tư vấn bản bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng bằng cách gọi tới số 0348361026

Bước 2: Nghe lời chào và vui lòng đợi kết nối tới chuyên viên tư vấn

Bước 3: Kết nối với luật sư, chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đặt câu hỏi cho luật sư, chuyên viên

Bước 4: Lắng nghe câu trả lời của chuyên viên tư vấn, trao đổi hoặc yêu cầu làm rõ hơn nội dung tư vấn.

Với việc liên hệ với tổng đài 0348361026 quý khách sẽ Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí; Được đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý có chuyên môn giàu kinh nghiệm chia sẻ và giải đáp những thắc mắc với thái độ phục vụ chuyên nghiệp – tận tâm; bảo mật tuyệt đối thông tin và bí mật đời tư.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực tư vấn bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng chúng tôi hiểu được rằng chỉ đọc qua quy định pháp luật thôi là chưa đủ, vậy nên bạn cần được tư vấn về những quy định pháp luật được hiểu như thế nào là đúng nhất, tránh hiểu sai lệch và thực hiện sai những dụng ý của nhà làm luật. Vậy nên gọi đến tổng đài tư vấn bản tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng: 0348361026 là rất cần thiết để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: tuvantritam@gmail.com  Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thanh Tùng

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581