BẢN KIỂM ĐIỂM 27 BIỂU HIỆN SUY THOÁI

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức – lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tư vấn Trí Tâm xin gửi tới bạn đọc nội dung bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái và 4 nhóm giải pháp khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết nội dung bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến’ tự chuyển hóa và 4 nhóm giải pháp khắc phục tại đây.

Để phòng, chống và khắc phục việc suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thì cần phải nhận diện đúng về vấn đề này. Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này trong nội dung bài viết sau của chúng tôi sẽ nêu ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống.

Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống là gì?

Trước tiên để nắm được các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sông thì cần hiểu được thế nào là suy thoái.

Có thể hiểu suy thoái chính là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần những cái tốt, những cái tiến bộ; làm tăng dần những cái xấu, những cái lạc hậu dẫn đến làm chậm lại quá trình phát triển dẫn tới sự tha hóa, biến chất của sự vật, hiện tượng hay chính bản thân con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống là sự giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động về chính trị, sa sút về phẩm chất đạo đức, xuống cấp về lối sống.

Từ đó có thể hiểu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trị đạo đức lối sống là sự thiếu niềm tin vào các cấp, sự nghi ngời về vai trò lãnh đạo của Đảng, phai nhạt về lý tưởng cách mạng.

Danh mục 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Theo quy định tại Nghị quyết số 04 Nghị quyết ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII chỉ ra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như sau:

Những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị

1/ Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2/ Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, những quan điểm sai trái.

3/ Nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.

4/ Không chấp hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.

5/ Trong việc tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm.

6/ Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7/ Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác.

8/ Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

9/ Vướng vào tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn để giữ chức vụ lãnh đạo.

Các biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống

1/ Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích của tập thể.

2/ Vi phạm các nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.

3/ Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

4/ Mắc bệnh thành tích, phô trương, che dấu khuyết điểm.

5/ Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

6/ Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…

7/ Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.

8/ Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền,.. Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

9/ Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, sao vào các tệ nạn xã hội.

Những biểu hiện về việc tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ

1/ Có hành vi phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

2/ Phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

3/ Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4/ Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.

5/ Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.

6/ Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

Xem thêm:  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

7/ Đưa những thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

8/ Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật.

9/ Tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Trong nội dung ở mục này chúng tôi đã nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống là gì?

Hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa. Do đó cần nắm vững được những biểu hiện cụ thể của sự suy thoái để có phương pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Mẫu bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Cá nhân có thể tải mẫu bản kiểm điểm cá nhân tại hướng dẫn số 2- HD/BTCTW hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên.

Cụ thể là mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019, mẫu này gồm các thông tin như họ và tên Đảng viên, ngày sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ. Ưu điểm và kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Mẫu bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái

………., ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền:………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:…………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….

Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………………………….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức…………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:………………………………………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là những nội dung về vấn đề bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái mà Tư vấn Trí Tâm muốn cung cấp đến quý khách hàng. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì về vấn đề này đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0348361026 mọi thắc mắc, vấn đề của bạn sẽ được tư vấn, giải đáp một cách hiệu quả. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Tư vấn Trí Tâm!

Trân trọng./.

Recommended For You

About the Author: Thanh Nguyễn

Hotline: 19006581
Đặt lịch Tư Vấn
Hotline 24/7: 19006581